Ê-xơ-tê 2:18

Ê-xơ-tê 2:18 VIE2010

Rồi vua mở một tiệc lớn chiêu đãi các quan chức và quần thần, gọi là yến tiệc của bà Ê-xơ-tê. Vua cũng miễn thuế cho các tỉnh và ban thưởng rộng rãi, tương xứng với bậc đế vương.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share