YouVersion Logo
Search Icon

Matie 1

1
Fuɲaa-mamaa Yeesu-a
(Luke 3.23-38)
1Diola fuɲaa-mamaa Yeesu Krista, po David-o a po Abraham-ndo-a la co lan ni:
2Abraham violɔɔ Isaak, mí Isaak vialu Yakɔb, mí Yakɔb vialu Yuda a puapilɛa ndɔa. 3Yuda yɔŋnun fuɲaa Perɛs a Sera ni, Tamar yɔŋnun kala nda ni. Mí Perɛs vialu Hɛsrɔm, mí Hɛsrɔm vialu Aram. 4Aram yɔŋnun fuɲaa Aminadab ni, mí Aminadab vialu Nasɔn, mí Nasɔn vialu Salmɔn. 5Salmɔn yɔŋnun fuɲaa Boas ni, kalaa Boas kon va Rahab ni, mí Boas vialu Obɛd. Ruti yɔŋnun kalaa Obɛd kon ni, mí Obɛd vialu Yisai, 6mí Yisai vialu masaa David.
Mí masaa David vialu Salomɔn, lanɔɔ Uri yɔŋnun kalaa Salomɔn ni. 7Salomɔn yɔŋnun fuɲaa Roboam ni, mí Roboam vialu Abia, mí Abia vialu Asa. 8Asa yɔŋnun fuɲaa Yosafat ni, mí Yosafat vialu Yoram, mí Yoram vialu Osias. 9Osias yɔŋnun fuɲaa Yotam ni, mí Yotam vialu Ahas, mí Ahas vialu Esekia. 10Esekia yɔŋnun fuɲaa Manase ni, mí Manase vialu Amon, mí Amon vialu Yosia. 11Yosia yɔŋnun fuɲaa Yekonia nda puapilɛa ndɔa ni, telen nda kɔɛ a Israɛlla o biyɔɔ nin Babilɔn-ndo.
12O kɔla nda kɔɛ lan a nda Babilɔn-ndan kɔɔli, mí Yekonia vialu Sealtiɛl, mí Sealtiɛl vialu Sorobabɛl. 13Sorobabɛl yɔŋnun fuɲaa Abiud ni, mí Abiud vialu Eliakim, mí Eliakim vialu Asɔr. 14Asɔr yɔŋnun fuɲaa Sadɔk ni, mí Sadɔk vialu Ahim, mí Ahim vialu Eliud. 15Eliud yɔŋnun fuɲaa Eleasar ni, mí Eleasar vialu Matan, mí Matan vialu Yakɔb. 16Yakɔb yɔŋnun fuɲaa Yosɛf ni, pɔnɔɔ Mari, o velu Yeesu-o, Krista pɛɛn.
17Faw-faw, cɔnɔnndo a Abraham kɔ bii a David, lambilan tɔ́ a lahiɔɔlu la hiow ni. Cɔn vɛlɛ a David kɔ bii a telen nda kɔɛ a Israɛlla o biyɔɔ nin Babilɔn-ndo, lambilan tɔ́ a lahiɔɔlu la hiow ni. Cɔnɔnndo vɛlɛ telen nda kɔɛ kon a nda o biyɔɔ nin Babilɔn-ndo, háá a violɔn Krista-o, lambilan tɔ́ a lahiɔɔlu la hiow ni.
Violɔn Yeesu Krista-o
(Luke 2.1-7)
18Tofa vɔ mɛɛ dɛnɛ violɔn Yeesu Krista-o yɔŋnun yɛ. Yosɛf ndóò fula Mari kala ndɔ kɔɔli le ndu cuaa o nɔ̀u nin ni, kɛ lɔ́ɔ́ pá mí Yosɛf sina ndu vanalanɔ, mó cua folio a kpaaya Hala Kɔl-Diandaa. 19Nduyɛ, vana sandaa Yosɛf pɔnɔ ndɔ va ni. Ndóò yeema le Mari diolan tɛɛmbuu le, o kon mó yiyan le ndu kɛɔ o vionnɔnndo nin. 20Telen o va yiyanndo a dɛnnda lan o kɔɔ-o, mí mɛlɛkanɔ Hala-o cɔmnun ndu o lɔma sɔlaan nin, mó dimul ndu aa: «Yosɛf po imama David-o, siòòŋii bii nɔm le Mari cuaa o nɔ̀u nin te, kani a kpaaya Hala Kɔl-Diandaa o cua foli hɔ́ɔ́ co ndu hoo o dembe-o ni. 21O co hunɔɔ hɔ́ɔ́ piaandoo violɔɔ, mà ke ndu diolan aa Yeesu, kani ndu ciindiaanin vanaa ndɔa ni, mò soli nda o hakila ndalan nin.»
22Ken kpow tosan haliko mi sɔɛi Mɛlɛka ndóò dimi a sondo vana-tɛɛngaa-diom Hala-o-e peelun aa:
23«Cuaambɔ lembu sina vɔ
dɛnɛ vanapɔnɔ loo cuanin folio,
mò velu hɔ́ɔ́ piaandoo,
mà ke ndu diolan aa Emmanuɛl»,
kɔlɔ ndɔɔ co ni aa: «Hala co naa ikɛi».
24Yosɛf tiondɔɔ, mó tosa mɛɛ mɛlɛkanɔ Hala-o dimul ndu yɛ. Mó kɔa a laa ndɔ o ndu lo. 25Kɛ háá mí laa ndɔ vialu po kon, o sina ndu vanalanɔ le. Mó ke hɔ́ɔ́ kalaa diolan aa Yeesu.

Currently Selected:

Matie 1: BKG

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy