Matiyo 19
MMNNT

Matiyo 19

19
1Pagkakamhan ni Hisos pagsindo ka toong mga sakop minpanaw iza dizan ka lopa nga Galiliya. Kamhan minkandipi iza ka sapa nga Hordan kay pasinged pen iza doro ka lopa nga Yoda. 2Masarang kataed ya tao nga minsonod kanangiza. Kamhan impanbahaw naiza ya mga masakiten dizan kaniran.
3Na, minkarini disab kan Hisos ya mga Parasiyo kay amporba siran pagpangotana nga ya tao nga ampakigbelag ka toong asawa daw anlapas iza ka balaed na Diyos kon diri? 4Minsambag si Hisos nga daw wara pen kamo magbasa ka kasoyatan na Diyos nga nagalaong nga kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan ya Diyos ani ya minhinang ka amaama daw ya babazi. 5Sokad kaiton kon anminze ya amaama ambelag iza ka toong ginikanan dazaw antipon iza ka toong asawa. Kamhan sirang dowa nahinang nga isang bolos nga tao kay namag-isa di ya kanirang hinawa. 6Kamhan diri di gazed pabelagen siran na bisan sin-o nga tao kay ya mag-asawa in-isa di siran na Diyos.
7Kamhan minpangotana sab ya mga Parasiyo kan Hisos nga kon matood ya inlaong mo kanami kay ono sa imbilin ni Moysis ya kanaming karaan ka sogo nga nagalaong nga kon ampakigbelag ya tao ka toong asawa kinahanglan ihatag naiza ka toong asawa ya soyat para ka pagpamatood nga namagkabelag di sirang dowa. 8Minsambag si Hisos nga intogotan kamo ni Moysis ka pagpakigbelag ka kamazong asawa kay mahagdam iza nga diri kamo gazed ampatoo ka sindo na Diyos. Piro kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan waray itogot na Diyos iton nga batasan. 9Sabten mazo ini nga bisan sin-o ya ampakigbelag ka toong asawa nga waray sala na asawa ka paghenay, magahenay ya bana kon anminze iza ka lain babazi.
10Kamhan minsambag ya mga sinarigan ni Hisos nga kon diri ko antogot ka tao ka pagpakigbelag ka toong asawa madazaw kon diri ampangasawa ya tao kay mataed ya kinabido. 11Minsambag si Hisos nga may mga tao nga impili daan na Diyos kaniran nga diri siran anminze. Piro ya dalan nga impili na Diyos kaniran diri kon ani ya pinili na Diyos ka tanan mga tao. 12Na, may tao nga diri makaminze kay inkatao nga nakolangan ya toong lawas. May tao nga diri makaminze kay imbot-an di iza. May tao nga diri anminze kay dazaw isahen naiza ya toong hena-hena ka pagtarabaho dizan ka Diyos. Kon angeten na tao nga diri iza anminze madazaw gazed iton.
13Pagkakamhan kaiza may mga mindara ka mga bata dizan kan Hisos kay ipadampa siran kanangiza dazaw panaranginan ka madazaw daw paampoan. Kamhan inkasab-an siran na mga sakop ni Hisos 14piro minlaong si Hisos nga pakarinhen mazo siran kanao kay ya singed kaniran ani ya mga in-angay na Diyos. 15Kamhan impandampa matood ni Hisos ya olo na mga bata kay dazaw panaranginan ka madazaw. Kamhan minpanaw iza.
16Kamhan may isang amaama minsogat kan Hisos kay ampangotana iza nga Maistro, daw ono kontana ya hinangen o nga madazaw dazaw tagan hao ka bag-ong kinabohi nga diri mawara? 17Minsambag si Hisos nga kay ono sang pangotanhen sa mo hao mahitenged ka madazaw? Isa ka ya madazaw ani ya Diyos. Magtoman ko ka toong mga sogo anipen ko kon mahatagan ko ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.
18Minsambag ya amaama nga daw ono sang mga sogoa? Minsambag si Hisos nga azaw magpatay ka tao, azaw maghenay, azaw pangawat, azaw pamakak. 19Magtahod ko ka kanmong ama daw ina. Mag-azak ko ka kanmong iba singed ka pag-azak mo ka kanmong kaogaringen.
20Minsambag ya amaama nga mintoman hao kaiton nga tanan. Daw ono pen ya nakolang dini kanao? 21Minsambag si Hisos nga kon mainsakto ya pagtoman mo ka mga sogo na Diyos pomanaw ko naa. Ipamaligza di mo ya kanmong mga betang. Kamhan ya bazad ipanhatag ka mga pobri anipen ko kon somakop kanao dazaw sobra pen ya mga mahalen mo daked ka hel-anan na Diyos.
22Pagpakabati ka na batan-en nga amaama ka laong ni Hisos minpanaw iza. Nagalised ya toong hinawa kay diri kontana naiza ibaligza ya toong mga betang. 23Kamhan minlaong si Hisos ka toong mga sakop nga timan-an mazo gazed ini nga ya tao nga kowartahan malised gazed ya pagsakop naiza ka Diyos. 24Pamolinged ini nga ya karabaw kon an-azi ka teheb na dagem masazon iton ka pagsakop na kowartahan ka Diyos kay wili ya toong hena-hena ka toong kowarta.
25Kamhan nabereng gazed ya mga sakop ni Hisos daw minsambag nga kon malised ya pagsakop na kowartahan ka Diyos diri baza makalangit ya bisan sin-o nga tao. 26Kamhan minseleng si Hisos kaniran daw minsambag nga kon ya tao ka lamang diri makahimo piro ya Diyos makahimo iza ka tanan.
27Kamhan minsambag si Pidro kan Hisos nga kami nga kanmong mga sinarigan izang dini kaini minbiza kami ka tanan dazaw makasakop kami kanmo. Agon daw ono pen ya ihatag mo kanami? 28Minsambag si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga kay-an ka pagkabag-o na kalibotan hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, hao ya anlo-to dizan ka lo-toanan ka paghari nga madazaw selengan. Kamhan kamo nga napolo may dowa nga sinarigan manlo-to isab kamo dizan ka lo-toanan. Kay ampanhokom kamo ka mga kaliwatan na mga napolo may dowa nga maanak ni Israil. 29Kamhan bisan sin-o ya minsakop kanao pasobrahan na Diyos ka pagbales ka madazaw. Tagan isab iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kay minbiza iza ka toong hel-anan daw ya mga lomon daw ya toong ginikanan daw ya mga bata daw oma kay dazaw ansakop iza kanao daw anwali sab iza ka sindo mahitenged kanao. 30Na, koman nga panahon ya mga mataed nga dato mga pobri siran kay-an. Kamhan ya mga pobri mga dato siran kay-an. Ani ini ya inlaong ni Hisos ka toong mga sinarigan.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos