Matiyo 9
MMNNT

Matiyo 9

9
1Pagkakamhan kaiza minleen si Hisos ka baloto kay an-oli iza ka Kapirnaom nga toong hel-anan dipi ka danaw. 2Pagdateng ka naiza doro may mga minkadakoza nga namaglahong ka tao nga diri mahingas ya lawas. Pagpakakita ka ni Hisos nga minsarig gazed siran kanangiza ka pagbahaw kaiton nga tao minlaong iza ka nabedlay nga Loy, diri ko magkawied kay impasaylo di nao ya kanmong mga sala.
3Na, dizan isab ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Pagpakabati ka niran ka inlaong ni Hisos ka paralitiko minlaong siran ka kanirang hena-hena nga garboso gazed si Hisos pagbakak nga iza ya Diyos.
4Mahagdam dazon si Hisos nga maonga ya kanirang hena-hena. Agon nangotana iza kaniran nga kay ono sa nga malain sa ya kamazong hena-hena kanao? 5Dini ka paralitiko singed ka masazon ya pagpasaylo ka toong mga sala kay diri mazo makita kon dizan pen ya toong mga sala kon wara di. Piro malised ya pagdazaw ka toong lawas kay makita dazon kon madazaw di iton kon diri pen. 6Koman ipakilala nao kamazo nga may gahem nao ka pagpasaylo ka mga sala na bisan sin-o nga tao kay hao gazed ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Kamhan minsogo si Hisos ka paralitiko nga bomangon di ko. Lokoton di mo ya bentagan mo. Om-oli di ko ngaro ka lagkaw mo. 7Kamhan minbangon matood ya paralitiko daw min-oli ngaro ka toong lagkaw. 8Pagpakakita ka na mga kataohan ka inhinang ni Hisos nagakahaldek siran. Insaza disab niran ya Diyos kay iza ya minhatag ka gahem ka mga tao.
9Pagkakamhan kaiza min-azi si Hisos dizan ka opisina nga bayranan ka mga bohis na mga karga. Kamhan ya magsokotay ka mga bohis nga inngaranan kan Matiyo ani ya nakitan ni Hisos kay nagalo-to iza dizan ka toong opisina. Kamhan minlaong si Hisos kan Matiyo nga somakop ko kanao. Kamhan mintindeg si Matiyo kay an-iba iza kan Hisos.
10Kamhan ampakaen si Matiyo kan Hisos daw toong mga sinarigan. Min-intra disab dizan ya mga mataed nga magsokotay singed kan Matiyo daw ya mga iba pen nga salaan nga tao. 11Ka nagakaen pen siran inpaniidan siran na mga maistro na mga Yodayo. Na, ya ngaran na mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo ani ya Parasiyo nga hopaw ya kanirang pagtoo. Kamhan nangotana siran ka mga sakop ni Hisos nga kay ono sa ya kamazong maistro minpakigsaro ka mga magsokotay daw ya mga salaan nga tao? Ani ini ya pangotana niran kay ya batasan na mga magsokotay ka bohis onay oswagan ya bohis.
12Pagpakabati ka ni Hisos ka pagmahay niran minsambag iza nagalaong nga pamolinged ini nga ya mga tao nga madazaw ya lawas wara siran magpatambal basta kay ya mga masakiten. 13Magtoon kamo ka kahologan na daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya batasan nga magakalooy ka tao madazaw iton ka kamazong batasan nga onay magahalad ka ihazep paghawag mazo kanao. Ani ini ya inlaong na Diyos. Kamhan hao nga si Hisos wara hao magkarini ka pagtabang ka mga matadeng nga tao basta kay ya mga makasasala dazaw anhinelsel siran ka kanirang mga sala.
14Pagkakamhan kaiza minkarini kan Hisos ya mga sakop ni Howan nga Magbenzagay kay ampangotana siran kan Hisos nga kay ono sa wara magtoman ya kanmong mga sakop ka batasan ka pag-anget ka makaen singed kanami daw ya mga Parasiyo? 15Minsambag si Hisos pagpamolinged nga ya kanaong mga sakop singed siran ka mga magkombitihay. Kamhan dizan kaniran hao ya singed ka banahen kay ka dini pen hao kaniran diri siran an-anget ka makaen. Piro may tirmino nga kaw-en hao garing ka kanaong mga sakop anipen omanget siran ka makaen kay mabeg-at ya kanirang hinawa.
16Wani ya pamolinged dazaw mahagdam kamo nga ya kanaong sindo diri makaangay ka mga balaed nga tinoohan na mga Yodayo. Kay ya kanaong sindo singed iton ka bag-ong panapton. Kamhan ya mga balaed na mga Yodayo singed iton ka bado nga nadonot di. Na, pagtopak nita ka nadonot nga bado diri di gamiten ya bag-ong panapton kay basi kay-an ka paglaba ka bado ankezes ya itopakay nga bag-ong panapton. Kamhan magakagisi ya daan bado pagdobli. 17Bisan ya bag-ong bino nga magabora pen diri ihalin ka daan len-anan nga kindal na kanding kay kon begketen ya ba-ba na len-anan magisi gazed iton. Kamhan an-awas ya bino daw kanogon sab ya len-anan nga magisi. Agon gamiten gazed ya bag-ong len-anan. Ani ini ya pamolinged ni Hisos ka mga tao dazaw mahagdam siran nga ya toong sindo diri makaangay ka mga balaed nga tinoohan na mga Yodayo.
18Pagsindo pen naiza kaniran may isang oloolo ka singbahan na mga Yodayo nga minkarini kan Hisos. Paglohod naiza dizan kan Hisos minlaong iza nga Sinyor, bag-o pen nga napatay ya kanaong maanak nga daragahay. Kon mahimo ya beet mo ibahan mo hao ngaro ka kanaong lagkaw dazaw mabohi iza kon tagenan di mo ya toong lawas.
19Kamhan min-iba si Hisos kanangiza. Nangiba disab ya toong mga sakop. 20Na, ka nagapanaw pen siran ngaro may nagalopog kan Hisos nga babazi. Nagalised gazed iza kay sokad ka napolo may dowang ka toig wara magheneng ya toong pagdog-a. Na, pagsonod ka naiza ka panaw ni Hisos mintoldok iza ka pilos na toong bado. 21Kay nagalaong iza ka toong hena-hena nga bisan anikay intoldokan nao ya toong bado maolian gazed ya kanaong lawas. 22Na, pagtoldok naiza ka bado ni Hisos minlingi si Hisos daw minkita ka babazi. Kamhan minlaong iza nga Day, diri ko magkawied. Basta ya pagsarig mo kanao madazaw di ya lawas mo. Pagkakamhan paglaong ni Hisos madazaw di matood ya lawas na babazi.
23Na, pagdateng ni Hisos ka lagkaw na oloolo nga napatazan nakitan naiza ya mga mataed nga masamok gazed ka paghaza. 24Kamhan minlaong iza kaniran nga lomogwa kamong tanan kay diri kon patay ya bata. Igo ka lamang iza matorog. Kamhan inkatawhan niran si Hisos. 25Pagpalogwa ka niran minseled si Hisos. Intagenan naiza ya alima na babazi. Kamhan minbangon iza. 26Pagkakamhan kaiza ya panan-og mahitenged ka inhinang ni Hisos mindateng di iton dizan ka mga bariyo nga libot ka longsod nga Kapirnaom.
27Na, pagpanaw ni Hisos dizan ka longsod may dowang ka tao nga minsonod kanangiza. Nabota sirang dowa. Kamhan inhawag niran si Hisos nagalaong nga iko nga kaliwat ni Dabid nga karaang hari, kaloy-i intawon kami! 28Pagdateng ni Hisos ka lagkaw mindateng disab sirang dowa nga nabota. Kamhan nangotana iza kaniran nga daw antoo kamo nga makabahaw hao ka kamazong mata? Minsambag siran nga Ginoo, antoo gazed kami. 29Kamhan intoldokan naiza ya kanirang mata daw nagalaong nga nadazaw di ya kamazong mata kay dakola gazed ya pagsarig mazo kanao. 30Kamhan nabahaw matood ya kanirang mata. Minsogo si Hisos kaniran nga diri kamo magpanan-og ka mga tao mahitenged ka inhinang o kamazo. 31Ambaza kay dizan ka mga bariyo minpanan-og gazed siran nga indazaw siran ni Hisos. Kamhan mindakola di ya ngaran ni Hisos dizan kaiton nga mga dapit.
32Na, pagpanaw ka na dowang ka amaama garing kan Hisos may mga minkadakoza nga nagadara ka amaama nga diri makapanaba kay inharian iza na isang maonga. 33Na, pagpaiwat ka ni Hisos ka maonga nakalitok dazon ya tao ka pagpanaba. Nangabereng ya tanang mga tao daw namaglaong nga kita nga mga kaliwatan ni Israil, sokad wara pen nita makita ya hinang nga singed kaini. 34Basta kay ya mga Parasiyo min-arig siran kan Hisos. Kamhan minlaong siran nga inharian si Hisos na tag-iza ka mga maonga agon may gahem naiza ka pagbogaw ka mga maonga.
35Pagkakamhan kaiza minbisita si Hisos ka bisan ono nga longsod daw bariyo kay dalem ka mga singbahan na mga Yodayo nagatoldo iza ka mga tao daw nagawali ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao. Indazaw sab naiza ya bisan ono nga masakit daw kaloza na lawas na tao. 36Pagseleng pen ni Hisos ka mga mataed nga tao inkaloy-an naiza siran kay mataed ya kanirang kalisdanan. Kamhan waray antabang kaniran. Singed siran ka mga karniro nga nangalaag kay waray nagaaligara kaniran. 37Kamhan minlaong iza ka toong mga sakop nga ya mga tao nga gosto ansakop kanao mataed siran piro talagsa ka ya mga ansindo kaniran mahitenged kanao. Kamhan singed siran ka mga homay nga hinog di. Haloag gazed ya homazan piro talagsa ka ya mga magaani. 38Agon hangzoon mazo ya tag-iza ka anihen dazaw dogangan naiza pagpadara ka mga magaani ka pag-ani kaiton.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos