Parallel
4
Исус Христос и самарянката
1 # Йоан 3:22,26 А когато Господ узна какво са дочули фарисеите за Него, именно, че Исус придобивал и кръщавал повече ученици от Йоан,
2не че сам Исус кръщаваше, а учениците Му,
3напусна Юдея и пак отиде към Галилея.
4И трябваше да мине през Самария.
5 # Бит. 33:19, 48:22; И.Н. 24:32 И така, дойде в един самарийски град, наречен Сихар, близо до землището, което Яков даде на сина си Йосиф.
6Там беше Якововият кладенец#4:6От гр. извор.. Уморен от пътуване, Исус седеше на кладенеца. Беше около шестия час.
7Дойде една самарянка да си извади вода. Исус ѝ каза: Дай Ми да пия.
8Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна.
9 # 4 Ц. 17:24; Лука 9:52,53; Д.А. 10:28 Тогава самарянката Му каза: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? Защото юдеите не общуват със самаряните.
10 # Ис. 12:3, 44:3; Йер. 2:13; Зах. 13:1, 14:8 Исус ѝ отговори: Ако беше знаела Божия дар и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива#4:10Течаща. вода!
11Жената Му каза: Господине, нямаш с какво да загребеш вода, а и кладенецът е дълбок; тогава откъде имаш живата вода?
12Нима си по-велик от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него, и синовете му, и добитъкът му?
13Исус ѝ отговори: Всеки, който пие от тази вода, пак ще ожаднее;
14 # Йоан 6:35,58, 7:38 а който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее довека; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.
15 # Йоан 6:34, 17:2,3; 1 Йоан 5:20; Рим. 6:23 Жената Му каза: Господине, дай ми тази вода, за да не ожаднявам, нито да извървявам толкова път дотук, за да изваждам.
16Исус ѝ каза: Иди, повикай мъжа си и ела тук.
17Жената Му отговори: Нямам мъж. Исус ѝ каза: Право каза, че нямаш мъж;
18 защото петима мъже си имала, и този, когото сега имаш, не ти е мъж. Това, което казваш, е вярно.
19 # Лука 7:16, 24:19; Йоан 6:14, 7:40 Жената Му каза: Господине, виждам, че Ти си пророк.
20 # Вт. 12:6,11, 16:6; Съд. 9:7; 3 Ц. 9:3; 2 Лет. 7:12 Нашите бащи на този хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Йерусалим е мястото, където трябва да се покланяме.
21 # Мал. 1:11; 1 Тим. 2:8 Исус ѝ каза: Жено, вярвай Ми, че идва час, когато нито на този хълм, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отца.
22 # Бит. 12:3; 4 Ц. 17:29; Ис. 2:3; Лука 24:47; Рим. 9:4,5 Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме на онова, което знаем; защото спасението е от юдеите.
23 # Йоан 1:17; Фил. 3:3 Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му.
24 # 2 Кор. 3:17; Фил. 3:3 Бог е Дух; и онези, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.
25 # Йоан 4:29,30 Жената Му каза: Зная, че ще дойде Месия, Който се нарича Христос; Той, когато дойде, ще ни изяви всичко.
26 # Мат. 26:63,64; Марк 14:61,62; Йоан 9:37 Исус ѝ каза: Аз, Който говоря с тебе, съм Месията.
27В това време дойдоха учениците Му и се учудиха, че разговаря с жена; но никой не попита: Какво търсиш?, или: Защо разговаряш с нея?
28Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората:
29 # Йоан 4:25 Елате да видите един Човек, Който ми каза всичко, което съм направила. Да не би Той да е Христос?
30Те излязоха от града и отиваха при Него.
31В това време учениците молеха Исус: Учителю, яж.
32А Той им каза: Аз имам храна да ям, за която вие не знаете.
33Затова учениците казаха помежду си: Да не би някой да Му е донесъл нещо за ядене?
34 # Йов 23:12; Йоан 6:38 Исус им каза: Моята храна е да изпълня волята на Онзи, Който Ме е пратил, и да довърша Неговото дело.
35 # Мат. 9:37; Лука 10:2 Не казвате ли: Още четири месеца и жътвата ще дойде? Ето, казвам ви, погледнете и вижте, че нивите са вече бели за жътва.
36 # Дан. 12:3 Който жъне, получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее, и който жъне.
37 Защото в това отношение вярна е пословицата, че един сее, а друг жъне.
38 Аз ви пратих да жънете това, за което не сте се трудили; други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд.
39И много самаряни от този град повярваха в Него поради думите на жената, която свидетелстваше: Той ми каза всичко, което съм правила.
40И така, когато самаряните дойдоха при Него, Го помолиха да остане при тях; и Той остана там два дни.
41И още мнозина повярваха поради Неговото учение;
42 # Йоан 17:8; 1 Йоан 4:14 и на жената казаха: Ние вече вярваме не заради това, което ти ни каза, понеже сами чухме и знаем, че Той е наистина Спасителят на света.
Исус Христос изцелява сина на царски чиновник
(Мат. 8:5-13; Лука 7:1-10)
43 # Мат. 4:12; Марк 1:14 След два дни Той си тръгна оттам и отиде в Галилея.
44 # Мат. 13:57; Марк 6:4; Лука 4:24 Защото сам Исус заяви, че пророк не е почитан в родината си.
45 # Вт. 16:16; Йоан 2:23, 3:2 И така, когато дойде в Галилея, галилеяните Го приеха, след като бяха видели всичко, което извърши в Йерусалим на празника; защото и те бяха отишли на празника.
46 # Йоан 2:1,11 И така, Исус пак дойде в Кана Галилейска, където беше превърнал водата във вино. И имаше един царски чиновник, чийто син беше болен в Капернаум.
47Той, като чу, че Исус е дошъл от Юдея в Галилея, отиде при Него и Го помоли да слезе и да изцели сина му, защото беше на умиране.
48 # 1 Кор. 1:22 Тогава Исус му каза: Ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате.
49Царският чиновник Му каза: Господине, слез, докато не е умряло детенцето ми.
50Исус му каза: Иди си; синът ти е жив. Човекът повярва на думите, които му каза Исус, и си отиде.
51И когато той вече слизаше към дома си, слугите му го посрещнаха и казаха, че синът му е жив.
52А той ги попита за часа, когато му стана по-леко. Те му казаха: В седмия час треската го остави.
53И така бащата разбра, че това е станало в същия час, когато Исус му каза: Синът ти е жив. И повярва той и целият му дом.
54Това второ знамение извърши Исус, когато отново дойде от Юдея в Галилея.