II Ti-mô-thê 4:20

II Ti-mô-thê 4:20 VIE2010

Ê-rát còn ở Cô-rinh-tô, còn Trô-phim đang bị đau nên ta để ở lại Mi-lê.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share