YouVersion Logo
Search Icon

Mat 1

1
Acinangolo ŵa Yesu Klistu
(Luk 3:23-38)
1Acinangolo ŵa Yesu* Klistu* ŵaliji Daudi* ni Abulahamu.* Mena ga acinangolo ŵakwe ni aga:
2Abulahamu ŵaŵelece Isaki, Isaki ŵaŵelece Yakobo,* Yakobo ŵaŵelece Yuda ni acapwakwe. 3Yuda ŵaŵelece Pelesi ni Sela mwa Tamala; Pelesi ŵaŵelece Hesiloni, Hesiloni ŵaŵelece Lamu. 4Lamu ŵaŵelece Aminadabu, Aminadabu ŵaŵelece Nashoni, Nashoni ŵaŵelece Salimoni. 5Salimoni ŵaŵelece Bowasi mwa Lahabu, Bowasi ŵaŵelece Obedi mwa Lute, Obedi ŵaŵelece Yese, 6Yese ŵaŵelece Mwenye Daudi.
Daudi ŵaŵelece Solomoni, ŵele mamagwe ŵaliji ŵamkwakwe Uliya. 7Solomoni ŵaŵelece Lehobowamu, Lehobowamu ŵaŵelece Abiya, Abiya ŵaŵelece Asa. 8Asa ŵaŵelece Yehoshafati, Yehoshafati ŵaŵelece Yolamu, Yolamu ŵaŵelece Usiya. 9Usiya ŵaŵelece Yotamu, Yotamu ŵaŵelece Ahasi, Ahasi ŵaŵelece Hesekiya. 10Hesekiya ŵaŵelece Manase, Manase ŵaŵelece Amoni, Amoni ŵaŵelece Yosiya. 11Yosiya ŵaŵelece Yekoniya ni acapwakwe, pa ndaŵi jiŵajigalidwe ukapolo Aisalaeli kuja nawo ku Babiloni.*#2 Ayi 24:12-16; 2 Mbi 36:10; Yel 27:20
12Aisalaeli piŵajigalidwe ukapolo kwawula ku Babiloni, Yekoniya ŵaŵelece Sheyatiyele, Sheyatiyele ŵaŵelece Selubabele. 13Selubabele ŵaŵelece Abiyudi, Abiyudi ŵaŵelece Eliyakimu, Eliyakimu ŵaŵelece Asoli. 14Asoli ŵaŵelece Sadoki, Sadoki ŵaŵelece Akimu, Akimu ŵaŵelece Eliyudi. 15Eliyudi ŵaŵelece Eliyesa, Eliyesa ŵaŵelece Matani, Matani ŵaŵelece Yakobo. 16Yakobo ŵaŵelece Yosefe, ŵamkwawo ŵa Maliya. Maliyaju ŵaŵelece Yesu, jwakolanjidwa Klistu.
17Myoyo japali mipago likumi ni mcece kutandila pa Abulahamu mpaka pa Mwenye Daudi, soni mipago likumi ni mcece kutandilila pa Daudijo mpaka pa ndaŵi jiŵajigalidwe Aisalaeli ukapolo kuja ku Babiloni, soni mipago jine likumi ni mcece kutandila pa ndaŵi ja kujigalwa ukapolo kuja ku Babiloni mpaka pa ndaŵi jakupagwa kwa Klistu, Mkulupusyo jwakulocesedwa jula.
Kupagwa kwa Yesu Klistu
(Luk 2:1-7)
18Kupagwa kwa Yesu Klistu kwaliji kwamti myi: Maliya, mamagwe Yesujo ŵatomeledwe ni Yosefe; nambo mkanatame malo gamo, Maliyajo ŵasimanikwe kuti akwete cilu mwamacili ga Msimu Ŵaswela.#Luk 1:27 19Yosefe ŵaliji mundu jwakunonyela cilungamo, nambo nganasosa kose kumjalusya Maliyajo pameso pa ŵandu. Ni ligongo lyakwe ŵaganisisye yakwamba kumasya citomelo cawo mwa mcisyepela, mwangajimbana magambo. 20Ali mkati mwaganicisya yeleyi, lilayika lya Ambuje lyamwonecele musagamisi ni lyatite kuti, “Yosefe, mwanace jwa Daudi, kasimjogopa kumjigala Maliya kuti aŵe ŵamkwenu. Pakuŵa cilu cakweteco cili ca macili ga Msimu Ŵaswela. 21Taciŵeleka mwanace jwamlume, nipo timcimpa lina lyakwe Yesu, pakuŵa jwalakwejo ni jutacikulupusya ŵandu ŵakwe ku ulemwa* wawo.”#Luk 1:31
22Yosopeyi yatendekwe gumbalicisya yiŵaŵecete Ambuje mwa jwakulocesya* kuti, 23“Mwali tacikola cilu mkanatame ni jwamlume, nipo taciŵeleka mwanace jwamlume, nipo mwanacejo tacimpa lina lyakwe Emanuwele,” lilikugopolela kuti, “Mlungu ali ni uwe.”#Yes 7:14
24Myoyo piŵajimwice Yosefe, ŵatesile mpela mwele lilayika lya Ambuje yilyatite pakumsalila. Ŵamjigele Maliya kuŵa ŵamkwakwe, 25nambo nganatama najo kose malo gamo mpaka piŵaŵelece mwanace jwamlume, nipo Yosefe ŵampele mwanacejo lina lyakwe Yesu.#Luk 2:21

Currently Selected:

Mat 1: YAWO

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy