A-mốt 8:8

A-mốt 8:8 VIE2010

Đất sẽ không rúng động về việc đó sao? Và tất cả dân cư nó sẽ không than khóc sao? Cả đất sẽ dậy lên như sông Nin, Nó sẽ lung lay và lún xuống như sông của Ai Cập vậy.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share