Parallel
6
Нахранването на пет хиляди души
(Мат. 14:13-21; Марк 6:30-44; Лука 9:10-17)
1 # Марк 6:35; Лука 9:10,12 След това Исус отиде на отсрещната страна на Галилейското, т.е. Тивериадското езеро#6:1От гр. море. И така навсякъде в това Евангелие..
2И след Него вървеше едно голямо множество, защото гледаха знаменията, които вършеше с болните.
3И Исус се изкачи на хълма и там седеше с учениците Си.
4 # Изх. 12:18; Лев. 23:5,7; Вт. 16:1; Йоан 2:13, 5:1 А наближаваше юдейският празник Пасха.
5 # Мат. 14:16; Марк 6:35,36; Лука 9:12 Исус, като вдигна очи и видя, че към Него идва голямо множество, каза на Филип: Откъде да купим хляб да ядат тези хора?
6(А каза това, за да го изпита; защото Той самият знаеше какво ще направи.)
7 # Чис. 11:21,22 Филип Му отговори: За двеста динария хляб няма да им стигне, за да вземе всеки по малко.
8Един от учениците Му, Андрей, брат на Симон Петър, Му каза:
9 # 4 Ц. 4:43 Тук има едно момче, което има пет ечемичени хляба и две риби; но какво са те за толкова хора.
10Исус каза: Накарайте хората да насядат. А на това място имаше много трева; и така, насядаха около пет хиляди мъже на брой.
11И така, Исус взе хлябовете и като благодари, раздаде ги на учениците, а те – на седналите; така и от рибите, колкото искаха.
12И като се наситиха, каза на учениците Си: Съберете останалите къшеи, за да не се изгуби нищо.
13 # Марк 8:19 И така от петте ечемичени хляба събраха и напълниха дванадесет коша с къшеи, останали от тези, които бяха яли.
14 # Бит. 49:10; Вт. 18:15,18; Мат. 11:3; Йоан 1:21, 4:19,25, 7:40 Тогава хората, като видяха знамението, което Той извърши, казаха: Наистина, Този е пророкът, Който трябва да дойде на света.
15И така, Исус, като разбра, че ще дойдат да Го вземат насила, за да Го направят цар, пак се оттегли сам на хълма.
Исус Христос ходи по водата
(Мат. 14:22-33; Марк 6:45-52)
16 # Мат. 14:23; Марк 6:47 А когато се свечери, учениците Му слязоха до езерото
17 # Мат. 14:22; Марк 6:47 и влязоха в ладия, и отплаваха към другата страна на езерото в Капернаум. И вече се беше стъмнило, а Исус още не беше дошъл при тях;
18и езерото се вълнуваше, понеже духаше силен вятър.
19И като бяха гребали около двадесет и пет или тридесет стадии, видяха, че Исус ходи по езерото и се приближава към лодката; и се уплашиха.
20Но Той им каза: Аз съм; не бойте се!
21Затова бяха готови да Го вземат в лодката; и веднага лодката се озова при сушата, към която отиваха.
Исус Христос – хлябът на живота
22На другия ден множеството, което стоеше от другата страна на езерото, като видя, че има само една ладия и че Исус не беше влязъл с учениците Си в лодката, а че учениците Му бяха тръгнали сами,
23обаче други лодки бяха дошли от Тивериада близо до мястото, където бяха яли хляба, след като Господ бе благодарил,
24и така, множеството хора, като видя, че нито Исус, нито учениците Му са там, те сами влязоха в ладиите и дойдоха в Капернаум, и търсеха Исус.
25И като Го намериха от другата страна на езерото, Му казаха: Учителю, кога си дошъл тук?
26Исус им отговори: Истина, истина ви казвам: Търсите Ме, не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте.
27 # Мат. 3:17, 17:5; Марк 1:11, 9:7; Лука 3:22, 9:35; Йоан 1:32,33, 4:14, 5:37, 6:54, 8:18, 10:36; Д.А. 2:22; 2 Пет. 1:17 Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си.
28Затова те Му казаха: Какво да направим, за да вършим Божиите дела?
29 # Йоан 17:3; 1 Йоан 3:23 Исус им отговори: Това е Божието дело – да повярвате в Този, Когото Той е изпратил.
30 # Мат. 12:38, 16:1; Марк 8:11; 1 Кор. 1:22 Тогава Му казаха: Че Ти какво знамение правиш, за да видим и да Ти повярваме? Какво вършиш?
31 # Изх. 16:15; Чис. 11:7; Неем. 9:15; Пс. 78:24,25; 1 Кор. 10:3 Бащите ни са яли манната в пустинята, както е писано: „Хляб от небето им даде да ядат.“
32На това Исус им каза: Истина, истина ви казвам – не Моисей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето.
33 Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света.
34 # Йоан 4:15 Тогава те Му казаха: Господи, давай ни винаги този хляб.
35 # Йоан 4:14, 6:48,58, 7:37 Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никога няма да огладнее, и който вярва в Мене, никога няма да ожаднее.
36 # Йоан 6:26,64 Но ви казвам, че вие Ме видяхте и пак не вярвате.
37 # Мат. 24:24; Йоан 6:45, 10:28,29; 1 Йоан 2:19; 2 Тим. 2:19 Всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мен, и който дойде при Мене, никак няма да го изгоня;
38 # Мат. 26:39; Йоан 4:34, 5:30, 8:29 защото слязох от небето не Моята воля да върша, а волята на Този, Който Ме е изпратил.
39 # Йоан 10:28, 17:12, 18:9 И ето волята на Този, Който Ме е пратил: от всичко, което Ми е дал, да не изгубя нищо, но да го възкреся в последния ден.
40 # Йоан 3:15,16, 4:14, 6:27,47,54 Защото това е волята на Моя Отец: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и Аз да го възкреся в последния ден.
41Тогава юдеите роптаеха против Него, защото каза: Аз съм хлябът, който е слязъл от небето.
42 # Мат. 13:55; Марк 6:3; Лука 4:22 И попитаха: Не е ли този Исус, Йосифовият син, Чиито баща и майка ние познаваме? Как казва Той сега: Аз съм слязъл от небето?
43Исус им отговори: Не роптайте помежду си.
44 # П.П. 1:4; Йоан 6:65 Никой не може да дойде при Мен, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил, и Аз ще го възкреся в последния ден.
45 # Ис. 54:13; Йоан 6:37; Евр. 8:10, 10:16 Писано е в пророците: „Всички ще бъдат научени от Бога.“ Всеки, който е чул от Отца и се е научил, идва при Мене.
46 # Мат. 11:27; Лука 10:22; Йоан 1:18, 5:37, 7:29, 8:19 Не че някой е видял Отца освен Онзи, Който е от Бога. Той е видял Отца.
47 # Йоан 3:16,18,36, 6:40 Истина, истина ви казвам: Който вярва в Мен, има вечен живот.
48 # Йоан 6:33,35 Аз съм хлябът на живота.
49 # Йоан 6:31 Бащите ви ядоха манната в пустинята и въпреки това умряха.
50 # Йоан 6:51,58 Този е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре.
51 # Йоан 3:13 Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века; да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще дам за живота на света.
52 # Йоан 3:9, 7:43, 9:16, 10:19 Тогава юдеите взеха да се препират помежду си и да казват: Как може Този да ни даде да ядем плътта Му?
53 # Мат. 26:26,28 Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.
54 # Йоан 4:14, 6:27,40,63 Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.
55 Защото Моята плът е истинска храна и Моята кръв е истинско питие.
56 # 1 Йоан 3:24, 4:15,16 Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мен и Аз в него.
57 Както живият Отец Ме е пратил и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене.
58 # Йоан 6:49-51 Този е хлябът, който слезе от небето; онзи, който се храни с този хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и после измряха.
59Това каза Исус в синагогата, като поучаваше в Капернаум.
60 # Мат. 11:6; Йоан 6:66 И така, мнозина от учениците Му, като чуха това, казаха: Тежко е това учение; кой може да го слуша?
61Но Исус, като знаеше в Себе Си, че учениците Му негодуват за това, ги попита: Това ли ви съблазнява?
62 # Мат. 26:64; Марк 16:19; Йоан 3:13; Д.А. 1:9; Еф. 4:8 Тогава какво ще кажете, ако видите Човешкия Син да отива там, където е бил преди?
63 # Рим. 8:2; 2 Кор. 3:6 Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, са дух и живот.
64 # Марк 2:8; Йоан 2:24,25, 3:27, 6:36, 13:11 Но има някои от вас, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите и кой е този, който щеше да Го предаде.
65 # Йоан 6:44,45 И прибави: Затова ви казах, че никой не може да дойде при Мен, ако не му е дадено от Отца.
66 # Йоан 6:60 Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха и не ходеха вече с Него.
Изповедта на Петър
67Тогава Исус каза на дванадесетте: Да не искате и вие да си отидете?
68 # Д.А. 5:20 Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот
69 # Мат. 16:16; Марк 8:29; Лука 9:20; Йоан 1:49, 11:27 и ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог, Святият Божий.
70 # Лука 6:13; Йоан 13:27 Исус им отговори: Нима не Аз избрах вас, дванадесетте? А, ето, един от вас е дявол.
71А Той говореше за Юда Симонов Искариотски; защото той, един от дванадесетте, щеше да Го предаде.