Parallel
13
Тайната вечеря
(Мат. 26:17-30; Марк 14:12-26; Лука 22:7-23)
1 # Мат. 26:2; Марк 14:1; Йоан 12:23, 17:1,11 А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.
2 # Лука 22:3; Йоан 13:27 И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде,
3 # Мат. 11:27, 28:18; Йоан 3:35, 8:42, 16:28, 17:2; Д.А. 2:36; 1 Кор. 15:27; Евр. 2:8 Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че от Бога е излязъл и при Бога отива,
4 # Лука 17:8, 22:27; Фил. 2:7,8 стана от вечерята, свали горните Си дрехи, взе престилка и я препаса.
5После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан.
6 # Мат. 3:14 И когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката?
7 # Йоан 13:12 Исус му отговори: Това, което Аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш.
8 # Йоан 3:5; 1 Кор. 6:11; Еф. 5:26; Тит 3:5; Евр. 10:22 Петър Му каза: Ти няма да умиеш краката ми вовеки. Исус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мене.
9Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но и ръцете ми и главата ми.
10 # Йоан 15:3 Исус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а целият е чист; и вие сте чисти, но не всички.
11 # Йоан 6:64 Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.
12А като уми краката им и си взе горните дрехи, седна пак и им каза: Знаете ли какво направих?
13 # Мат. 23:8,10; Лука 6:46; 1 Кор. 8:6, 12:3; Фил. 2:11 Вие Ме наричате Учител и Господ; и право казвате, защото съм такъв.
14 # Лука 22:27; 1 Пет. 5:5; Рим. 12:10; Гал. 6:1,2 И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.
15 # Мат. 11:29; 1 Пет. 2:21; 1 Йоан 2:6; Фил. 2:5 Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.
16 # Мат. 10:24; Лука 6:40; Йоан 15:20 Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.
17 # Як. 1:25 Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.
18 # Пс. 41:9,10; Мат. 26:23; Йоан 13:21; Д.А. 1:16 Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но това стана, за да се изпълни писаното: „Който яде хляба Ми, той вдигна своята пета против Мен.“
19 # Йоан 14:29, 16:4 Отсега ви казвам това нещо, преди да е станало, та когато стане, да повярвате, че Аз съм Този, за Когото ви говорих.
20 # Мат. 10:40, 25:40; Лука 10:16 Истина, истина ви казвам: Който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.
Исус предсказва, че ще бъде предаден
(Мат. 26:20-25; Марк 14:17-21; Лука 22:21-23)
21 # Мат. 26:21; Марк 14:18; Лука 22:21; Йоан 12:27; Д.А. 1:17; 1 Йоан 2:19 Като каза това, Исус се развълнува в духа Си и засвидетелства: Истина, истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде.
22Учениците се спогледаха помежду си, като недоумяваха за кого говори.
23 # Йоан 19:26, 20:2, 21:7,20,24 А на трапезата един от учениците, когото Исус обичаше, се беше облегнал на скута на Исус.
24Затова Симон Петър му кимна и му каза: Кажи ни за кого говори.
25А той, както се беше облегнал на скута на Исус, се обърна и Му каза: Господи, кой е той?
26Исус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залъка и ще му го дам. И така, като натопи залъка, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски.
27 # Лука 22:3; Йоан 6:70 И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро.
28А никой от седящите на трапезата не разбра защо му каза това;
29 # Йоан 12:6 защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата#13:29От гр. торбичката или кутийката., че Исус му казва: Купи каквото ни трябва за празника, или: Дай нещо на сиромасите.
30И така, като прие залъка, Юда веднага излезе; а беше нощ.
Новата заповед за любовта
31 # Йоан 12:23, 14:13; 1 Пет. 4:11 А когато излезе, Исус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се прослави в Него;
32 # Йоан 12:23, 17:1,4-6 и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро ще Го прослави.
33 # Йоан 7:34, 8:21 Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите и както казах на юдеите, така и на вас казвам сега – където отивам Аз, вие не можете да дойдете.
34 # Лев. 19:18; Йоан 15:12,17; Як. 2:8; 1 Пет. 1:22; 1 Йоан 2:7,8, 3:11,23, 4:21; Еф. 5:2; 1 Сол. 4:9 Нова заповед ви давам, да се обичате един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг.
35 # 1 Йоан 2:5, 4:20 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
Исус предсказва отричането на Петър
(Мат. 26:31-35; Марк 14:27-31; Лука 22:31-34)
36 # Йоан 21:18; 2 Пет. 1:14 Симон Петър Му каза: Господи, къде отиваш? Исус отговори: Където Аз отивам, ти сега не можеш да дойдеш, но по-късно ще дойдеш.
37Петър Му каза: Господи, защо да не мога да Те последвам сега? Живота#13:37От гр. очиства. си ще дам за Теб.
38 # Мат. 26:33-35; Марк 14:29-31; Лука 22:33,34 Исус отговори: Живота#13:38От гр. очиства. си ли ще дадеш за Мен? Истина, истина ти казвам: Петелът няма да е пропял, преди да си се отрекъл три пъти от Мене.