Parallel
2
Сватбата в Кана Галилейска
1 # И.Н. 19:28 На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там.
2И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата.
3И когато се свърши виното, майката на Исус Му каза: Нямат вино.
4 # 2 Ц. 16:10, 19:22; Йоан 7:6, 19:26 А Исус ѝ отговори: Какво имаш ти с Мене, жено? Часът Ми още не е дошъл.
5Майка Му каза на слугите: Каквото ви каже, направете.
6 # Марк 7:3 А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очистване, които побираха по две или три мери.
7Исус им каза: Напълнете делвите с вода. И ги напълниха догоре.
8Тогава им каза: Налейте сега и занесете на настойника на угощението. И те занесоха.
9 # Йоан 4:46 И когато настойникът на угощението вкуси от водата, превърната на вино, и не знаеше откъде беше, обаче слугите, които бяха налели водата, знаеха, настойникът на угощението повика младоженеца и му каза:
10Всеки човек слага първо доброто вино и по-лошото – след като се понапият; а ти си задържал доброто вино досега.
11 # Йоан 1:14 Това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията Си и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.
12 # Мат. 12:46 След това слезе в Капернаум, Той и майка Му, братята Му и учениците Му, и там престояха няколко дни.
Очистването на храма
(Мат. 21:12-13; Марк 11:15-17; Лука 19:45-46)
13 # Изх. 12:14; Вт. 16:1,16; Йоан 2:23, 5:1, 6:4, 11:55 И като наближаваше Пасхата на юдеите, Исус отиде в Йерусалим.
14 # Мат. 21:12; Марк 11:15; Лука 19:45 И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби и тези, които седяха и обменяха пари;
15и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на обменителите на пари и преобърна масите им;
16 # Лука 2:49 а на тези, които продаваха гълъбите, каза: Вдигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом дом на търговия.
17 # Пс. 69:9 Учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността за Твоя дом ще ме изяде.“
18 # Мат. 12:38; Йоан 6:30 По този повод юдеите се обърнаха към Него и Му казаха: Какво знамение ще ни покажеш, щом правиш това?
19 # Мат. 26:61, 27:40; Марк 14:58, 15:29 Исус им отговори: Разрушете този храм и за три дни ще го издигна.
20Тогава юдеите казаха: Този храм е бил граден в продължение на четиридесет и шест години, а Ти за три дни ли ще го издигнеш?
21 # 1 Кор. 3:16, 6:16,19; Кол. 2:9; Евр. 8:2 Но Той говореше за храма на тялото Си.
22 # Пс. 16:8; Ис. 55:3; Мат. 17:23; Лука 24:8; Д.А. 2:25, 13:24 И така, когато бе възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на Писанието и думите, които Исус беше говорил.
23И когато беше в Йерусалим по времето на празника Пасха, мнозина повярваха в Неговото име, като виждаха знаменията, които вършеше.
24Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички човеци
25 # 1 Ц. 16:7; 1 Лет. 28:9; Пс. 7:10; Йер. 11:20; Мат. 9:4; Марк 2:8; Йоан 6:64, 16:30; Д.А. 1:24; Откр. 2:23 и защото Той нямаше нужда някой да Му свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има у човека.