Parallel
11
Възкресението на Лазар
1 # Лука 10:38,39 Един човек на име Лазар, от Витания, от селото на Мария и на сестра ѝ Марта, беше болен.
2 # Мат. 26:7; Марк 14:3; Йоан 12:3 А Мария, чийто брат Лазар беше болен, беше онази, която помаза Господа с миро и избърса нозете Му с косата си.
3И така, сестрите пратиха до Исус да Му кажат: Господи, ето този, когото обичаш, е болен.
4 # Йоан 9:3, 11:40 А Исус, като чу това, каза: Тази болест не е за умиране, но е за Божията слава, за да се прослави Божият Син чрез нея.
5А Исус обичаше Марта и сестра ѝ, и Лазар.
6 # Йоан 10:40 След като чу, че бил болен, остана два дни на мястото, където се намираше.
7А след това каза на учениците: Да отидем пак в Юдея.
8 # Йоан 10:31 Учениците Му казаха: Учителю, току-що юдеите искаха да Те убият с камъни и пак ли там отиваш?
9 # Йоан 9:4 Исус отговори: Нали има дванадесет часа в деня? Ако някой ходи през деня, не се препъва, защото вижда светлината на този свят.
10 # Йоан 12:32,35 Но ако някой ходи през нощта, препъва се, защото светлината не е в него.
11 # Вт. 31:16; Дан. 12:2; Мат. 9:24; Д.А. 7:60; 1 Кор. 15:18,51 Това изговори и след това им каза: Нашият приятел Лазар заспа, но Аз отивам да го събудя.
12Тогава учениците Му казаха: Господи, ако е заспал, ще оздравее.
13Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за потъване в сън.
14Тогава Исус им каза ясно: Лазар умря.
15 Но се радвам за вас, че не бях там, за да повярвате; но нека да отидем при него.
16Тогава Тома, наречен Близнак, каза на другите ученици: Да отидем и ние, за да умрем с Него.
17И така, като дойде, Исус научи, че Лазар беше вече от четири дни в гроба.
18А Витания беше близо до Йерусалим, на около петнадесет стадия#11:18Стадий – мярка за длжина, равна на 625 римски стъпки, ок. 180 м.;
19и много от юдеите бяха при Марта и Мария, за да ги утешават за смъртта на брат им.
20А Марта, като чу, че идва Исус, отиде да Го посрещне; а Мария остана в къщи.
21Тогава Марта каза на Исус: Господи, ако Ти беше тук, брат ми нямаше да умре.
22 # Йоан 9:31 Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще Ти даде.
23Исус ѝ каза: Брат ти ще възкръсне.
24 # Йов 19:25,26; Ис. 26:19; Йез. 37:4; Дан. 12:2; Лука 14:14; Йоан 5:29 Марта Му каза: Зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден.
25 # Йоан 1:4, 3:36, 5:21, 6:35,39,40,44, 14:6; 1 Йоан 1:1,2, 5:10,11; Кол. 3:4 Исус ѝ каза: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мене, макар и да умре, ще живее.
26 # Йоан 6:54 Никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това?
27 # Мат. 16:16; Йоан 4:42, 6:14,69 Тя Му отговори: Да, Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, Който идва в света.
28И като каза това, отиде и скришом повика сестра си Мария, като ѝ каза: Учителят е дошъл и те вика.
29И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при Него.
30Исус още не беше дошъл в селото, а стоеше на мястото, където Го посрещна Марта.
31 # Йоан 11:19 А юдеите, които бяха с Мария в къщи и я утешаваха, като видяха, че тя стана бързо и излезе, отидоха след нея, като мислеха, че отива на гроба да плаче там.
32 # Йоан 11:21 И така, Мария, като стигна там, където беше Исус, и Го видя, падна пред нозете Му и Му каза: Господи, ако Ти беше тук, брат ми нямаше да умре.
33Исус, като я видя, че плаче и че юдеите, които я придружаваха, също плачат, се потресе в духа Си и се смути.
34И попита: Къде го положихте? Казаха Му: Господи, ела и виж.
35 # Лука 19:41 Исус се просълзи.
36Затова юдеите си казаха: Виж колко го е обичал!
37 # Йоан 9:6 А някои от тях казаха: Не можеше ли Този, Който отвори очите на слепеца, да направи така, че и Лазар да не умре?
38А Исус, все още натъжен в Себе Си, дойде на гроба. Това беше пещера и на нея беше привален камък.
39Исус каза: Отвалете камъка. Марта, сестрата на умрелия, Му каза: Господи, смърди вече, защото от четири дни е в гроба.
40 # Йоан 11:4,23 Исус ѝ каза: Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава?
41Тогава отместиха камъка. А Исус повдигна очи нагоре и каза: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша.
42 # Йоан 12:30 Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах заради хората, които стоят наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил.
43Като изрече това, извика със силен глас: Лазаре, излез навън!
44 # Йоан 20:7 Умрелият излезе, с ръце и крака повити в саван и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и го оставете да си отиде.
Заговорът за убийството на Исус Христос
(Мат. 26:1-5; Марк 14:1-2; Лука 22:1-2)
45 # Йоан 2:23, 10:42, 12:11,18 Тогава много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което направи Исус, повярваха в Него.
46А някои от тях отидоха при фарисеите и им казаха какво бе извършил Исус.
47 # Пс. 2:2; Мат. 26:3; Марк 14:1; Лука 22:2; Йоан 12:19; Д.А. 4:16 Затова главните свещеници и фарисеите свикаха съвет и си казваха: Какво правим ние? Този Човек върши много знамения.
48Ако Го оставим така, всички ще повярват в Него; и римляните, като дойдат, ще ограбят и храма#11:48От гр. мястото. ни, и народа ни.
49 # Лука 3:2; Йоан 18:14; Д.А. 4:6 А един от тях на име Каяфа, който беше първосвещеник през тази година, им каза: Вие нищо не знаете,
50 # Йоан 18:14 нито вземате предвид, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото да загине целият народ.
51Това не каза от себе си, но като беше първосвещеник през онази година, предсказа, че Исус ще умре за народа,
52 # Ис. 49:6; Йоан 10:16; 1 Йоан 2:2; Еф. 2:13-17 и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чеда.
53 # Мат. 21:38 И така, от онзи ден те се съвещаваха да Го убият.
54 # 2 Лет. 13:19; Йоан 4:1,3, 7:1 Затова Исус вече не ходеше явно между юдеите, а оттам отиде в страната близо до пустинята, в един град, наречен Ефраим, и остана там с учениците.
55 # 2 Лет. 30:17; Йоан 2:13, 5:1, 6:4 А наближаваше юдейската Пасха; и мнозина от провинцията отидоха в Йерусалим преди Пасхата, за да се очистят.
56 # Йоан 7:11 И така, те търсеха Исус и като стояха в храма, разискваха помежду си: Как мислите? Няма ли да дойде на празника?
57А главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед, че ако някой узнае къде е Той, да ги извести, за да Го заловят.