Parallel
5
Изцеляването на Витесда
1 # Лев. 23:2; Вт. 16:1; Йоан 2:13 След това имаше юдейски празник и Исус отиде в Йерусалим.
2 # Неем. 3:1, 12:39 А в Йерусалим, близо до овчата порта, се намира къпалня, наречена по еврейски Витесда#5:2Евр. Бетцата., която има пет преддверия.
3В тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха да се раздвижи водата.
4Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше, от каквато болест и да беше болен.
5И там имаше един човек, болен от тридесет и осем години.
6Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, му каза: Искаш ли да оздравееш?
7Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мен.
8 # Мат. 9:6; Марк 2:11; Лука 5:24 Исус му каза: Стани, вдигни постелката си и ходи.
9 # Йоан 9:14 И човекът веднага оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи. А този ден беше събота.
10 # Изх. 20:10; Неем. 13:19; Йер. 17:21,22; Мат. 12:2; Марк 2:24, 3:4; Лука 6:2, 13:14 Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е; и не ти е позволено да вдигнеш постелката си.
11Но той им отговори: Онзи, Който ме изцели, ми каза: Вдигни постелката си и ходи!
12Попитаха го: Кой е Човекът, Който ти каза: Вдигни постелката си и ходи?
13А изцеленият не знаеше Кой е; защото Исус се беше измъкнал оттам, тъй като имаше голямо множество на това място.
14 # Мат. 12:45; Йоан 8:11 По-късно Исус го намери в храма и му каза: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо.
15Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, Който го изцели.
16И затова юдеите гонеха Исус, защото вършеше тези неща в събота.
17 # Йоан 9:4, 14:10 А Исус им отговори: Отец Ми работи досега – и Аз работя.
18 # Йоан 7:19,30, 10:30,33; Фил. 2:6 Затова юдеите искаха още повече да Го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец и така правеше Себе Си равен на Бога.
Божествената власт на Сина и Неговите дела
19 # Йоан 5:30, 8:28, 9:4, 12:49, 14:10 Затова Исус им каза: Истина, истина ви казвам: Синът не може да върши от Себе Си нищо, освен това, което вижда, че върши Отец; понеже каквото върши Той, същото върши и Синът.
20 # Мат. 3:17; Йоан 3:35; 2 Пет. 1:17 Защото Отец обича Сина и Му разкрива всичко, което Сам върши; ще Му покаже и по-велики дела, за да се чудите вие.
21 # Лука 7:14, 8:54; Йоан 11:25,43 Понеже както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява тези, които иска.
22 # Мат. 11:27, 28:18; Йоан 3:35, 5:27, 17:2; Д.А. 17:31; 1 Пет. 4:5 Защото и Отец не съди никого, но е дал на Сина власт да съди всички,
23 # 1 Йоан 2:23 за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил.
24 # Йоан 3:16,18, 6:40,47, 8:51, 20:31; 1 Йоан 3:14 Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот.
25 # Йоан 5:28; Еф. 2:1,5, 5:14; Кол. 2:13 Истина, истина ви казвам, но иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят.
26 Защото както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;
27 # Дан. 7:13,14; Йоан 5:22; Д.А. 10:42, 17:31 и Му е дал власт да извършва съд, защото е Човешкият Син.
28 # Ис. 26:19; Дан. 12:2; 1 Кор. 15:52 Не се чудете на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му
29 # Ис. 26:19; Дан. 12:2; Мат. 25:32,33,46; 1 Кор. 15:52; 1 Сол. 4:16; Откр. 14:11 и ще излязат: онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.
Свидетелства за Исус Христос и Неговите дела
30 # Мат. 26:35,39; Йоан 4:34, 5:19, 6:38 Аз не мога да върша нищо от Себе Си; отсъждам, както чувам; и Моят съд е справедлив, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.
31 # Йоан 8:14; Откр. 3:14 Ако Аз свидетелствам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинно.
32 # Мат. 3:17, 17:5; Йоан 8:18; 1 Йоан 5:6,7,9 Друг е, Който свидетелства за Мен; и зная, че свидетелството, което Той дава за Мен, е истинно.
33 # Йоан 1:15,19,27,32 Вие пратихте до Йоан; и той засвидетелства за истината.
34 Но Аз не приемам свидетелство от човек; а казвам това, за да се спасите вие.
35 # Мат. 13:20, 21:26; Марк 6:20; 2 Пет. 1:19 Той беше светилникът, който гореше и светеше; и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговата светлина.
36 # Йоан 3:2, 10:25, 15:24; 1 Йоан 5:9 Но Аз имам свидетелство, по-голямо от Йоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелстват за Мене, че Отец Ме е пратил.
37 # Вт. 4:12; Мат. 3:17, 17:5; Йоан 1:18, 6:27, 8:18; 1 Йоан 4:12; 1 Тим. 1:17 И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелства за Мене. Нито гласа Му сте чули някога, нито образа Му сте видели.
38 И нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате в Този, Когото Той е пратил.
39 # Вт. 18:15,18; Ис. 8:20, 9:6, 34:16, 53:1; Лука 16:29, 21:27; Йоан 1:45, 5:46; Д.А. 17:11 Вие изследвате Писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и те са, които свидетелстват за Мен,
40 # Йоан 1:11, 3:19 и въпреки това не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.
41 # Йоан 12:43 От човеци слава не приемам;
42 но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога.
43 Аз дойдох в името на Моя Отец и не Ме приемате; но ако дойде друг в свое име, него ще приемете.
44 # Йоан 12:43; Рим. 2:29 Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единствения Бог.
45 # Рим. 2:12 Не мислете, че Аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява – Моисей, на когото вие се облягате.
46 # Бит. 3:15, 12:3, 18:18, 22:18, 49:10; Вт. 18:15,18; Йоан 1:45; Д.А. 26:22 Защото ако вярвахте на Моисей, щяхте да повярвате и на Мене; понеже той за Мене писа.
47 Но ако не вярвате на неговите Писания, как ще повярвате на Моите думи?