मत्ती 1
NEW

मत्ती 1

1
येशू ख्रीष्‍टया पुर्खा
लूका ३:२३-३८
1अब्राहाम व दाऊदया सन्‍तान येशू ख्रीष्‍टया पुर्खा थथे दु –
2अब्राहामया काय्‌ इसहाक,
इसहाकया काय्‌ याकूब,
याकूबया काय्‌ यहूदा व वया दाजुकिजापिं।
3यहूदाया काय्‌पिं फारेस व जाहेर खः। थुमि मां तामार खः।
फारेसया काय्‌ हेस्रोन,
हेस्रोनया काय्‌ आराम,
4आरामया काय्‌ अम्‍मीनादाब,
अम्‍मीनादाबया काय्‌ नहशोन,
नहशोनया काय्‌ सल्‍मोन,
5सल्‍मोनया काय्‌ बोअज खः।
बोअजया मां राहाब खः।
बोअजया काय्‌ ओबेद खः।
ओबेदया मां रूथ खः।
ओबेदया काय्‌ यिशै,
6यिशैया काय्‌ जुजु दाऊद खः।
जुजु दाऊदया काय्‌ सोलोमन खः।
सोलोमनया मां न्‍हापा उरियाहया कलाः खः।
7सोलोमनया काय्‌ रहबाम,
रहबामया काय्‌ अबिया,
अबियाया काय्‌ आसा,
8आसाया काय्‌ यहोशापात,
यहोशापातया काय्‌ यहोराम,
यहोरामया काय्‌ उज्‍जियाह,
9उज्‍जियाहया काय्‌ योताम,
योतामया काय्‌ आहाज,
आहाजया काय्‌ हिजकिया,
10हिजकियाया काय्‌ मनश्‍शे,
मनश्‍शेया काय्‌ अमोन,
अमोनया काय्‌ योशियाह,
11योशियाहया काय्‌ यकोनियास व वया किजापिं खः। अबलय्‌ हे इस्राएलीतय्‌त ज्‍वनाः बेबिलोनय्‌ यंकूगु खः। #२ राज २४:१४-१५; २ इति ३६:१०; यर २७:२०
12बेबिलोनय्‌ इस्राएलीतय्‌त ज्‍वनायंके धुंकाः
यकोनियासया शालतिएल धयाम्‍ह काय्‌ बुल।
शालतिएलया काय्‌ यरूबाबेल,
13यरूबाबेलया काय्‌ अबिउद,
अबिउदया काय्‌ एल्याकीम,
एल्याकीमया काय्‌ आजोर,
14आजोरया काय्‌ सादोक,
सादोकया काय्‌ आखिम,
आखिमया काय्‌ एलिउद,
15एलिउदया काय्‌ एलाजार,
एलाजारया काय्‌ मत्तान,
मत्तानया काय्‌ याकूब,
16याकूबया काय्‌ योसेफ खः।
थ्‍व योसेफ ख्रीष्‍ट येशूयात बुइकूम्‍ह मरियमया भाःत खः।
17थुकथं ल्‍याःखाय्‌बलय्‌ अब्राहामंनिसें दाऊद तक झिंप्‍यंगू पुस्‍ता, दाऊदंनिसें बेबिलोनय्‌ इस्राएलीतय्‌त ज्‍वनायंकूबलय्‌ तक झिंप्‍यंगू पुस्‍ता, अले बेबिलोनय्‌ इमित ज्‍वनायंके धुंकाः निसें मुक्ति बीम्‍ह ख्रीष्‍ट तक झिंप्‍यंगू पुस्‍ता जुल।
ख्रीष्‍ट येशू बूगु
लूका २:१-७
18येशू ख्रीष्‍ट थुकथं बूगु खः। वय्‌कःया मां मरियमयात योसेफं ब्‍याहा याना यंके न्‍ह्यः क्‍वःछिना जक तःबलय्‌ हे पवित्र आत्‍मा पाखें प्‍वाथय्‌ दत।#लूक १:२७ 19मरियमया भाःत जुइम्‍ह तसकं धर्मीम्‍ह मनू जूगुलिं मरियमयात बेइज्‍जत मयासे दुनें दुनें त्‍वःता छ्वयेगु बिचाः यात।
20योसेफं थथे बिचाः याना च्‍वंबलय्‌ वयात म्‍हगसय्‌ प्रभुया छम्‍ह स्‍वर्गदूतं वयाः थथे धाल – “दाऊदया सन्‍तान योसेफ, मरियमयात ब्‍याहा यायेत ग्‍याये मते। पवित्र आत्‍मा पाखें वया प्‍वाथय्‌ दुगु खः। 21मरियमं काय्‌ छम्‍ह बुइकी, अले छं व मचायागु नां येशू ति, छाय्‌धाःसा वय्‌कलं थः मनूतय्‌त पापं छुतय्‌ यानादी।”#लूक १:३१
22परमप्रभुं अगमवक्ता पाखें धयादीगु खँ पूवनेत हे थथे जू वःगु खः। 23थथे च्‍वयातःगु दु –
“ब्‍याहा मयानिम्‍ह छम्‍ह मिसां
काय्‌ बुइकी,
वय्‌कःया नां इम्‍मानुएल तइ।”
इम्‍मानुएल धाःगु
“परमेश्वर झी नाप दु” धइगु खः।#यशै ७:१४
24न्‍ह्यलं चाये धुंकाः योसेफं स्‍वर्गदूतं धाःथें यात। वं थः कलाः जुइम्‍ह मरियमयात थःगु छेँय्‌ हल। 25अय्‌नं मचा मबुतले मरियम नाप मद्यं। अले मचा बुइ धुंकाः योसेफं वयागु नां येशू तल।#लूक २:२१

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About नेवाः बाइबल

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.