YouVersion Logo
Search Icon

Maafîu 1

1
Zîsɛ ŋɔsuui pîlaŋ-pere
(Lûu 3:23-38)
1Zîsɛ Kôrai, nyii gáa a Deeƃé ǹóŋ da Eberaɣɛ̃ɛ ǹóŋ, ŋɔsuui pîlaŋ-pere ká ŋí.
2Eberaɣɛ̃ɛ è kɛ̀ a Aise ǹâŋ, Aise kɛ́ ƃò a Zeeka ǹâŋ, Zeeka kɛ́ ƃò a Zudasi ǹâŋ da Zudasi ǹêɣe-ni, 3Zudasi kɛ́ ƃò a Pɛrɛzi da Zera dínâŋ, nyii-ŋai da Tama dí dísɔlɔ ƃôi, Pɛrɛzi kɛ́ ƃò a Ɛzɔrɔŋ ǹâŋ, Ɛzɔrɔŋ kɛ́ ƃò a Araŋ ǹâŋ, 4Araŋ kɛ́ ƃò a Aminɛda ǹâŋ, Aminɛda kɛ́ ƃò a Nâsuŋ ǹâŋ, Nâsuŋ kɛ́ ƃò a Samɔŋ ǹâŋ, 5Samɔŋ kɛ́ ƃò a Boa ǹâŋ, nyii da Leɣa dí zɔlɔ ƃôi, Boa kɛ́ ƃò a Obɛɛ ǹâŋ, nyii da Lûfi dí zɔlɔ ƃôi, Obɛɛ kɛ́ ƃò a Zɛse ǹâŋ,
6Zɛse kɛ́ ƃò a gâloŋ Deeƃé ǹâŋ.
Deeƃé kɛ́ ƃò a Saloma ǹâŋ, nyii da Yuraya ŋɔnɛnîi dí zɔlɔ ƃôi. 7Saloma è kɛ̀ a Leoboaŋ ǹâŋ, Leoboaŋ kɛ́ ƃò a Aƃiza ǹâŋ, Aƃiza kɛ́ ƃò a Asafa ǹâŋ, 8Asafa kɛ́ ƃò a Zeosafa ǹâŋ, Zeosafa kɛ́ ƃo a Zɛoraŋ ǹâŋ, Zɛoraŋ kɛ́ ƃò a Uzia ǹâŋ, 9Uzia kɛ́ ƃò a Zotaŋ ǹâŋ, Zotaŋ kɛ́ ƃò a Eeɣa ǹâŋ, Eeɣa kɛ́ ƃò a Ɛsekaya ǹâŋ, 10Ɛsekaya kɛ́ ƃò a Manasɛ ǹâŋ, Manasɛ kɛ́ ƃò a Amɔŋ ǹâŋ, Amɔŋ kɛ́ ƃò a Zosaya ǹâŋ, 11Zosaya kɛ́ ƃò a Zɛoasiŋ ǹâŋ da Zɛoasiŋ ǹêɣe-ni tãi dí lì la a dia Babelɔŋ.
12Díliɛɛ a dia Babelɔŋ, Zɛoasiŋ è kɛ̀ a Siatiɛ ǹâŋ, Siatiɛ kɛ́ ƃò a Zɛrubabɛɛ ǹâŋ, 13Zɛrubabɛɛ è kɛ̀ a Abiyu ǹâŋ, Abiyu ǹyaŋ kɛ́ ƃò a Ilaikiŋ ǹâŋ, Iliakiŋ kɛ́ ƃò a Azɔɔ ǹâŋ, 14Azɔɔ kɛ́ ƃò a Zadɔ ǹâŋ, Zadɔ kɛ́ ƃò a Akiŋ ǹâŋ, Akiŋ kɛ́ ƃò a Ɛliu ǹâŋ, 15Ɛliu kɛ́ ƃò a Ilieza ǹâŋ, Ilieza kɛ́ ƃò a Mataŋ ǹâŋ, Mataŋ kɛ́ ƃò a Zeeka ǹâŋ, 16Zeeka kɛ́ ƃò a Zosɛ ǹâŋ, nyii kɛ̀ a Mere ŋɔsurɔ̂ŋ, nyii Zîsɛ sɔlɔ ƃô da kɛ̂ mà Kôrai.
17M̀ɛni ma, é síɣe Eberaɣɛ̃ɛ ŋɔkɛ-ɣéniɛi ma, da ǹóŋ ŋɔi, da ǹóŋ ŋɔlòŋ ŋɔi, da ǹóŋ ŋɔlòŋ ŋɔlòŋ ŋɔi, é seri Deeƃé ŋɔtãi ma, è kɛ̀ a kɛ-ɣéniɛ seêi puu kao náaŋ. É síɣe Deeƃé ŋɔtãi ma é seri tãi mâ dí lì la a Zûu-ŋai Babelɔŋ è kɛ̀ a kɛ-ɣéniɛ seêi puu kao náaŋ. É síɣe ŋɔ́nɔ tãi mâ dí lì la a Zûu-ŋai Babelɔŋ é seri Kôrai ŋɔtãi ma, è kɛ̀ a kɛ-ɣéniɛ seêi puu kao náaŋ.
Berei dí Zîsɛ maa sɔlɔ ƃô lai
(Lûu 2:1-7)
18Ǹyaŋ berei ŋí ƃé dí Zîsɛ Kôrai maa sɔlɔ ƃô la. Tãi Zosɛ e Zîsɛ ǹee Mere kɔli-kao làa lai, dí lɛ́ɛ pâi kɛ̂i díkîe ma, M̀ɔlêŋ Maa Waai e gɛ̀ é koo síɣe. 19Nya ƃe ŋɔsurɔ̂ŋ Zosɛ, nyii kɛ̀ a tɔ̃yâ-nuui, vé kɛ́ ní ŋ̀wɛ̂lii a gɛɛ e Mere ŋumɛ. È gbɛ̀tɛ gíli ŋá a gɛɛ é Mere lɛɛ loo-pere su. 20Kɛ́lɛ, tãi è kɛ̀ gíli ŋá siâi la é pîlaŋ m̀ɛni-ŋai ŋí diai, Kúnuu-namui ŋɔkélai dɔnɔ è pà bɔ́ nyiî-pere, ǹyɛɛ mai, “Deeƃé ǹóŋ Zosɛ, ífe yào Mere siɣe mɛ̂ni ma, nyii gáa a ínɛnîi, kpɛ́ni fêi, gooi gáa mai, M̀ɔlêŋ Maa Waai ƃé gɛ̀ é kɛ́ mà. 21Ǹyaŋ a pâi lóŋ-surɔŋ maa sɔlɔ ƃôi, nyii ya pâi ǹáa seêi a Zîsɛ, kpɛ́ni fêi, a pâi ŋɔnûai ƃâloi dísɔnyɔ̂ŋ yêei.”
22Nyíŋi kélee è kɛ̀ a gɛɛ m̀ɛnii Kúnuu-namui è wɔ́lɔ mò ŋɔlóno kɛ́-nuui sârai, ŋ̀a-see é kɛ́. È mò ǹyɛɛ, 23“Ka gáa, nɛnî-kpela tɔnɔ a pâi koo siɣêi é lóŋ-surɔŋ maa sɔlɔ ƃó, nyii da pâi dôlii a Imayuwɛ” (nyii su-kulai ƃa, Ɣâla káa kúkɔlɛ).
24Zosɛ kɛ́ɛ a ŋ̀ɛ́i lá ƃói, è gɛ̀ yɛ̂ɛ berei Kúnuu-namui Ɣâla ŋɔkélai è mò la mai. È ǹyée sèe ŋɔnɛnîi mu, 25kɛ́lɛ, vé kɛ́ ní a m̀aa-mɛni kɔ́lɔŋɔɔ é lɛ́ɛ la zu é ŋɔlóŋ-surɔŋ maa-ŋuŋ sɔlɔ ƃó. È ǹáa sèe a Zîsɛ.

Currently Selected:

Maafîu 1: KWB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy