Maafîu 1
KWB

Maafîu 1

1
Zîsɛ ŋɔsuui pîlaŋ-pere
(Lûu 3:23-38)
1Zîsɛ Kôrai, nyii gáa a Deeƃé ǹóŋ da Eberaɣɛ̃ɛ ǹóŋ, ŋɔsuui pîlaŋ-pere ká ŋí.
2Eberaɣɛ̃ɛ è kɛ̀ a Aise ǹâŋ, Aise kɛ́ ƃò a Zeeka ǹâŋ, Zeeka kɛ́ ƃò a Zudasi ǹâŋ da Zudasi ǹêɣe-ni, 3Zudasi kɛ́ ƃò a Pɛrɛzi da Zera dínâŋ, nyii-ŋai da Tama dí dísɔlɔ ƃôi, Pɛrɛzi kɛ́ ƃò a Ɛzɔrɔŋ ǹâŋ, Ɛzɔrɔŋ kɛ́ ƃò a Araŋ ǹâŋ, 4Araŋ kɛ́ ƃò a Aminɛda ǹâŋ, Aminɛda kɛ́ ƃò a Nâsuŋ ǹâŋ, Nâsuŋ kɛ́ ƃò a Samɔŋ ǹâŋ, 5Samɔŋ kɛ́ ƃò a Boa ǹâŋ, nyii da Leɣa dí zɔlɔ ƃôi, Boa kɛ́ ƃò a Obɛɛ ǹâŋ, nyii da Lûfi dí zɔlɔ ƃôi, Obɛɛ kɛ́ ƃò a Zɛse ǹâŋ,
6Zɛse kɛ́ ƃò a gâloŋ Deeƃé ǹâŋ.
Deeƃé kɛ́ ƃò a Saloma ǹâŋ, nyii da Yuraya ŋɔnɛnîi dí zɔlɔ ƃôi. 7Saloma è kɛ̀ a Leoboaŋ ǹâŋ, Leoboaŋ kɛ́ ƃò a Aƃiza ǹâŋ, Aƃiza kɛ́ ƃò a Asafa ǹâŋ, 8Asafa kɛ́ ƃò a Zeosafa ǹâŋ, Zeosafa kɛ́ ƃo a Zɛoraŋ ǹâŋ, Zɛoraŋ kɛ́ ƃò a Uzia ǹâŋ, 9Uzia kɛ́ ƃò a Zotaŋ ǹâŋ, Zotaŋ kɛ́ ƃò a Eeɣa ǹâŋ, Eeɣa kɛ́ ƃò a Ɛsekaya ǹâŋ, 10Ɛsekaya kɛ́ ƃò a Manasɛ ǹâŋ, Manasɛ kɛ́ ƃò a Amɔŋ ǹâŋ, Amɔŋ kɛ́ ƃò a Zosaya ǹâŋ, 11Zosaya kɛ́ ƃò a Zɛoasiŋ ǹâŋ da Zɛoasiŋ ǹêɣe-ni tãi dí lì la a dia Babelɔŋ.
12Díliɛɛ a dia Babelɔŋ, Zɛoasiŋ è kɛ̀ a Siatiɛ ǹâŋ, Siatiɛ kɛ́ ƃò a Zɛrubabɛɛ ǹâŋ, 13Zɛrubabɛɛ è kɛ̀ a Abiyu ǹâŋ, Abiyu ǹyaŋ kɛ́ ƃò a Ilaikiŋ ǹâŋ, Iliakiŋ kɛ́ ƃò a Azɔɔ ǹâŋ, 14Azɔɔ kɛ́ ƃò a Zadɔ ǹâŋ, Zadɔ kɛ́ ƃò a Akiŋ ǹâŋ, Akiŋ kɛ́ ƃò a Ɛliu ǹâŋ, 15Ɛliu kɛ́ ƃò a Ilieza ǹâŋ, Ilieza kɛ́ ƃò a Mataŋ ǹâŋ, Mataŋ kɛ́ ƃò a Zeeka ǹâŋ, 16Zeeka kɛ́ ƃò a Zosɛ ǹâŋ, nyii kɛ̀ a Mere ŋɔsurɔ̂ŋ, nyii Zîsɛ sɔlɔ ƃô da kɛ̂ mà Kôrai.
17M̀ɛni ma, é síɣe Eberaɣɛ̃ɛ ŋɔkɛ-ɣéniɛi ma, da ǹóŋ ŋɔi, da ǹóŋ ŋɔlòŋ ŋɔi, da ǹóŋ ŋɔlòŋ ŋɔlòŋ ŋɔi, é seri Deeƃé ŋɔtãi ma, è kɛ̀ a kɛ-ɣéniɛ seêi puu kao náaŋ. É síɣe Deeƃé ŋɔtãi ma é seri tãi mâ dí lì la a Zûu-ŋai Babelɔŋ è kɛ̀ a kɛ-ɣéniɛ seêi puu kao náaŋ. É síɣe ŋɔ́nɔ tãi mâ dí lì la a Zûu-ŋai Babelɔŋ é seri Kôrai ŋɔtãi ma, è kɛ̀ a kɛ-ɣéniɛ seêi puu kao náaŋ.
Berei dí Zîsɛ maa sɔlɔ ƃô lai
(Lûu 2:1-7)
18Ǹyaŋ berei ŋí ƃé dí Zîsɛ Kôrai maa sɔlɔ ƃô la. Tãi Zosɛ e Zîsɛ ǹee Mere kɔli-kao làa lai, dí lɛ́ɛ pâi kɛ̂i díkîe ma, M̀ɔlêŋ Maa Waai e gɛ̀ é koo síɣe. 19Nya ƃe ŋɔsurɔ̂ŋ Zosɛ, nyii kɛ̀ a tɔ̃yâ-nuui, vé kɛ́ ní ŋ̀wɛ̂lii a gɛɛ e Mere ŋumɛ. È gbɛ̀tɛ gíli ŋá a gɛɛ é Mere lɛɛ loo-pere su. 20Kɛ́lɛ, tãi è kɛ̀ gíli ŋá siâi la é pîlaŋ m̀ɛni-ŋai ŋí diai, Kúnuu-namui ŋɔkélai dɔnɔ è pà bɔ́ nyiî-pere, ǹyɛɛ mai, “Deeƃé ǹóŋ Zosɛ, ífe yào Mere siɣe mɛ̂ni ma, nyii gáa a ínɛnîi, kpɛ́ni fêi, gooi gáa mai, M̀ɔlêŋ Maa Waai ƃé gɛ̀ é kɛ́ mà. 21Ǹyaŋ a pâi lóŋ-surɔŋ maa sɔlɔ ƃôi, nyii ya pâi ǹáa seêi a Zîsɛ, kpɛ́ni fêi, a pâi ŋɔnûai ƃâloi dísɔnyɔ̂ŋ yêei.”
22Nyíŋi kélee è kɛ̀ a gɛɛ m̀ɛnii Kúnuu-namui è wɔ́lɔ mò ŋɔlóno kɛ́-nuui sârai, ŋ̀a-see é kɛ́. È mò ǹyɛɛ, 23“Ka gáa, nɛnî-kpela tɔnɔ a pâi koo siɣêi é lóŋ-surɔŋ maa sɔlɔ ƃó, nyii da pâi dôlii a Imayuwɛ” (nyii su-kulai ƃa, Ɣâla káa kúkɔlɛ).
24Zosɛ kɛ́ɛ a ŋ̀ɛ́i lá ƃói, è gɛ̀ yɛ̂ɛ berei Kúnuu-namui Ɣâla ŋɔkélai è mò la mai. È ǹyée sèe ŋɔnɛnîi mu, 25kɛ́lɛ, vé kɛ́ ní a m̀aa-mɛni kɔ́lɔŋɔɔ é lɛ́ɛ la zu é ŋɔlóŋ-surɔŋ maa-ŋuŋ sɔlɔ ƃó. È ǹáa sèe a Zîsɛ.