Đa-ni-ên 10:4

Đa-ni-ên 10:4 VIE2010

Ngày thứ hai mươi bốn tháng giêng, tôi đang đứng bên bờ sông lớn, tức là sông Ti-gơ-rít.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share