Parallel
3
Беседата с Никодим
1 # Йоан 7:50, 19:39 Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски първенец.
2 # Йоан 9:16,33; Д.А. 2:22, 10:38 Той дойде при Исус през нощта и Му каза: Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога; защото никой не може да върши тези знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.
3 # Йоан 1:13; Як. 1:18; 1 Пет. 1:23; 1 Йоан 3:9; 2 Кор. 5:17; Гал. 6:15; Тит 3:5 Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново#3:3Или: отгоре., не може да види Божието царство.
4Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
5 # Марк 16:16; Д.А. 2:38 Исус отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
6 # Рим. 8:5 Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.
7 Не се чуди, че ти казах: Трябва да се родите отново.
8 # Екл. 11:5; 1 Кор. 2:11 Вятърът духа където си иска и чуваш шума му, но не знаеш откъде идва и накъде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.
9 # Йоан 6:52,60 Никодим Му отговори: Как може да стане това?
10Исус му отговори: Ти си учител на Израил и не знаеш ли това?
11 # Мат. 11:27; Йоан 1:18, 3:32, 7:16, 8:28, 12:49, 14:24 Истина, истина ти казвам: Ние говорим това, което знаем, и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни.
12 Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?
13 # Пр. 30:4; Йоан 6:33,38,51,62, 16:28; Д.А. 2:34; 1 Кор. 15:47; Еф. 4:9,10 И никой не се е възкачил на небето освен Този, Който е слязъл от небето, т. е. Човешкият Син, Който е на небето.
14 # Чис. 21:9; Йоан 8:28, 12:32 И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син
15 # Йоан 3:36, 6:47 и всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот.
16 # Ис. 9:6; Марк 16:16; Йоан 6:40; 1 Йоан 4:9,10; Рим. 5:8 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
17 # Лука 9:55; Йоан 5:45, 8:15, 12:47; 1 Йоан 4:14 Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
18 # Йоан 5:24, 6:40,47, 20:31 Който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.
19 # Йоан 1:4,5,9-11, 8:12 И ето какво е осъждението: Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от Светлината, защото делата им бяха зли.
20 # Йов 24:13,17; Еф. 5:13 Понеже всеки, който върши зло, мрази Светлината и не отива към Светлината, да не би да се открият делата му;
21 но който постъпва според истината, отива към Светлината, за да станат явни делата му, понеже са извършени по Бога.
Последното свидетелство на Йоан Кръстител за Исус
22 # Йоан 4:2 След това Исус дойде с учениците Си в Юдейската земя и там се задържа с тях и кръщаваше.
23 # 1 Ц. 9:4; Мат. 3:5,6 Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и хората идваха и се кръщаваха.
24 # Мат. 14:3 Понеже Йоан още не беше хвърлен в тъмница.
25И така възникна спор между Йоановите ученици и един юдеин относно очистването.
26 # Йоан 1:7,15,27,34 И дойдоха при Йоан и му казаха: Учителю, Онзи, Който беше с теб отвъд Йордан, за Когото ти свидетелства, ето, Той кръщава и всички отиват при Него.
27 # Йоан 6:65; Як. 1:17; 1 Кор. 4:7; Евр. 5:4 Йоан отговори: Човек не може да поеме върху себе си нищо, ако не му е дадено от небето.
28 # Мал. 3:1; Марк 1:2; Лука 1:17; Йоан 1:20,27; Д.А. 13:25 Вие сами сте ми свидетели, че казах: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.
29 # П.П. 5:1; Мат. 22:2; 2 Кор. 11:2; Еф. 5:25,27; Откр. 21:9 Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така тази моя радост е пълна.
30 Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.
31 # Мат. 28:18; Йоан 1:15,27, 3:13, 6:33, 8:23; Рим. 9:5; 1 Кор. 15:47; Еф. 1:21; Фил. 2:9 Онзи, Който идва отгоре, е над всички; който е от земята, земен е и земно говори. Който идва от небето, е над всички.
32 # Йоан 3:11, 8:26, 15:15 Каквото е видял и чул, за него свидетелства; но никой не приема свидетелството Му.
33 # 1 Йоан 5:10; Рим. 3:4 Който е приел Неговото свидетелство, е потвърдил с печата си, че Бог е истинен.
34 # Йоан 1:16, 7:16; Еф. 4:7 Защото Този, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка.
35 # Дан. 7:14; Мат. 11:27, 28:18; Лука 10:22; Йоан 5:20,22, 13:3, 17:2; Евр. 2:8 Отец обича Сина и е предал всичко в Неговата ръка.
36 # Ав. 2:4; Йоан 1:12, 3:15,16, 6:47; 1 Йоан 5:10; Рим. 1:17 Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.