Hê-bơ-rơ 12:20

Hê-bơ-rơ 12:20 VIE2010

vì họ không chịu nổi lời phán nầy: “Dù thú vật đến gần núi nầy cũng sẽ bị ném đá.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share