Parallel
14
Исус Христос – пътят и истината, и животът
1 # Йоан 14:27, 16:22 Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене.
2 # Йоан 13:33,36 В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
3 # Йоан 12:26, 14:18-28, 17:24; Д.А. 1:11; 1 Сол. 4:17 И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие.
4 И вие знаете къде отивам и пътя знаете.
5Тома Му каза: Господи, не знаем къде отиваш; а как можем да знаем пътя?
6 # Ис. 35:8; Йоан 1:14,17, 6:33,40, 8:32, 10:9,28, 11:25; 1 Йоан 5:20; Еф. 1:13; Евр. 9:8 Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.
7 # Йоан 8:19 Ако познавахте Мене, бихте познали и Моя Отец. Отсега нататък Го познавате и сте Го видели.
8Филип Му каза: Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно.
9 # Йоан 12:45; Кол. 1:15; Евр. 1:3 Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца. Как така казваш: Покажи ми Отца?
10 # Йоан 5:19, 7:16, 8:28, 10:38, 12:49, 14:20, 17:21,23 Не вярваш ли, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не ги говоря от Себе Си; но Отец, който пребъдва в Мене, върши Своите дела.
11 # Йоан 5:36, 10:38 Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мен; или пък Ми вярвайте поради самите дела.
12 # Мат. 21:21; Марк 16:17; Лука 10:17 Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.
13 # Мат. 7:7, 21:22; Марк 11:24; Лука 11:9; Йоан 15:7,16, 16:23,24; Як. 1:6; 1 Йоан 3:22, 5:14 И каквото и да поискате в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина.
14 Ако поискате нещо в Мое име, ще го направя.
Обещание за изпращане на Святия Дух
15 # Йоан 14:21,23, 15:10,14; 1 Йоан 5:3 Ако Ме обичате, ще пазите Моите заповеди.
16 # Йоан 15:26, 16:7; Рим. 8:15,26 И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител # 14:16 Т.е. адвокат, защитник в съда. , за да бъде с вас вовеки –
17 # Йоан 15:26, 16:13; 1 Йоан 2:27, 4:6; 1 Кор. 2:14 Духа на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде.
18 # Мат. 28:20; Йоан 14:3,28 Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.
19 # Йоан 11:25, 16:16; 1 Кор. 15:20; 1 Сол. 4:14 Още малко и светът вече няма да Ме вижда, а вие Ме виждате. Понеже Аз живея, и вие ще живеете.
20 # Йоан 5:3, 10:38, 14:10, 17:21,23,26 В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Отец, и вие в Мен, и Аз във вас.
21 # Йоан 14:15,23; 1 Йоан 2:5 Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме обича; а който Ме обича, ще бъде възлюбен от Моя Отец и Аз ще го възлюбя, и ще му се явя лично.
22 # Лука 6:16 Юда (не Искариотски) Му каза: Господи, защо ще се явиш на нас, а не на света?
23 # Зах. 2:10; Йоан 14:15; 1 Йоан 2:24; 1 Кор. 3:16; Откр. 3:20 Исус му отговори: Ако Ме обича някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби и Ние ще дойдем при него, и ще направим обиталище у него.
24 # Йоан 5:19,38, 7:16, 8:28, 12:49, 14:10 Който не Ме обича, не пази думите Ми. Учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е изпратил.
25 Тези неща ви казах, докато още съм с вас.
26 # Лука 24:49; Йоан 2:22, 12:16, 14:16, 15:26, 16:7,13; 1 Йоан 2:20,27; Рим. 8:34 А Утешителят, Святият Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
27 # Йоан 14:1; Фил. 4:7; Кол. 3:15 Мир ви оставям. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.
28 # Йоан 5:18, 10:30, 14:3,12,18, 16:16, 20:17; Фил. 2:6 Чухте, че ви казах: Отивам си и отново ще дойда при вас. Ако Ме обичахте, бихте се зарадвали за това, че отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мен.
29 # Йоан 13:19, 16:4 И сега ви казах това, преди да е станало, така че когато стане, да повярвате.
30 # Йоан 12:31, 16:11 Аз няма още много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо свое в Мене.
31 # Йоан 10:18; Фил. 2:8; Евр. 5:8, 10:7 Но това става, за да познае светът, че Аз обичам Отца и че както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.