Ha-ba-cúc 3:15

Ha-ba-cúc 3:15 VIE2010

Ngài cưỡi ngựa đi trên biển, Trên các dòng nước lớn đang sôi bọt.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share