Parallel
20
Възкресението на Исус Христос
(Мат. 28:1-10; Марк 16:1-8; Лука 24:1-12)
1 # Мат. 28:1; Марк 16:1; Лука 24:1 В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно, и видя, че камъкът е отвален от гроба.
2 # Йоан 13:23, 19:26, 21:7,20,24 Затова се завтече и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус обичаше, и им каза: Отнесли са Господа от гроба и не знаем къде са Го положили.
3И така, Петър и другият ученик излязоха и отидоха на гроба;
4и двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба.
5 # Йоан 19:40 И като надникна, видя плащениците положени, но не влезе вътре.
6 # Лука 24:12 След него дойде Симон Петър и влезе в гроба; видя плащениците положени
7 # Йоан 11:44 и кърпата, която беше на главата Му, не сложена при плащениците, а свита на отделно място.
8Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя, и повярва.
9 # Пс. 16:10; Ис. 53:11; Д.А. 2:25-31, 13:34,35 Защото още не бяха разбрали Писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.
10И така, учениците се върнаха пак у дома си.
Христос се явява на Мария Магдалена
(Мат. 28:9-10; Марк 16:9-11)
11 # Мат. 28:1; Марк 16:5 А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, както плачеше, надникна в гроба
12и видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото на Исус, единият откъм главата и другият откъм краката.
13И те я попитаха: Жено, защо плачеш? Отговори им: Защото са отнесли моя Господ и не знам къде са Го положили.
14 # Мат. 28:9; Марк 16:9; Лука 24:16,31; Йоан 21:4 Като каза това, тя се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Той.
15Исус ѝ каза: Жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, Му отговори: Господине, ако ти си Го изнесъл, кажи ми къде си Го положил и аз ще Го взема.
16Исус ѝ каза: Мария! Тя се обърна и Му каза на еврейски: Равуни! (Което значи „Учителю!“.)
17 # Пс. 22:22,23; Мат. 28:10; Йоан 16:28; Еф. 1:17; Евр. 2:11 Исус ѝ каза: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и им кажи: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.
18 # Мат. 28:10; Лука 24:10 Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той ѝ казал това.
Исус Христос се явява на апостолите в Йерусалим
(Мат. 28:16-20; Марк 16:14-18; Лука 24:36-49)
19 # Марк 16:14; Лука 24:36; Д.А. 13:31; 1 Кор. 15:5,7 А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам!
20 # Йоан 16:22 И като изрече това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа.
21 # Мат. 28:18; Йоан 17:18,19; 2 Тим. 2:2 И Исус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.
22И като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух.
23 # Мат. 16:19, 18:18 На които простите греховете, простени са им; на които задържите, задържани са.
Исус Христос и Тома
24 # Йоан 11:16 А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус.
25 # Йоан 19:34 Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им отвърна: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите и не сложа пръста си в раните от гвоздеите, и не сложа ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.
26И след осем дни учениците Му пак бяха вътре; и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза: Мир вам!
27 # 1 Йоан 1:1 Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и я сложи в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ.
28Тома Му отговори: Господ мой и Бог мой!
29 # 1 Пет. 1:8; 2 Кор. 5:7 Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома, ти повярва; блажени онези, които, без да видят, са повярвали.
30 # Йоан 21:25 А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга.
31 # Лука 1:4; Йоан 3:15,16, 5:24; 1 Пет. 1:8,9; Рим. 15:4 А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.