Parallel
9
Изцеляването на слепородения
1И когато минаваше, видя един слепороден човек.
2 # Йоан 9:34 И учениците Му Го попитаха: Учителю, поради чий грях – негов ли или на родителите му, той се е родил сляп?
3 # Йоан 11:4 Исус отговори: Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се изявят в него Божиите дела.
4 # Йоан 4:34, 5:19,36, 11:9, 12:35, 17:4 Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докато е ден; идва нощ, когато никой не може да работи.
5 # Ис. 42:6; Йоан 1:5,9, 3:19, 8:12, 12:35,46 Докато съм в света, Аз съм светлината на света.
6 # Марк 7:33, 8:23; Йоан 11:37 Като каза това, плю на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите му;
7 # 4 Ц. 5:14; Неем. 3:15 и му каза: Иди, умий се в къпалнята Силоам (което значи „пратен“). И така, той отиде, уми се и си дойде у дома прогледнал.
8А съседите и онези, които преди го бяха виждали, че беше просяк, питаха: Не е ли този, който седеше и просеше?
9Едни казваха: Той е; други казваха: Не е, но прилича на него. Той отвръщаше: Аз съм.
10Тогава го попитаха: А как ти се отвориха очите?
11 # Йоан 9:6,7 Той отговори: Човекът, който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми и ми заръча: Иди на Силоам и се умий. И така, отидох и като се умих, прогледнах.
12Тогава му казаха: Къде е Той? Отговори: Не зная.
13Заведоха при фарисеите човека, който преди беше сляп.
14А беше събота, когато Исус направи кал и му отвори очите.
15И така, фарисеите също го питаха как е прогледнал. И той им каза: Сложи кал на очите ми, умих се и гледам.
16 # Йоан 3:2, 7:12,43, 9:33, 10:19 Затова някои от фарисеите казаха: Този човек не е от Бога, защото не пази съботата. А други казваха: Как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор помежду им.
17 # Лука 7:16; Йоан 4:19, 6:14 Попитаха пак слепеца: Ти какво ще кажеш за Него, след като ти е отворил очите? И той каза: Пророк е.
18Но юдеите не вярваха, че е бил сляп и прогледнал, докато не повикаха родителите му
19и ги попитаха: Този ли е вашият син, за когото казвате, че се е родил сляп? А сега как вижда?
20Родителите отговориха: Знаем, че този е нашият син и че се роди сляп;
21а сега как вижда, не знаем, или кой му е отворил очите, също не знаем. Питайте него; той е пълнолетен, нека сам говори за себе си!
22 # Йоан 7:13, 9:34, 12:42, 16:2, 19:38; Д.А. 5:13 Това казаха родителите му, защото се бояха от юдеите; понеже юдеите вече се бяха споразумели помежду си да отлъчат от синагогата онзи, който би Го изповядал като Христос.
23Затова и неговите родители казаха: Той е пълнолетен, питайте него.
24 # И.Н. 7:19; 1 Ц. 6:5; Йоан 9:16 И така, повикаха отново човека, който преди беше сляп, и му казаха: Въздай слава на Бога; ние знаем, че този човек е грешник.
25А той отговори: Дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам.
26Затова го попитаха: Какво ти направи? Как ти отвори очите?
27Той отговори: Казах ви вече и не чухте; защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да Му станете ученици?
28Тогава те го наругаха и казаха: Ти си Негов ученик; а ние сме Моисееви ученици.
29 # Изх. 3:6; Йоан 8:14 Ние знаем, че на Моисей Сам Бог е говорил, а Този не знаем откъде е.
30 # Йоан 3:10 Човекът им отговори: Това е чудното, че вие не знаете откъде е, но въпреки това ми отвори очите.
31 # Йов 27:9, 35:12; Пс. 18:41, 34:15, 66:18; Пр. 1:28, 15:29, 28:9; Ис. 1:15; Йер. 11:11, 14:12; Йез. 8:18; Мих. 3:4; Зах. 7:13 Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша.
32 # Ис. 42:7 А откак свят светува, не се е чуло някой да е отворил очи на слепороден човек.
33 # Йоан 9:16 Ако Този Човек не беше от Бога, не би могъл нищо да направи.
34Те му отговориха: Ти цял в грехове си роден и нас ли поучаваш? И го изпъдиха навън.
35 # Мат. 14:33, 16:16; Марк 1:1; Йоан 10:36; 1 Йоан 5:13 Исус чу, че го изпъдили навън, и като го намери, му каза: Ти вярваш ли в Божия Син?
36Той отговори: А Кой е Той, Господи, за да вярвам в Него?
37 # Йоан 4:26 Исус му каза: И си Го видял, и Който говори с тебе, Той е.
38А човекът каза: Вярвам, Господи; и Му се поклони.
39 # Мат. 11:15, 13:13; Йоан 3:17, 5:22,27, 12:47; 2 Кор. 3:14 И Исус каза: За осъждение дойдох на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят.
40 # Рим. 2:19 Някои от фарисеите, които бяха с Него, като чуха това, Му казаха: Да не сме и ние слепи?
41 # Йоан 15:22,24 Исус им каза: Ако бяхте слепи, не бихте имали грях, но понеже сега казвате: Виждаме, грехът ви остава.