II Các Vua Lời giới thiệu
VIE2010
Lời giới thiệu
Sách Thứ Nhì về Các Vua tiếp tục ghi lại lịch sử hai vương quốc của dân Y-sơ-ra-ên. Sách này được chia thành hai phần như sau: (1) Lịch sử của hai vương quốc Y-sơ-ra-ên từ giữa thế kỷ IX TC cho đến sự sụp đổ của thành Sa-ma-ri và sự kết thúc của vương quốc phía bắc vào năm 722 TC; (2) Lịch sử của vương quốc Giu-đa từ khi vương quốc Y-sơ-ra-ên sụp đổ cho đến khi bị bắt lưu đày và sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem bởi vua Nê-bu-cát-nết-sa vào năm 586 TC. Sách II Các Vua kết thúc với sự kiện Ghê-đa-lia làm tổng đốc Giu-đa dưới quyền cai trị của người Ba-by-lôn, và lệnh ân xá cho vua Giê-hô-gia-kin của Giu-đa từ nhà tù ở Ba-by-lôn.
Những thảm họa này đã xảy đến bởi vì sự bất trung của cả vua và dân Y-sơ-ra-ên lẫn Giu-đa. Sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem và cuộc lưu đày phần lớn dân Giu-đa là một trong những bước ngoặt lớn của lịch sử dân Y-sơ-ra-ên.
Nhà tiên tri nổi bật trong II Các Vua là Ê-li-sê, người kế nhiệm nhà tiên tri Ê-li.
Bố cục
Vương quốc bị phân chia (1:1 – 17:41)
a. Nhà tiên tri Ê-li-sê (1:1 – 8:15)
b. Các vua của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên (8:16 – 17:4)
c. Sự sụp đổ của thành Sa-ma-ri (17:5-41)
Vương quốc Giu-đa (18:1 – 25:30)
a. Từ vua Ê-xê-chia đến vua Giô-si-a (18:1 – 21:26)
b. Triều đại của vua Giô-si-a (22:1 – 23:30)
c. Những vua sau cùng của Giu-đa (23:31 – 24:20)
d. Sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem (25:1-30)

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn More About Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible