Matiyo 9:16

Matiyo 9:16 MMNNT

Wani ya pamolinged dazaw mahagdam kamo nga ya kanaong sindo diri makaangay ka mga balaed nga tinoohan na mga Yodayo. Kay ya kanaong sindo singed iton ka bag-ong panapton. Kamhan ya mga balaed na mga Yodayo singed iton ka bado nga nadonot di. Na, pagtopak nita ka nadonot nga bado diri di gamiten ya bag-ong panapton kay basi kay-an ka paglaba ka bado ankezes ya itopakay nga bag-ong panapton. Kamhan magakagisi ya daan bado pagdobli.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share