ကမ႓ာဦးက်မ္း 1
MSBZ

ကမ႓ာဦးက်မ္း 1

1
ဖန္ဆင္းျခင္း
1အစအဦး​၌ ဘုရားသခင္​သည္ ေကာင္းကင္​ႏွင့္​ေျမႀကီး​ကို ဖန္ဆင္း​ေတာ္မူ​၏​။
2ေျမႀကီး​သည္ အသြင္သဏၭာန္​မ​ရွိ​၊ လဟာသက္သက္​ျဖစ္​၏​။ နက္ရႈိင္း​ရာ​အရပ္​၏​မ်က္ႏွာျပင္​ကို ေမွာင္မိုက္​ဖုံးလႊမ္း​၍ ဘုရားသခင္​၏​ဝိညာဥ္​ေတာ္​သည္ ေရ​မ်က္ႏွာျပင္​ေပၚတြင္ ရစ္ဝဲ​လ်က္​ေန​ေတာ္မူ​၏​။ 3ဘုရားသခင္​က “​အလင္း​ျဖစ္​ေစ​”#၂ေကာ 4:6။​ဟု မိန႔္​ေတာ္မူ​ရာ အလင္း​ျဖစ္​ေလ​၏​။ 4ထို​အလင္း​ေကာင္း​သည္​ကို ဘုရားသခင္​ျမင္​ေတာ္မူ​၏​။ ဘုရားသခင္​သည္ အလင္း​ႏွင့္​အေမွာင္​ကို ပိုင္းျခား​ေတာ္မူ​၏​။ 5ဘုရားသခင္​သည္ အလင္း​ကို ေန႔​ဟု ေခၚေဝၚ​၍ အေမွာင္​ကို ည​ဟု ေခၚေဝၚ​ေတာ္မူ​၏​။ ညခ်မ္းအခ်ိန္​ေရာက္​ၿပီး နံနက္အခ်ိန္​ေရာက္​၏​။ ပထမ​ေန႔ရက္​ျဖစ္​ေလ​၏​။
6တစ္ဖန္ ဘုရားသခင္​က “​ေရ​အလယ္​၌ မိုးမ်က္ႏွာၾကက္​ျဖစ္​ေစ​။ ၎​သည္ ေရ​ႏွင့္​ေရ​ကို​ပိုင္းျခား​ေစ​”​ဟု မိန႔္​ေတာ္မူ​၏​။ 7ဘုရားသခင္​သည္ မိုးမ်က္ႏွာၾကက္​ကို ဖန္ဆင္း​ေတာ္မူ​၍ မိုးမ်က္ႏွာၾကက္​ေအာက္​၌​ရွိ​ေသာ​ေရ​ႏွင့္ မိုးမ်က္ႏွာၾကက္​အေပၚ​၌​ရွိ​ေသာ​ေရ​ကို ပိုင္းျခား​ေတာ္မူ​ရာ ထိုအတိုင္း​ျဖစ္​ေလ​၏​။ 8ဘုရားသခင္​သည္ မိုးမ်က္ႏွာၾကက္​ကို မိုးေကာင္းကင္​ဟု ေခၚေဝၚ​ေတာ္မူ​၏​။ ညခ်မ္းအခ်ိန္​ေရာက္​ၿပီး နံနက္အခ်ိန္​ေရာက္​၏​။ ဒုတိယ​ေန႔ရက္​ျဖစ္​ေလ​၏​။
9တစ္ဖန္ ဘုရားသခင္​က “​မိုးေကာင္းကင္​ေအာက္​၌​ရွိ​ေသာ​ေရ​သည္ တစ္ေနရာတည္း​၌​စုေဝး​ေစ​။ ကုန္းေျမ​ေပၚလာ​ေစ​”​ဟု မိန႔္​ေတာ္မူ​ရာ ထိုအတိုင္း​ျဖစ္​ေလ​၏​။ 10ဘုရားသခင္​သည္ ကုန္းေျမ​ကို ေျမႀကီး​ဟု ေခၚေဝၚ​၍ ေရ​စုေဝးရာ​ကို ပင္လယ္​ဟု ေခၚေဝၚ​ေတာ္မူ​၏​။ ထို​အမႈအရာ​ေကာင္း​သည္​ကို ဘုရားသခင္​ျမင္​ေတာ္မူ​၏​။ 11တစ္ဖန္ ဘုရားသခင္​က “​ေျမႀကီး​သည္ ျမက္ပင္​ကို​လည္းေကာင္း​၊ အေစ့အႏွံ​ထြက္​ေသာ​အပင္​ကို​လည္းေကာင္း​၊ အမ်ိဳး​အလိုက္ အတြင္း​၌​အေစ့​ပါ​သည့္​အသီး​ကို​သီး​ေသာ သီးစားပင္​ကို​လည္းေကာင္း ေျမ​ေပၚ၌ ေပါက္​ေစ​ေလာ့​”​ဟု မိန႔္​ေတာ္မူ​ရာ ထိုအတိုင္း​ျဖစ္​ေလ​၏​။ 12ေျမႀကီး​သည္ ျမက္ပင္​ကို​လည္းေကာင္း​၊ အမ်ိဳး​အလိုက္ အေစ့အႏွံ​ထြက္​ေသာ​အပင္​ကို​လည္းေကာင္း​၊ အမ်ိဳး​အလိုက္ အတြင္း​၌​အေစ့​ပါ​သည့္​အသီး​ကို​သီး​ေသာ အပင္​ကို​လည္းေကာင္း ေပါက္​ေစ​၏​။ ထို​အမႈအရာ​ေကာင္း​သည္​ကို ဘုရားသခင္​ျမင္​ေတာ္မူ​၏​။ 13ညခ်မ္းအခ်ိန္​ေရာက္​ၿပီး နံနက္အခ်ိန္​ေရာက္​၏​။ တတိယ​ေန႔ရက္​ျဖစ္​ေလ​၏​။
14တစ္ဖန္ ဘုရားသခင္​က “​ေန႔​ႏွင့္​ည​ကို​ပိုင္းျခား​ရန္ မိုးေကာင္းကင္​မ်က္ႏွာၾကက္​၌ အလင္းအိမ္​မ်ား​ျဖစ္တည္​ေစ​။ ၎​တို႔​သည္ အမွတ္လကၡဏာ​မ်ား​၊ အခ်ိန္အခါ​မ်ား​၊ ေန႔ရက္​မ်ား​၊ ႏွစ္ကာလ​မ်ား​အတြက္​ျဖစ္​ၾက​ေစ​။ 15ေျမႀကီး​ကို​အလင္းေပး​ရန္ မိုးေကာင္းကင္​မ်က္ႏွာၾကက္​၌ အလင္းအိမ္​မ်ား ျဖစ္တည္​ေစ​”​ဟု မိန႔္​ေတာ္မူ​ရာ ထိုအတိုင္း​ျဖစ္​ေလ​၏​။ 16ဘုရားသခင္​သည္ ေန႔​ကို​အုပ္စိုး​ေစရန္ အလင္းအိမ္​အႀကီး​၊ ည​ကို​အုပ္စိုး​ေစရန္ အလင္းအိမ္​အငယ္​ဟူေသာ အလင္းအိမ္​ႀကီး​ႏွစ္​လုံး​ႏွင့္တကြ ၾကယ္​မ်ား​ကို ဖန္ဆင္း​ေတာ္မူ​၏​။ 17ဘုရားသခင္​သည္ ထို​အလင္းအိမ္​မ်ား​ကို မိုးေကာင္းကင္​မ်က္ႏွာၾကက္​၌ ထား​ေတာ္မူ​၍ ေျမႀကီး​ကို​အလင္းေပး​ေစ​၏​။ 18ေန႔​ႏွင့္​ည​ကို အုပ္စိုး​ေစ​၍ အလင္း​ႏွင့္​အေမွာင္​ကို ပိုင္းျခား​ေစ​၏​။ ထို​အမႈအရာ​ေကာင္း​သည္​ကို ဘုရားသခင္​ျမင္​ေတာ္မူ​၏​။ 19ညခ်မ္းအခ်ိန္​ေရာက္​ၿပီး နံနက္အခ်ိန္​ေရာက္​၏​။ စတုတၳ​ေန႔ရက္​ျဖစ္​ေလ​၏​။
20တစ္ဖန္ ဘုရားသခင္​က “​ေရ​သည္ အုပ္စုလိုက္​ေနထိုင္​သြားလာ​ေသာ​သက္ရွိသတၱဝါ​မ်ား​ႏွင့္​ျပည့္ႏွက္​ေစ​။ ငွက္​တို႔​သည္ ေျမႀကီး​အထက္ မိုးေကာင္းကင္​မ်က္ႏွာၾကက္​အႏွံ႔ ပ်ံသန္း​ၾက​ေစ​”​ဟု မိန႔္​ေတာ္မူ​၏​။ 21ဘုရားသခင္​သည္ ႀကီးမား​ေသာ​ပင္လယ္သတၱဝါ​မ်ား​ႏွင့္ ေရ​၌​ျပည့္ႏွက္​ေန​သည့္ လႈပ္ရွားသြားလာ​တတ္​ေသာ သက္ရွိသတၱဝါ​အမ်ိဳးမ်ိဳး​တို႔​ကို အမ်ိဳး​အလိုက္​၊ ေတာင္ပံ​ရွိ​ေသာ​ငွက္​အမ်ိဳးမ်ိဳး​တို႔​ကို အမ်ိဳး​အလိုက္ ဖန္ဆင္း​ေတာ္မူ​၏​။ ထို​အမႈအရာ​ေကာင္း​သည္​ကို ဘုရားသခင္​ျမင္​ေတာ္မူ​၏​။ 22ဘုရားသခင္​သည္ ထို​သတၱဝါ​တို႔​ကို​ေကာင္းခ်ီးေပး​လ်က္ “​မ်ားစြာ​ေမြးဖြား​၍ တိုးပြား​ၾက​ေလာ့​။ ပင္လယ္​ေရ​မ်ား​၌ ျပည့္​ၾက​ေလာ့​။ ငွက္​တို႔​လည္း ေျမႀကီး​ေပၚ၌ တိုးပြား​ၾက​ေလာ့​”​ဟု မိန႔္​ေတာ္မူ​၏​။ 23ညခ်မ္းအခ်ိန္​ေရာက္​ၿပီး နံနက္အခ်ိန္​ေရာက္​၏​။ ပၪၥမ​ေန႔ရက္​ျဖစ္​ေလ​၏​။
24တစ္ဖန္ ဘုရားသခင္​က “​ေျမႀကီး​သည္ သက္ရွိသတၱဝါ​ကို အမ်ိဳး​အလိုက္ ေပါက္ဖြား​ေစ​။ ယဥ္ပါးေသာတိရစာၦန္​၊ တြားသြားေသာတိရစာၦန္​ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္​တို႔​ကို အမ်ိဳး​အလိုက္ ေပါက္ဖြား​ေစ​”​ဟု မိန႔္​ေတာ္မူ​ရာ ထိုအတိုင္း​ျဖစ္​ေလ​၏​။ 25ဘုရားသခင္​သည္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္​ကို အမ်ိဳး​အလိုက္​၊ ယဥ္ပါးေသာတိရစာၦန္​ကို အမ်ိဳး​အလိုက္​၊ ေျမ​ေပၚရွိ​တြားသြားေသာတိရစာၦန္​အေပါင္း​တို႔​ကို အမ်ိဳး​အလိုက္ ဖန္ဆင္း​ေတာ္မူ​၏​။ ထို​အမႈအရာ​ေကာင္း​သည္​ကို ဘုရားသခင္​ျမင္​ေတာ္မူ​၏​။
26တစ္ဖန္ ဘုရားသခင္​က “​ငါ​တို႔​၏​ပုံသဏၭာန္​အတိုင္း ငါ​တို႔​ႏွင့္​တစ္ပုံစံတည္း​ျဖစ္​ေသာ​လူ​ကို ဖန္ဆင္း​ၾက​စို႔​။ သူ​တို႔​သည္ ပင္လယ္​ငါး​တို႔​ကို​လည္းေကာင္း​၊ မိုးေကာင္းကင္​ငွက္​တို႔​ကို​လည္းေကာင္း​၊ ယဥ္ပါးေသာတိရစာၦန္​တို႔​ကို​လည္းေကာင္း​၊ ကမာၻေျမ​တစ္ခြင္လုံး​ကို​လည္းေကာင္း​၊ ေျမ​ေပၚမွာ​တြားသြား​ေသာ တြားသြားတိရစာၦန္​အေပါင္း​တို႔​ကို​လည္းေကာင္း အုပ္စိုး​ၾက​ေစ​”​ဟု မိန႔္​ေတာ္မူ​၏​။ 27ဘုရားသခင္​သည္ မိမိ​ပုံသဏၭာန္​အတိုင္း လူ​ကို​ဖန္ဆင္း​ေတာ္မူ​၏​။ ဘုရားသခင္​၏​ပုံသဏၭာန္​အတိုင္း လူ​ကို​ဖန္ဆင္း​ရာ​တြင္ ေယာက္်ား​ႏွင့္​မိန္းမ​အျဖစ္ သူ​တို႔​ကို​ဖန္ဆင္း​ေတာ္မူ​၏​။#က 5:2၊ မ 19:4၊ မာ 10:6။
28ထို႔ေနာက္ ဘုရားသခင္​သည္ သူ​တို႔​ကို​ေကာင္းခ်ီးေပး​ေတာ္မူ​၏​။ ဘုရားသခင္​က “​မ်ားစြာ​ေမြးဖြား​၍ တိုးပြား​ၾက​ေလာ့​။ ေျမႀကီး​ကို​ျပည့္​ေစ​၍ ၎​ကို​ႏိုင္နင္း​ၾက​ေလာ့​။ ပင္လယ္​ငါး​တို႔​ကို​လည္းေကာင္း​၊ မိုးေကာင္းကင္​ငွက္​တို႔​ကို​လည္းေကာင္း​၊ ေျမႀကီး​ေပၚမွာ လႈပ္ရွားသြားလာ​တတ္​ေသာ သက္ရွိသတၱဝါ​အေပါင္း​တို႔​ကို​လည္းေကာင္း အုပ္စိုး​ၾက​ေလာ့​”​ဟု သူ​တို႔​အား မိန႔္​ေတာ္မူ​၏​။ 29တစ္ဖန္ ဘုရားသခင္​က “​ၾကည့္ရႈ​ေလာ့​၊ ေျမ​တစ္ျပင္လုံး​ရွိ အေစ့အႏွံ​ထြက္​ေသာ​အပင္​ရွိသမွ်​ႏွင့္ အတြင္း​၌​အေစ့​ပါ​သည့္​အသီး​ကို​သီး​ေသာ သစ္ပင္​ရွိသမွ်​တို႔​ကို သင္​တို႔​အား​ငါ​ေပး​၏​။ ၎​တို႔​သည္ သင္​တို႔​အတြက္ စားစရာ​ျဖစ္​ၾက​လိမ့္မည္​။ 30ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္​အားလုံး​၊ မိုးေကာင္းကင္​ငွက္​အားလုံး​၊ ေျမ​ေပၚမွာ​တြားသြား​ေသာ​သတၱဝါ​အားလုံး စသည့္ မိမိ​အထဲ​၌​အသက္ရွိ​သည့္​သတၱဝါ​တို႔​အတြက္​မူကား စိမ္းလန္း​ေသာ​အပင္​ရွိသမွ်​တို႔​ကို စားစရာ​အျဖစ္ ငါ​ေပး​၏​”​ဟု မိန႔္​ေတာ္မူ​ရာ ထိုအတိုင္း​ျဖစ္​ေလ​၏​။ 31ဘုရားသခင္​သည္ မိမိ​ဖန္ဆင္း​ေသာ​အရာ​အားလုံး အလြန္​ေကာင္း​သည္​ကို ျမင္​ေတာ္မူ​၏​။ ညခ်မ္းအခ်ိန္​ေရာက္​ၿပီး နံနက္အခ်ိန္​ေရာက္​၏​။ ဆ႒မ​ေန႔ရက္​ျဖစ္​ေလ​၏​။

MYANMAR STANDARD BIBLE©

Copyright © 2012, 2014, 2017, 2022 by Global Bible Initiative


Learn More About ျမန္​မာ့​စံ​မီ​သမၼာ​က်မ္