Maafîu 2
KWB
2
Dáre-ƃelai dí pà nàa kâai
1Tãi nâa dí Zîsɛ maa sɔlɔ ƃô la Bɛpeleɣɛ̃ɛ, Zudasi-lɔii su Gâloŋ Ɛɛlɔ ŋɔtãi mai, táre-ƃela dí kùla vóloi-ƃelai-pere dí pá Zerusâlɛŋ, dîyɛɛi, 2“Zûu-ŋai díkâloŋ nyii dímaa sɔlɔ ƃó ƃɛ́ a ninai ǹyaa kɔ̀ɔ? Kpɛ́ni fêi, ku ŋɔpɛmɛlɛ̂ŋ-kaoi kâa kúlɔii-su vóloi-ƃelai-pere. Nya ƃe kú pà a gɛɛ kúƃaa-kɛ-maa tɛ́ɛ ƃɔ́.”
3Tãi Gâloŋ Ɛɛlɔ e nyíŋi mɛ̀ni lai, ǹíi è tùmo da Zerusâlɛŋ-ƃelai kélee. 4Nya ƃe è zâla láa soŋ-ƃela kpaya-kpayai da gɔlɔ-pɔ̃yɛ-ƃelai toli, è dímarê kɛ̀ mí ƃé da pâi Kôrai maa sɔlɔ ƃôi naai.
5Nya ƃe dí mò ma, dîyɛɛi, “Bɛpeleɣɛ̃ɛ, Zudasi-lɔii su, kpɛ́ni fêi, bere ƃé Ɣâla ŋɔlóno kɛ́-nuui è bɔ̃̀yɛ la.
6‘Yái íkaa a Bɛpeleɣɛ̃ɛ Zudasi-ŋai dílɔii sui,
ífe kuro-te ní Zudasi-ŋai dílɔii-tuɛ-ƃelai sama,
kpɛ́ni fêi, íkponôi ƃé ǹúu-tuɛ-nuui a pâi kulâi naa,
nyii pâi ŋánûai Eezuɛ-ŋai mɛi kâai.’ ”
7Nya ƃe Ɛɛlɔ e dáre-ƃelai tòli loo-pere su e dímarê kɛ́ a ǹɛ́lɛɛ tãi ma bɛmɛlɛŋ-kaoi e kùla lai. 8Nya ƃe è dítɛ̀ɛ Bɛpeleɣɛ̃ɛ, ǹyɛɛ diai, “Ka lí ka gwâtarai kɔ̂ri a ǹɛ́lɛɛ. Kà gàa, ka pá ká m̀ó mâ a gɛɛ ńyãa máŋ ŋa li ŋa vɛli.” 9Gâloŋ wóo mɛniɛɛ dîɛi dí lì. Bɛmɛlɛŋ-kaoi dí gàa voloi-ƃela-perei, e tɔ̀ɔ dítuɛ é lɛ́ɛ la zu e seri ƃɛi gwâtarai e kɛ̀ naai. 10Bɛmɛlɛŋ-kaoi káa dîɛi, dí lii-nɛ̃ɛ kùla a ŋánaa. 11Tãi dí lɔ̀ la bɛ́rɛi mui, dí ǹôloŋ kàa ǹee Mere yêei. Dí tòo gɔ́ɔ mu dí vɛli. Dí díbɛbɛ-ŋai láa ƃò, dí sama-sã̂a tɛ̀ɛ bɔ́ yɛ̂ɛ gôo, wúru-malaŋ kúŋ nɛ̀ɛ, bɛlɛɛ wúlɔ kúŋ nɛ̃ɛ ma. 12Nya ƃe Ɣâla e dília-woo ƃò seêi-pere a gɛɛ dífe li pôlu Ɛɛlɔ pɔ naa-pere. Nya ƃe dí lì dípɔ-taai a pere da kpɛni.
Dí pú dí lí Ize lɔii su
13Dí liɛɛi, Kúnuu-namui ŋɔkélai dɔnɔ è pà Zosɛ pɔ seêi-pere, ǹyɛɛ mà, “Ímu siɣe í gwâtarai siɣe da ǹee, ka lí Ize-lɔii su ká lɛ́ɛ naa é lɛ́ɛ la zu ŋá ŋóo tɛ́ɛ kâa. Kpɛ́ni fêi, Ɛɛlɔ káa ǹôloŋ kɔ́rîi a gɛɛ e bàa.” 14Nya ƃe è mu sìɣe é gwâtarai siɣe da ǹee a kpini é lí a dia Ize. 15Ǹaa ƃe è lɛ̀ɛ naa é lɛ́ɛ la zu Ɛɛlɔ é sáa. Nyiŋi é kɛ̀ a gɛɛ mɛnii Kúnuu-namui Ɣâla è mò ŋɔlóno-kɛ-nuui sârai ŋa-see é kɛ́, ǹyɛɛi, “Ŋá ńoŋ tòli ŋa gula Ize-lɔii su.”
Ǹîa-pɛlɛɛi pâa mɛ̂ni
16Tãi Ɛɛlɔ e gɔ̀lɔŋ la a gɛɛ dáre-ƃelai dí bɛ̀lɛi, ǹíi è ŋwàna kpɔ́ a ŋánaa é nûa tɛɛ a gɛɛ dí zinâa-nɛyaai kélee páa Bɛpeleɣɛ̃ɛ da nàa kɔlɛ mâ kpiniŋ-ŋai kélee su, nyii-ŋai díkoraŋ è kɛ̀ é siɣe kóraŋ feerɛ ḿâ é yéŋ mu-pere, yɛ̂ɛ berei dáre-ƃelai dí maa-tãi lɛ̀ la mà, a tãi è dímarê kɛ̀ la é pîlaŋ bɛmɛlɛŋ-kaoi káa tãi mai. 17Ǹyaŋ mɛnii Ɣâla ŋɔlóno-kɛ-nuui Zɛlemaya e mòi ŋa-see e kɛ̀, ǹyɛɛ,
18“Ŋà wóo da mɛnîi gɛ́ kùla Lama,
gáa a maloŋ too maa wɔlɔ-woo.
Leesɛ káa wɔ̂lɔi ŋɔnîa-pɛlɛɛi mɛni ma.
Vé fáa ní ma a gɛɛ díŋa-kpɛ́,
kpɛ́ni fêi ŋɔnîa-pɛlɛɛi dífe ŋɔ́nɔ naa.”
Zosɛ-ni dí pà pôlu dí kúla Ize
19Kɛ́lɛ, tãi Ɛɛlɔ e sàa lai, Kúnuu-namui ŋɔkélai dɔnɔ è pà Zosɛ pɔ Ize-lɔii su seêi-pere, ǹyɛɛ ma, 20“Ímu siɣe, í gwâtarai siɣe da ǹee íli a dia Eezuɛ-lɔii su, kpɛ́ni fêi, diai kɛ̀ ŋ̀wɛ̂lii dí ǹôloŋ páai da saa.” 21Nya ƃe è m̀u sìɣe é gwâtarai siɣe da ǹee é pá a dia Eezuɛ-lɔii su. 22Kɛ́lɛ, tãi Zosɛ è mɛ̀ni la a gɛɛ Akelɔ ƃe lɛ̀ɛ ǹâŋ Ɛɛlɔ pɔ́ɔ ŋá Zuda-lɔii mɛi, è yào a gɛɛ é seri naa. Ǹyaŋ tãi Ɣâla e ǹia-woo ƃò la seêi-perei, è lì Galalii-lɔii-kpiniŋ su. 23Ǹiɛɛ̂i, è sèe taa kɛ́tɛ tɔnɔ su da kɛ̂ ma Nâzarɛ, a gɛɛ mɛnii Ɣâla ŋɔlóno-kɛ-ƃelai dí mòi ŋa-see é kɛ́, “Da pâi dólîi a Nâzarɛ-nuu.”