Xuất Ai Cập 20:10

Xuất Ai Cập 20:10 VIE2010

nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Trong ngày đó, con, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của con, cả đến khách lạ trong nhà con, đều không được làm bất cứ công việc gì cả.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share