Matiyo 18:10

Matiyo 18:10 MMNNT

Diri mazo pagtamazen ya bisan isa nga bata kay sabten mazo ini nga ya mga sogoonon nga taga langit nga mga magtabangay kaniran onay siran dizan ka kanaong Ama nga nagahela daked ka langit. Agon may logar niran ka pagsombong kamazo kon antamay kamo ka bata.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
Share