Parallel
8
Исус Христос прощава на прелюбодейката
1А Исус отиде на Елеонския хълм.
2И рано сутринта пак дойде в храма; а целият народ идваше при Него и Той седна и ги поучаваше.
3И книжниците и фарисеите доведоха при Него една жена, хваната в прелюбодейство, и като я поставиха насред, Му казаха:
4Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство.
5 # Лев. 20:10; Вт. 22:22 Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. А Ти какво ще кажеш за нея?
6И това казаха да Го изпитат, за да имат за какво да Го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята.
7 # Вт. 17:7; Рим. 2:1 Но като продължаваха да Го питат, Той се изправи и им каза: Който от вас е безгрешен#8:7Или: невинен., нека пръв хвърли камък по нея.
8И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята.
9 # Рим. 2:22 А те, като чуха това, разотидоха се един по един, като се почна от по-старите, та до последните; а Исус остана сам с жената, която стоеше насред.
10И когато се изправи, Исус ѝ каза: Жено, къде са онези? Никой ли не те осъди?
11 # Лука 12:14; Йоан 3:17, 5:14 И тя отговори: Никой, Господи. Исус каза: И Аз не те осъждам; иди си, отсега нататък не съгрешавай вече.
Исус Христос – Светлината на света
12 # Йоан 1:4,9, 3:19, 9:5, 12:35,36,46 Тогава Исус отново им говорѝ: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.
13 # Йоан 5:31 Затова фарисеите Му казаха: Ти сам свидетелстваш за Себе Си; Твоето свидетелство не е истинно.
14 # Йоан 7:28, 9:29 Исус им отговори: Макар Аз сам да свидетелствам за Себе Си, свидетелството Ми е истинно, защото зная откъде идвам и накъде отивам; а вие не знаете откъде идвам и накъде отивам.
15 # Йоан 3:17, 7:24, 12:47, 18:36 Вие съдите по плът; Аз не съдя никого.
16 # Йоан 8:29, 16:32 И даже ако съдя, Моят съд е истинен, защото не съм сам, но сме Аз и Отец, Който Ме е пратил.
17 # Вт. 17:6, 19:15; Мат. 18:16; 2 Кор. 13:1; Евр. 10:28 И в закона, да, във вашия закон е писано, че свидетелството на двама човека е истинно.
18 # Ис. 42:1; Йоан 5:32,37 Аз съм, Който свидетелствам за Себе Си; и Отец, Който Ме е пратил, свидетелства за Мене.
19 # Йоан 8:55, 14:7, 16:3 Тогава Му казаха: Къде е Твоят Отец? Исус отговори: Нито Мене познавате, нито Моя Отец; ако познавахте Мене, бихте познавали и Моя Отец.
20 # Марк 12:41; Йоан 7:8,30 Тези думи Той изговори в съкровищницата, като поучаваше в храма; и никой не Го хвана, защото часът Му още не беше дошъл.
21 # Йоан 7:34, 8:24, 13:33 И Исус пак им каза: Аз си отивам; и ще Ме търсите, но в греха си ще умрете. Където отивам Аз, вие не можете да дойдете.
22Затова юдеите се питаха: Да не би да се самоубие, че казва: Където отивам Аз, вие не можете да дойдете?
23 # Йоан 3:31, 15:19, 17:16; 1 Йоан 4:5; Кол. 3:1 Исус им каза: Вие сте от тези, които са долу; Аз съм от онези, които са горе. Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят.
24 # Марк 16:16; Йоан 8:21 Затова ви казах, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм Този, за Когото ви казвам, в греховете си ще умрете.
25Тогава те Го попитаха: Ти кой си? Исус им каза: Аз съм именно това, което ви говоря отначало.
26 # Йоан 3:32, 7:28, 15:15 Много неща имам да говоря и да съдя за вас; но Този, Който Ме е пратил, е истинен; и каквото съм чул от Него, това говоря на света.
27Те не разбраха, че им говореше за Отца.
28 # Йоан 3:11,14, 5:19,30, 7:16, 12:32; Рим. 1:4 Тогава Исус каза: Когато издигнете Човешкия Син, тогава ще познаете, че съм Аз и че от Себе Си нищо не върша, но каквото Ме е научил Отец, това говоря.
29 # Йоан 4:34, 5:30, 6:38, 8:16, 14:10,11 И Този, Който ме е пратил, е с Мене; не Ме е оставил сам, защото Аз върша винаги онова, което Му е угодно.
30 # Йоан 7:31, 10:42, 11:45 Когато говореше това, мнозина повярваха в Него.
За истината
31Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици.
32 # Ис. 42:7, 61:1; Рим. 6:14,18,22 И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
33 # Лев. 25:42; Мат. 3:9; Йоан 8:39 Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство и никога не сме били слуги на никого; как казваш Ти: Ще станете свободни.
34 # 2 Пет. 2:19; Рим. 6:16,20 Исус им отговори: Истина, истина ви казвам: Всеки, който върши грях, слуга е на греха.
35 # Бит. 21:10; Гал. 4:30 А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно.
36 # Рим. 8:2; Гал. 5:1 И така, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.
37 # Йоан 7:19, 8:40 Зная, че сте Авраамово потомство; и все пак искате да Ме убиете, защото за Моето учение няма място у вас.
38 # Йоан 3:32, 5:19,30, 14:10,24 Аз говоря това, което съм видял у Моя Отец; също и вие вършите това, което сте чули от вашия баща.
39 # Мат. 3:9; Йоан 8:33; Рим. 2:28, 4:16, 9:7; Гал. 3:7,29 Те Му отговориха: Наш баща е Авраам. Исус им каза: Ако бяхте Авраамови чеда, Авраамовите дела щяхте да вършите.
40 # Йоан 8:26,37 А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви казах истината, която чух от Бога. Това Авраам не е правил.
41 # Ис. 63:16, 64:8; Мал. 1:6 Вие вършите делата на баща си. Те му казаха: Ние не сме родени от блудство; имаме един Отец – Бога.
42 # Йоан 5:43, 7:28,29, 16:27, 17:8,25; 1 Йоан 5:1 Исус им каза: Ако Бог беше вашият Отец, то вие щяхте да Ме обичате, защото Аз съм излязъл и дошъл от Бога; понеже Аз не съм дошъл от Себе Си, но Той Ме прати.
43 # Йоан 7:17 Защо не разбирате онова, което говоря? Защото не можете да слушате Моето учение.
44 # Мат. 13:38; 1 Йоан 3:8; Юда 6 Ваш баща е дяволът и вие желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай време човекоубиец и не устоя в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, той говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата.
45 А понеже Аз говоря истината, вие не Ми вярвате.
46 Кой от вас Ме обвинява в грях? Но ако говоря истината, защо не Ми вярвате?
47 # Йоан 10:26,27; 1 Йоан 4:6 Който е от Бога, той слуша Божиите думи; вие затова не слушате, защото не сте от Бога.
Исус Христос и Авраам
48 # Йоан 7:20, 8:52, 10:20 Юдеите Му отвърнаха: Не сме ли прави, като казваме, че си самарянин и имаш бяс?
49Исус отговори: Нямам бяс; но Аз почитам Своя Отец, а вие Ме позорите.
50 # Йоан 5:41, 7:18 Но Аз не търся слава за Себе Си; има Един, Който търси и съди.
51 # Йоан 5:24, 11:26 Истина, истина ви казвам: Ако някой опази Моето учение, няма да види смърт вовеки.
52 # Зах. 1:5; Евр. 11:13 Юдеите Му казаха: Сега знаем, че имаш бяс. Авраам умря, също и пророците, а Ти казваш: Ако някой опази Моето учение, няма да вкуси смърт вовеки.
53Нима Ти си по-голям от баща ни Авраам, който умря? И пророците умряха. Ти на какъв се правиш?
54 # Йоан 5:31,41, 16:14, 17:1; Д.А. 3:13 Исус отговори: Ако Аз славя Себе Си, славата Ми е нищо; Моят Отец е, Който Ме слави, за Когото вие казвате, че е ваш Бог;
55 # Йоан 7:28,29 и въпреки това не сте Го познали. Но Аз Го познавам; и ако кажа, че не Го познавам, ще бъда като вас лъжец; но Аз Го познавам и пазя словото Му.
56 # Бит. 15:6, 22:16; Лука 10:24; Евр. 11:13 Баща ви Авраам ликуваше, че ще види Моя ден; и го видя и се възрадва.
57Юдеите Му казаха: Петдесет години още нямаш, а и Авраам ли си видял?
58 # Изх. 3:14; Ис. 43:13; Йоан 17:5,24; Кол. 1:17 Исус им каза: Истина, истина ви казвам – преди да се е родил Авраам, Аз съм.
59 # Лука 4:30; Йоан 10:31,39, 11:8 Тогава взеха да хвърлят камъни по Него; но Исус се скри и излезе от храма, като мина сред тях; и така си отиде.