Hê-bơ-rơ 12:11

Hê-bơ-rơ 12:11 VIE2010

Tất cả sự sửa phạt lúc nầy dường như chỉ làm cho đau đớn chứ không phải là vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công chính và bình an cho những người đã chịu luyện tập như vậy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Hê-bơ-rơ 12:11

Share