Xuất Ai Cập 3:8

Xuất Ai Cập 3:8 VIE2010

Ta ngự xuống để giải cứu dân nầy khỏi tay người Ai Cập, đem họ ra khỏi xứ ấy, đưa đến một vùng đất tốt đẹp và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi ở của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share