ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:10

ရှင်​မဿဲ​ခ​ရစ်​ဝင် 1:10 MSB

ဟေ​ဇ​ကိ​သည် သား​မ​နာ​ရှေ​ကို​ရ​၏။ မ​နာ​ရှေ​သည် သား​အာ​မုန်​ကို​ရ​၏။ အာ​မုန်​သည် သား​ယော​ရှိ​ကို​ရ​၏။
MSB: မြန်​မာ့​စံ​မီ​သမ္မာ​ကျမ်း
Share