Hê-bơ-rơ 12:21

Hê-bơ-rơ 12:21 VIE2010

Cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: “Tôi kinh hãi và run rẩy.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share