ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:8

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:8 MSB

အာ​သ​သည် သား​ယော​ရှ​ဖတ်​ကို​ရ​၏။ ယော​ရှ​ဖတ်​သည် သား​ယော​ရံ​ကို​ရ​၏။ ယော​ရံ​သည် သား​ဩ​ဇိ​ကို​ရ​၏။
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
Share