YouVersion Logo
Search Icon

Yùwanɨ̀ Yàrɨ́ bhǔkù ɔ̀ ɨ̀ nòtù ádrɔ̀drɔ̌ dhu tɨ́ dhu

Yàrɨ́ bhǔkù ɔ̀ ɨ̀ nòtù ádrɔ̀drɔ̌ dhu tɨ́ dhu
Ungbòta-Ɔwʉ́tá ɔ̀, Yùwanɨ̀ tɨ́ ka kátɨna alɛ rɨ̌’ɨ̀ ibí nyʉ́. Pbɛ́tʉ̀, yàrɨ́ bhǔkù nandí tsí tɨ́ ka kɨ̀rɛ̀ nɨ́ Zɛ̀bɛ̀dayò mà pbɨ̀ndà tsìbhálɛ Sàlɔmɛ̀ mànà t’ídhùnà, yà Yěsù bhà uvitatálɛ tɨ́ ɨ’ɨ̀. Pbɨ̀ndà bhǔkù ɔ̀, kà rɔ̌tɛ dɔ̀ná ndɨ̀tɨ́rɔ̀, ndàtɨ̀ ndɨ̀ «Yěsù ózè ábhàlɨ̌» tɨ́ (21.20-25). Kǔndí átɔ̀ dhu nɨ’ɨ̀ Upfòta tɔ́ bhǔkù, 1 Yùwanɨ̀, 2 Yùwanɨ̀, ndɨrɔ̀ 3 Yùwanɨ̀ tɔ́ bhàrʉwà.
Yùwanɨ̀ andí yàrɨ́ bhǔkù mbɛ̀mbɛ̀ àrʉ̀ kumì dɔ̀ná imbò nà atɔ mà nzínzì ɔ̌ àrʉ̀gyètdí kumì atɔ nà Yěsù ka kʉ́gʉ̀ dhu-dzidɔ̌. Kǎndí Yěsù Krɨ́stɔ̀ bhà yàrɨ́ Ídzì Màkʉ̌rʉ̀, ndɨ́nɨ̌ ndɨ̀ ndabhʉ̀ tɨ́ pbàkrɨ́stɔ̀-afí ròtsì ɔbɨ nɨ̌. Kǎndí ndɨ Màkʉ̌rʉ̀ átɔ̀ yà iri ɨ’ɨ̀ fɨ̀yɔ́ pbìrì ɔ̌ rɔ̀ Pbàyàhúdí tɔ̀. Abádhí nzínzì ɔ̌ ábhɔ̌ alɛ nyʉ́ náa’u nzá dhu Yěsù ràrɨ̌ Màsiyà. Yùw 20.31 ɔ̀, Yùwanɨ̀ rǎtɨna, ndɨ̀ randí dhu ndɨ́nɨ̌ ìndrǔ náa’u tɨ́ dhu Yěsù ràrɨ̌ Màsiyà, Kàgàwà t’ídhùnà, ’àdʉ̀ ɨ̀’ɨ̀ ípìrɔ̌nga nà kɔ̌vɔ̀ rɔ̌.
Pbɨ̀ndà andítá ɔ̀, Yùwanɨ̀ rɔ̌tɛ ɔ́yɔ̌ dhu dɔ̌: «Pbàyàhúdí» (2.18-20, ndɨrɔ̀ 5.10-16), yà Yěsù nugyénà atdídɔ̌ alɛ, mà «a’uta» mànà. Pbàyàhúdí nɨ́ Pbàfàrìsáyó mà Pbàyàhúdí tɔ́ ngʉ̌kpà kámá mànà (11.57). A’uta tɔ́ atdí ɔ́fɔ̀ rɨ̌’ɨ̀ 2.23-24 ɔ̀. Ábhɔ̌ alɛ nyʉ́ náa’u Yěsù yà kà rǎrà ɔ̀nzɨ̀nà rɔ̌ wɨwɨ̀ àlǎ ɨ̀ ɨ́ dhu-okú dɔ̀ rɔ̀ tɨ́. Pbɛ́tʉ̀, kà tɔ̀ ɨnga nafɔ̀ ndɨ́nɨ̌ ka kɨ’ɨ tɨ́ obhóná a’utatálɛ tɨ́ dhu nɨ’ɨ̀ yà ndɨ̀ ndùdhe dhu ɨ̀fʉ̌ ka kɨ́ atdídɔ̌ dhu (8.31).
Bhǔkù-nyɨ̀tɨ̀ ka kóhù tɨ́ dhu
- Yùwanɨ̀ rɨ̌ Yěsù àtɨ Kàgàwà ɨ̀tɛ̀ rɨ́ kpangba Ɔtɛ tɨ́ dhu (1.1-18).
- Bàtizò nubhónà Yùwanɨ̀ rɨ̌ Yěsù, Màsiyà rɨ̌rà dhu ɔ̀vɔ dhu (1.19-34).
- Yěsù rɨ̌ wɛmbɛrɛ̀ tɔ́ pbɨ̀ndà ábhàlɨ̌ òvò dhu (1.35-51).
- Yěsù rɨ̌ àrʉ̀bhʉ̀ ize nɨ́tɛ̀, rɨ̀tɛ̀ ndɨ̀ ràrɨ̌ Kàgàwà t’ídhùnà nyʉ́ dhu (2.1–12.50).
- Yěsù rɨ̌ kà rǐku dɔ̀ná rɔ̀ dhu ùdhě pbɨ̀ndà ábhàlɨ̌ tɔ̀, ndàdʉ̀ ndɨ̀tsɔ̀ abádhí dɔ̌ dhu (13.1–17.26).
- Yěsù òsò ka kɨ́ dhu mà kà rɔ̌vɛ̀ mʉ̀sàlabhà dɔ̌ dhu mànà dhu (18.1–20.9).
- Yěsù ɨngbɛ̀ ndɨ̀ ɔvɛ-bvʉ̀ rɔ̀, ndàdʉ̀ ndɨ̀tɛ̀ pbɨ̀ndà ábhàlɨ̌ tɔ̀ dhu (20.10–21.25).

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy