I Các Vua 17:20

I Các Vua 17:20 VIE2010

Rồi ông kêu cầu với Đức Giê-hô-va rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con! Sao Ngài giáng tai họa trên người đàn bà góa nầy là chủ nhà nơi con trú ngụ, để cho con trai bà ấy phải chết?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share