YouVersion Logo
Search Icon

Matouš 2

2
Mudrcové z Východu
1Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda.#Herodes Veliký, judský král 37–4 př. n. l. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. 2„Kde je ten narozený židovský král?“ ptali se. „Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
3Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. 4Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš.
5„V judském Betlémě,“ odpověděli mu. „Neboť tak je psáno skrze proroka:
6‚Ty však, Betléme v judské zemi,
nejsi z judských knížat vůbec nejmenší,
vždyť právě z tebe vzejde Panovník,
Pastýř pro Izrael, můj lid.‘“#Mich 5:1, 3
7Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. 8Potom je poslal do Betléma se slovy: „Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i já.“
9Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 10Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. 11Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy.
Útěk do Egypta
13A hle, po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil.“
14Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, 15kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka: „Povolal jsem svého Syna z Egypta.“#Oze 11:1
16Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. 17Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše:
18„V Rámě je slyšet křik –
naříkání a mnohé úpění.
Ráchel tam pláče nad svými dětmi,
nad jejich ztrátou se nedá utěšit!“#Jer 31:15
19Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě 20a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví.“
21Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země. 22Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaos,#nejstarší syn Heroda Velikého; vládl v Judeji 4 př. n. l. – 6 n. l. a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. 23Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský.#srov. Soud 13:5

Currently Selected:

Matouš 2: B21

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy