Matiyo 14
MMNNT

Matiyo 14

14
1Na, ya maanak ni Hirodis ani ya ilis na toong ama ka paghari ka lopa nga Galiliya. Si Hirodis ya toong ngaran singed ka toong ama. Na, pagpakabati ka naiza mahitenged ka mga madazaw nga kaberenganan nga inhinang ni Hisos kay mindakola di ya ngaran ni Hisos 2minlaong iza ka toong mga sinogo nga si Hisos ani gazed si Howan nga Magbenzagay. Nabohi di baza iza garing ka lebeng agon may gahem naiza ka paghinang ka mga madazaw. 3Nawied si Hirodis kay izang dini kaini impadakep naiza si Howan. Kamhan impagapos ngandalem ka prisohan. Ani ini ya toong hinang kay imbahegan iza ni Howan kay minpanapaw si Hirodis kan Hirodiyas nga toong ipag nga asawa na toong lomon nga si Pilipo. 4Kamhan imbahegan iza ni Howan nagalaong nga minlapas ko ka balaed kay naminze di ko ka kanmong ipag. 5Kamhan patazen kontana ni Hirodis si Howan piro nahaldek iza ka mga Yodayo kay mintoo siran nga si Howan ani ya matood nga propita nga garing ka Diyos.
6Na, pagdateng na aldaw ka pagkombiti nga impahinenged ka pagkatao ni Hirodis ya daraga nga maanak ni Hirodiyas minsazaw iza dizan ka tanan mga dinapit. Kamhan naazak si Hirodis ka pagsazaw na babazi. 7Kamhan minsaad gazed iza ka babazi nagalaong nga bisan ono ya azoon mo kanao ihatag gazed nao kanmo. Mapatay gazed hao kon baribadan ta ko ka azoon mo kanao.
8Na, garing ka pag-apora na toong ina minsambag ya babazi nga tagan mo hao ka olo ni Howan nga Magbenzagay. Ibetang mo iton dini ka palato. 9Na, pagpakabati ka ni Hirodis ka inazo na babazi mabeg-at ya toong hinawa ka pagkawied. Piro masipeg iza ka pagbaribad kay kazina dizan ka mga bisita minsaad gazed iza ka babazi. Agon minsogo iza ka soldaw nagalaong nga dadhen mo ngarini kanao ya olo ni Howan. 10Kamhan impaotdan matood ni Hirodis ya lieg ni Howan dizan ka prisohan. 11Kamhan imbetang iton dizan ka palato. Kamhan indara ngaro ka babazi. Kamhan inhatag sab na babazi ka toong ina ya olo ni Howan.
12Pagpakabati ka na mga sakop ni Howan minkaro siran ka prisohan kay kaw-en niran ya lawas ni Howan. Kamhan inlebeng iton. Pagkakamhan kaiza minpasinged siran ngaro kan Hisos kay panan-ogan niran si Hisos nga impatay di ni Hirodis si Howan.
13Pagpakahagdam ka ni Hisos ka pagkapatay ni Howan minbogtong iza pagsakay ka baloto ngaro ka dapit nga mamingaw. Pagkahagdam ka na mga tao nanlopog siran pagbagtas kan Hisos dizan ka baybazen. 14Agon pagkawas ka ni Hisos ka baloto ngandipi nakitan naiza ya masarang kataed nga tao. Kamhan nalooy gazed si Hisos kaniran. Kamhan inpanbahaw naiza ya mga masakiten nga impandara niran ngaro kanangiza.
15Pagkadelem kaiza minkarini kan Hisos ya toong mga sakop kay anlaong siran nga delem di wani. Aro pen kita ka kantang panihaponanan. Papanawen di mo ya mga tao ngaro ka mga bariyobariyo dazaw makapamalit siran ka pagkaen niran.
16Minsambag si Hisos kaniran nga diri di lamang papanawen siran ngaro. Magpakaen hinoa kamo kaniran. 17Minsambag siran nga lima komang bolos ya pan kamhan dowa komang bolos ya isda. 18Minsambag si Hisos nga iated lamang ngarini kanao ya pan daw isda. 19Kamhan inpanpalo-to naiza ya mga mataed nga tao dizan ka lopa. Paghawid ni Hisos ka mga pan nga limang bolos daw ya isda nga dowang bolos minhangad iza ka langit. Kamhan minpasalamat iza ka Diyos. Kamhan intipaktipak naiza ya mga pan anipen naiza ipanhatag ka toong mga sakop. Kamhan impandohol niran ka mga tao. 20Pagkakamhan niran pagkaen nangabosog sirang tanan. Pagpakahipid niran ka mga salin nga tinipak nga pan daw isda nangapono pen ya napolo may dowang ka alat. 21Daw pirang bolos ya tao nga inpakaen ni Hisos? Ya amaama limang ka libo. Wara pen ya labet na mga babazi daw mga bata.
22Pagkakamhan kaiza inpasakay ni Hisos ka baloto ya toong mga sakop dazaw anhon-a siran kanangiza dipi ka danaw kay paolien pen naiza ya mga mataed nga tao. 23Kamhan waray iba naiza pagtokad naiza ngandaked ka pagkahiping na bobong kay ampangamozo iza ka Diyos. Pagkakahabzen di kaiza isa koman iza doro ka lopa. 24Kamhan ya sakzanan na toong mga sakop doro pen iton ka tenga na danaw, wara pen makadateng ka lopa. Indasmagan sab iton ka dakola nga baled kay nasogatan niran ya makeseg nga hangin. 25Na, pagkakamaaldawen kaiza minpanaw si Hisos dizan ka hopaw na sapa ngaro arani ka kanirang sakzanan. 26Pagpakakita niran nga waton ya minpanaw dizan ka hopaw na sapa nangahaldek gazed siran daw minsinggit nga pooy sa wani! 27Piro minlaong si Hisos kaniran nga diri kamo magkawied kay hao ini. Diri kamo magkahaldek.
28Kamhan si Pidro ani minsambag nga Nong, kon matood nga iko ka iton pakatonon mo hao singed ka pagpanaw mo diton ka hopaw na sapa. 29Minsambag si Hisos nga pomanaw di ko ngarini. Kamhan minkawas si Pidro ka baloto. Minpanaw disab baza iza dizan ka hopaw na sapa kay minkaro iza kan Hisos. 30Piro pagpaniid ka naiza ka makeseg sa wani nga hangin nga minsakem ka toong lawas masara gazed ya toong kahaldek. Kamhan magapakatogalway ya toong paa ngandalem ka sapa. Kamhan minsinggit iza nga Ginoo, tabangi hao! 31Intagenan iza dazon ni Hisos daw inlong-an nga geramay pen gazed ya pagsarig mo kanao. Kay ono sa nga nagadowadowa sa ko? 32Pagpakaleen nirang dowa ka baloto minheneng dazon ya hangin. 33Kamhan insaza gazed iza na toong mga sakop dizan ka baloto nagalaong nga iko matood ya Maanak na Diyos.
34Pagkakamhan kaiza doro ka lopa nga Ganasarit mindonggo siran. 35Pagpakakilala ka na mga taga dizan nga si Hisos iton impakahagdam niran dazon ya mga taga doro tenged kaiton nga dapit. Kamhan impandara niran ya mga masakiten dizan kan Hisos. 36Kamhan minhangzo siran kan Hisos nga nagalaong nga Hisos, pahogamen mo lamang siran ka pilos na kanmong bado. Kamhan ya tanan nakahogam ka pilos na toong bado nangabahawan matood siran ka kanirang mga masakit.

© Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About Ya mga panaba na Diyos