I Ti-mô-thê 6:13

I Ti-mô-thê 6:13 VIE2010

Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho muôn loài, và trước mặt Đấng Christ Jêsus là Đấng có lời tuyên xưng tốt đẹp khi làm chứng trước Pôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share