Parallel
12
Помазването на Исус Христос във Витания
(Мат. 26:6-13; Марк 14:3-9)
1 # Мат. 26:6; Марк 14:3; Йоан 11:1,2,43 А шест дни преди Пасха Исус дойде във Витания, където беше Лазар, когото Той възкреси от мъртвите.
2 # Мат. 26:6; Марк 14:3; Лука 11:2 Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше; а Лазар беше един от тези, които седяха с Него на трапезата.
3 # Лука 10:38,39; Йоан 11:2 Тогава Мария, като взе една литра миро от чист и скъпоценен нард, помаза нозете на Исус и с косата си ги избърса, и къщата се изпълни с аромат от мирото.
4Но един от учениците Му, Юда Искариотски, който щеше да Го предаде, каза:
5Защо не се продаде това миро за триста динария, за да се раздадат на сиромасите?
6 # Йоан 13:29 А това каза, не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец и като държеше касата#12:6От гр. торбичката или кутийката., вземаше от това, което пускаха в нея.
7Тогава Исус каза: Оставете я; понеже го е запазила за деня на погребението Ми.
8 # Вт. 15:11; Мат. 26:11; Марк 14:7 Сиромасите винаги се намират между вас, но Аз не съм всякога между вас.
9 # Йоан 11:43,44 А голямо множество от юдеите узнаха, че е там; и дойдоха, не само заради Исус, но за да видят и Лазар, когото Той възкреси от мъртвите.
10 # Лука 16:31 А главните свещеници се наговориха да убият и Лазар,
11 # Йоан 11:45, 12:18 защото поради него много юдеи се отдръпнаха от тях и вярваха в Исус.
Тържественото влизане в Йерусалим
(Мат. 21:1-11; Марк 11:1-11; Лука 19:28-44)
12 # Мат. 21:8; Марк 11:8; Лука 19:35,36 На следващия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Исус пристига в Йерусалим,
13 # Пс. 118:25,26; Мат. 21:8; Лука 19:36 взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, като викаха: Осанна! Благословен, Който идва в Господнето име, Израилевият Цар!
14 # Мат. 21:7 А Исус, като намери едно осле, възседна го, според както е писано:
15 # Ис. 62:11; Зах. 9:9; Мат. 21:5 „Не бой се, дъще Сионова.
Ето, твоят Цар иде,
възседнал осле.“
16 # Лука 18:34; Йоан 7:39, 14:26 Учениците Му отначало не разбраха това. А когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за Него и че това направиха за Него.
17А множеството, което беше с Него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо.
18 # Йоан 12:11 По същата причина Го посрещна и народът, защото чуха, че извършил това знамение.
19 # Йоан 11:47,48 Затова фарисеите си говореха помежду си: Вижте, че нищо не постигаме! Ето, светът отиде след Него.
Елините искат да видят Исус Христос
20 # 3 Ц. 8:41,42; Д.А. 8:27, 17:4 А между онези, които дойдоха на поклонение на празника, имаше и някои гърци.
21 # Йоан 1:44 Те отидоха при Филип, който беше от Витсаида Галилейска, и го помолиха с думите: Господине, искаме да видим Исус.
22Филип отиде и каза на Андрей, а Андрей и Филип отидоха и казаха на Исус.
23 # Йоан 13:32, 17:1 А Исус им отговори: Дойде часът да се прослави Човешкият Син.
24 # 1 Кор. 15:36 Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само̀; но ако умре, дава много плод.
25 # Мат. 10:39, 16:25; Марк 8:35; Лука 9:24, 14:27, 17:33 Който обича живота # 12:25 Букв. душата. си, ще го изгуби; а който мрази живота#12:25Букв. душата. си на този свят, ще го запази за вечен живот.
26 # Йоан 14:3, 17:24; 1 Сол. 4:17 Ако някой служи на Мене, нека Ме последва; и където съм Аз, там ще бъде и служителят Ми; който служи на Мене, него ще почете Моят Отец.
Исус Христос говори за Своята смърт
27 Сега душата Ми е развълнувана; и какво да кажа? Отче, избави Ме от този час. Но за това дойдох на този час.
28 # Мат. 3:17 Отче, прослави името Си! Тогава дойде глас от небето: Прославих Го и отново ще Го прославя.
29Тогава множеството, което стоеше там, като чу гласа, каза: Гръм е. А други казаха: Ангел Му говори.
30 # Йоан 11:42 Исус отговори: Този глас не дойде заради Мен, а заради вас.
31 # Мат. 12:29; Лука 10:18; Йоан 14:30, 16:11; Д.А. 26:18; 2 Кор. 4:4; Еф. 2:2, 6:12 Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.
32 # Йоан 3:14, 8:28 И когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си.
33 # Йоан 18:32 А като каза това, Той посочи от каква смърт щеше да умре.
34 # 2 Ц. 7:13; Пс. 89:36,37, 110:4; Ис. 9:7, 53:8; Йез. 37:25; Дан. 2:44, 7:14,27; Мих. 4:7; Лука 1:33 Тогава множеството Му отговори: Ние сме чули от закона, че Христос пребъдва до века. Защо тогава Ти казваш, че Човешкият Син трябва да бъде издигнат? Кой е Този Човешки Син?
35 # Йер. 13:16; Йоан 1:9, 8:12, 9:5, 11:10, 12:46; 1 Йоан 2:11 Тогава Исус им каза: Още малко Светлината е между вас. Ходете, докато имате Светлината, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива.
36 # Лука 16:8; Йоан 8:59, 11:54; 1 Йоан 2:9-11; Еф. 5:8; 1 Сол. 5:5 Докато имате Светлината, вярвайте в Светлината, за да станете синове на Светлината. Това изговори Исус, отиде си и се скри от тях.
37Но независимо че беше извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в Него;
38 # Ис. 53:1; Рим. 10:16 за да се изпълни изреченото от пророк Исая, който каза:
„Господи, кой е повярвал в известеното от нас?
И мишцата Господня на кого се е открила?“
39Те затова не можеха да вярват, защото Исая също е казал:
40 # Ис. 6:9,10; Мат. 13:14; Марк 4:12; Лука 8:10; Д.А. 28:20; Рим. 11:8 „Ослепил е очите им и закоравил сърцата им,
да не би с очи да видят и със сърца да разберат,
за да се обърнат и да ги изцеля.“
41 # Ис. 6:1 Това каза Исая, защото видя славата Му и говорѝ за Него.
42 # Йоан 7:13, 9:22 Но пак мнозина от първенците повярваха в Него; но заради фарисеите не Го изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата;
43 # Йоан 5:44 защото обикнаха повече похвалата от човеците, отколкото похвалата от Бога.
44 # Марк 9:37; 1 Пет. 1:21 А Исус издигна глас и каза: Който вярва в Мене, не в Мене вярва, но в Онзи, Който Ме е пратил.
45 # Йоан 14:9 И който гледа Мене, гледа Онзи, Който Ме е пратил.
46 # Йоан 3:19, 8:12, 9:5,39, 12:35,36 Аз дойдох като Светлина в света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мен,
47 # Йоан 3:17, 5:45, 8:15,26 и ако някой чуе думите Ми и не ги пази, Аз не го съдя; защото не дойдох да съдя света, но да спася света.
48 # Вт. 18:19; Марк 16:16; Лука 10:16 Който Ме отхвърля и не приема думите Ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.
49 # Вт. 18:18; Йоан 8:38, 14:10 Защото Аз не говорих от Себе Си; но Отец, Който Ме изпрати, Той Ми даде заповед какво да кажа и какво да говоря.
50 И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И така, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец.