Parallel
10
Исус Христос – добрият Пастир
1 Истина, истина ви казвам: Който не влиза през вратата на кошарата на овцете, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник.
2 А който влиза през вратата, е овчар на овцете.
3 Пазачът му отваря; и овцете слушат гласа му; и вика своите овце по име и ги извежда.
4 Когато е извел всички свои, той върви пред тях; и овцете го следват, защото познават гласа му.
5 А след чужд човек няма да вървят, но ще побегнат от него, защото не познават гласа на чуждите.
6Тази притча им каза Исус; но те не разбраха какво им говореше.
7Тогава Исус пак каза: Истина, истина ви казвам: Аз съм вратата на овцете.
8 # Йер. 23:1, 50:6; Йез. 34:2 Всички, които са дошли преди Мене, са крадци и разбойници; но овцете не ги послушаха.
9 # Йоан 14:6; Еф. 2:18 Аз съм вратата; ако някой влезе през Мене, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.
10 Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.
11 # Пс. 23:1; Ис. 40:11; Йез. 34:12,23, 37:24; 1 Пет. 2:25, 5:4; Евр. 13:20 Аз съм добрият Пастир; добрият пастир дава живота си за овцете.
12 # Зах. 11:16,17 Който е наемник, а не овчар и не е стопанин на овцете, като вижда, че иде вълкът, оставя овцете и бяга; а вълкът ги разграбва и разпръсва.
13 Той бяга, защото е наемник и не го е грижа за овцете.
14 # Йез. 34:11; 2 Тим. 2:19 Аз съм добрият Пастир. Аз познавам Своите овце и Моите Ме познават,
15 # Мат. 11:27; Йоан 15:13 както Отец познава Мен и Аз познавам Отца. Аз давам живота Си за овцете.
16 # Ис. 56:8; Йез. 37:22; 1 Пет. 2:25; Еф. 2:14 И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и ще чуят гласа Ми; и ще станат едно стадо с един пастир.
17 # Ис. 53:7,8,11,12; Евр. 2:9 Затова Отец Ме обича, защото Аз давам живота # 10:17 Букв. душата. Си, за да го взема отново.
18 # Йоан 2:19, 6:38, 14:31, 15:10; Д.А. 2:24,32 Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам и имам право пак да го взема. Тази заповед получих от Своя Отец.
19 # Йоан 7:43, 9:16 Поради тези думи пак възникна раздор между юдеите.
20 # Марк 3:21; Йоан 7:20, 8:48,52 Мнозина от тях казваха: Бяс има и е луд; защо Го слушате?
21 # Изх. 4:11; Пс. 94:9, 146:8; Йоан 9:6,7,32,33 Други казваха: Тези думи не са на човек, обладан от бяс. Може ли зъл дух да отваря очи на слепи?
Исус – Божий Син
22И настъпи в Йерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима;
23 # Д.А. 3:11, 5:12 и Исус ходеше в Соломоновия притвор на храма.
24Тогава юдеите Го наобиколиха и Му казаха: Докога ще ни държиш в неведение? Ако Ти си Христос, кажи ни ясно.
25 # Йоан 3:2, 5:36, 10:38 Исус им отговори: Казах ви и не вярвате. Делата, които върша в името на Своя Отец, те свидетелстват за Мене.
26 # Йоан 8:19,47; 1 Йоан 4:6 Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце.
27 # Йоан 10:4,14 Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.
28 # Йоан 6:37, 17:11,12, 18:9 И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.
29 # Вт. 33:3; Йоан 14:28, 17:2,6 Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.
30 # Йоан 17:11,22 Аз и Отец сме едно.
31 # Йоан 5:18, 8:59 Юдеите пак взеха камъни, за да Го убият.
32Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тези дела искате да Ме убиете с камъни?
33 # Йоан 5:18 Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, Който си човек, правиш Себе Си Бог.
34 # Пс. 82:6 Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: „Аз казах, богове сте вие“?
35 Ако са наречени богове онези, към които дойде Божието слово, а Писанието не може да се наруши,
36 # Лука 1:35; Йоан 3:17, 5:17,18,36,37, 6:27, 8:42, 9:35,37, 10:30 то на Този ли, Когото Бог освети и прати на света, казвате: Богохулстваш; защото казах: Аз съм Божий Син?
37 # Йоан 15:24 Ако не върша делата на Своя Отец, не Ми вярвайте;
38 # Йоан 5:36, 14:10,11, 17:21 но ако ги върша, дори да не вярвате на Мене, вярвайте на делата, за да познаете и разберете, че Отец е в Мен и Аз в Отца.
39 # Йоан 7:30,44, 8:59 Пак искаха да Го хванат, но Той се изплъзна от ръцете им.
40 # Йоан 1:28 И отиде отвъд Йордан, на мястото, където Йоан по-рано кръщаваше, и остана там.
41 # Йоан 3:30 И мнозина дойдоха при него; и казаха: Йоан не извърши никое знамение; но всичко, което каза Йоан за Този, беше истина.
42 # Йоан 8:30, 11:45 И там мнозина повярваха в Него.