YouVersion Logo
Search Icon

Yahayya 1

1
Voliinde laatake neɗɗo
1Ila fuɗɗam e woodi bi'eteeɗo voliinde. Voliinde ndeen e wondi e Allah, nde Allah e hoore muuɗum. 2E nde wondi e Allah ila fuɗɗam. 3E ma'are Allah tagiri koo ɗume. Ko woodi fuu, walaa ko tagaa naa e ma'are. 4E ma'are yonki woni, yonki ɗuum laatii jayngol yimɓe. 5Jayngol ngool e yaynoo nder niɓre. Niɓre boo waawaay nyifgo ngol.
6E woodi goɗɗo neɗɗo mo Allah liloyi bi'eteeɗo Yahayya.#1.6 O'o Yahayya ɗum Yahayya baɗoowo baptisma wanaa ɗum Yahayya almaajiriijo Yeesu. 7O warii gam saaydingo jayngol ngool, gam yimɓe fuu ngoonɗina ngol gada e caaydaaku ma'ako. 8Naa kanko woni jayngol ngool, ammaa o warii gam saaydingo ngol e yimɓe. 9Jayngol goongawol e wara nder duuniyaaru, ngol yaynana yimɓe fuu. 10Jayngol ngool, waato voliinde ndeen, e ɗoonno nder duuniyaaru, duuniyaaru nduun tagiraama e ma'are, ammaa ndu annditaay nde. 11Nde warii nder lesdi ma'are, ammaa yimɓe ma'are njaɓaay nde. 12Ammaa jaɓɓe nde fuu, ngoonɗini nde, nde hokkii ɓe baawɗe laataago ɓiɓɓe Allah. 13Ɓen ɗoon naa no danyaaɓe gada e kawtal gorko e debbo, koo gada e suuno ɓanndu, koo gada e giɗaaɗi gorko, ammaa ɓe danyaaɓe gada to Allah. 14Voliinde ndeen laatake neɗɗo. O jooɗii hakkunde meeɗen, o keeɓɗo yiɗde e goonga. Min ngi'ii teddungal ma'ako, ɗum teddungal ngal *Ɓiɗɗo Bajjo heɓata to baaba muuɗum.
15Yahayya saaydake nde, vi'ii e semmbee :
— Kanko woni mo mbolvannoomi on dow muuɗum, mbi'imi on : « Goɗɗo no warey ɓaawo am, ɓurɗo yam manngu, gam emo woodi ila mi rimaaka. »
16— Gada e ɗuuɗal barkaa ma'ako, en fuu en keɓii barkaa dow barkaa. 17Gam gada e *Muusa keɓɗen dookaaji *Tawreeta, ammaa barkaa e goonga gada e Yeesu *Almasiifu heɓori. 18Walaa meeɗɗo yi'igo Allah. Ɓiɗɗo Bajjo laatiiɗo Allah, gonduɗo e *Baabiraawo, kanyum anndini en mo.
Caaydaaku Yahayya baɗoowo baptisma dow Yeesu
19*Yahuudu'en *Urusaliima liloyi *aardiiɓe diina mu''en e huwooɓe nder *Wuro Allah Seniingo, yahago to Yahayya, gam ɓe ƴama mo, kanko woni moye. Raa ko o saaydini. 20O salaaki yeccaago ɓe, o toontii ɓe laaɓɗum, o vi'i :
— Miin, naa mi *Almasiifu.
21Ɓe ƴami mo, ɓe mbi'i :
— Aan a moye ? A annabi *Iliya naa ?
O vi'i :
— Wanaa.
Ɓe mbi'i mo :
— A annabiijo mo min ndeenti naa ?
O vi'i :
— Wanaa.
22Ɓe mbi'i mo :
— Ndeen a moye ? Yecca min ko min ngeccotoo liloyɓe min. Moye mbi'ataa hoore maaɗa ?
23O vi'i ɓe ko annabi *Ecaaya vi'inoo :
— Miin woni baɗoowo ka wooyya nder ladde e vi'a : « Poortee laawol gam garol Jawmiraawo. »#1.23 Ecaaya 40.3
24Nder lilaaɓe ɓeen e woodi ivoyɓe to *Fariisa'en. 25Ɓeen ƴami mo :
— Gam ɗume mbaɗantaa yimɓe *baptisma, to naa a Almasiifu, koo Iliya, koo annabiijo mo min ndeenti ?
26Yahayya vi'i ɓe :
— Miin, emi wa'ara baptisma e ndiyam, ammaa e woodi dariiɗo nder mooɗon mo on anndaa. 27Kanko woni gareyɗo ɓaawo am. Mi fotaay fiɓtugo koo ɓoggi paɗe ma'ako.
28Ɗum fuu ɗum waɗii nder si'ire Baytaaniya#1.28 E woodi ci'e ɗiɗi bi'eteeɗe Baytaaniya. Nde'e si'ire Baytaaniya ɓadodaaki e Urusaliima. fonngo maayo Urdun, toon to Yahayya waɗata baptisma.
Yeesu woni njawdiri Allah
29Nde veeti, Yahayya yi'i Yeesu e wara to muuɗum, o vi'i :
— Raa *njawdiri Allah itteyndi hakkeeji duuniyaaru ! 30Kanko woni mo mbi'imi on : « Goɗɗo no warey ɓaawo am, ɓurɗo yam manngu, gam emo woodi ila mi rimaaka. » 31Miin, mi anndaano mo. Ammaa mi warii emi wa'ara baptisma e ndiyam, gam o vannga yeeso yimɓe *Isiraa'iila.
32Yahayya saaydini vi'i :
— Mi yi'ii Ruhu kama foondu e jippoyoo, o hoɗi dow ma'ako, o jooɗii. 33Miin, mi anndaano mo. Ammaa liloyɗo yam mi wa'ara baptisma e ndiyam, kanko vi'inoo yam : « Oon mo ngiiɗaa Ruhu jippake jooɗake dow muuɗum, kanko woni ba'areyɗo baptisma e *Ruhu Ceniiɗo ». 34Miin, mi yi'ii mi saaydake kanko woni *Ɓiɗɗo Allah.
Almaajiri'en Yeesu aramɓe
35Nde veeti, Yahayya e darodii e almaajiri'en muuɗum ɗiɗo. 36O yi'i Yeesu e wutoo, o vi'i :
— Raa *njawdiri Allah !
37Nde almaajiri'en Yahayya ɗiɗo ɓeen nani ko o vi'i, ɓe tokki Yeesu. 38Yeesu yeeƴii yi'i eɓe tokki ɗum, sey vi'i ɓe :
— Ɗume ndaaroton ?
Ɓe mbi'i mo :
— Rabbi, waato moodibbo, toye njooɗiɗaa ?
39O vi'i ɓe :
— Ngaree ngi'on !
Ndeen ɓe ngari, ɓe ngi'i to o jooɗii. Ko ndeen maa alaasara waɗi. Ɓe kiirtidi e ma'ako.
40Anndaraawus no go'oto nder ɗiɗo nanɓe bolle Yahayya tokki Yeesu. Emo woodi mawniraawo bi'eteeɗo Simon Biiturus. 41Arande o yahi to mawniiko Simon, o vi'i ɗum :
— Min tawii *Almasiifu, waato Cuɓaaɗo Allah.
42O yahari mo to Yeesu. Yeesu raari Simon, vi'i mo :
— Aan woni Simon ɓii Yahayya, gada jo'oni ɗum noddirte Keefas.
Innde Keefas e Biiturus no wo'ore, ma'ana inɗe ɗeen ɗum haayre.
Yeesu noddii Filibus e Natanayel
43Nde veeti, Yeesu waɗi anniya yahago lesdi *Gaaliili. O yahi to Filibus, o vi'i ɗum :
— Tokkam !
44Filibus boo ivoyii Baytisayda, si'ire nde Anndaraawus e Biiturus ivoyi. 45Filibus yahi to Natanayel vi'i mo :
— Min tawii mo ɗum vinndi habaru muuɗum nder *Tawreeta Muusa, e nder defte *annabo'en. Ɗum Yeesu mo si'ire *Najaratu, ɓii Yusufu.
46Natanayel vi'i mo :
— Koo ko vooɗi e waawi ivoygo Najaratu ?
Filibus toontii mo vi'i :
— War ngi'aa !
47Nde Yeesu yi'i Natanayel e wara to muuɗum, o vi'i :
— Raa Isiraa'iilankeejo goongaajo, mo walaa munaafukaare.
48Natanayel vi'i mo :
— Toye annduɗaa yam ?
Yeesu vi'i mo :
— Mi yi'ii ma lees ƴibbi ila Filibus noddaay ma.
49Natanayel vi'i mo :
— Moodibbo, aan woni *Ɓiɗɗo Allah, aan woni laamiiɗo Isiraa'iila.
50Yeesu vi'i mo :
— Gam mi vi'ii mi yi'ii ma lees ƴibbi, kanjum tan waɗi ngoonɗinɗaa yam naa ? A yi'ey ko ɓuri ɗum haaynaago.
51Ndeen o vi'i :
— Emi vi'a on goonga : on ngi'ey dow e omtii, malaa'ika'en Allah e ƴeenta e njippoyoo dow *Ɓii-Neɗɗo.

Currently Selected:

Yahayya 1: fuq

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy