YouVersion Logo
Search Icon

Amatie 1

1
Azezi-krisi yaabdõma yelle
(Aluki 3:23-38)
1Azezi n de Adavidi yɩɩŋa, la Abraham yɩɩŋa yaabdõma n wãna:
2Abraham n dɔgɛ A'izakɩ,
tɩ A'izakɩ dɔgɛ Azakɔbɩ,
tɩ Azakɔbɩ dɔgɛ Azuda, la a kẽendõma, la a yɩbsɩ.
3Tɩ Azuda la a pɔga Atamaarɩ dɔgɛ Afarɛsɩ la Azara,
tɩ Afarɛsɩ dɔgɛ A'ɛsrɔm,
tɩ A'ɛsrɔm dɔgɛ Aram,
4tɩ Aram dɔgɛ Aminadabɩ,
tɩ Aminadabɩ dɔgɛ Anaasõ,
tɩ Anaasõ dɔgɛ Asalmõ.
5Tɩ Asalmõ la a pɔga Arahabɩ dɔgɛ Aboozɩ,
tɩ Aboozɩ la a pɔga Aruti dɔgɛ A'obɛɛdɩ,
tɩ A'obɛɛdɩ dɔgɛ Azese.
6Tɩ Azese dɔgɛ naba Adavidi.
Tɩ Adavidi daan di A'uuri pɔkõorɛ, tɩ ba dɔgɛ Asalomõ.
7Tɩ Asalomõ dɔgɛ Aroboam,
tɩ Aroboam dɔgɛ Abiya,
tɩ Abiya dɔgɛ Aza.
8Tɩ Aza dɔgɛ Azozafatɩ,
tɩ Azozafatɩ dɔgɛ Azoram,
tɩ Azoram dɔgɛ A'oziasɩ.
9Tɩ A'oziasɩ dɔgɛ Azɔtam,
tɩ Azɔtam dɔgɛ Akaazɩ,
tɩ Akaazɩ dɔgɛ A'ezekiasɩ.
10Tɩ A'ezekiasɩ dɔgɛ Amanase,
tɩ Amanase dɔgɛ Amõ,
tɩ Amõ dɔgɛ Azoziasɩ.
11Tɩ Azoziasɩ dɔgɛ Azekoniyasɩ la a yɩbsɩ.
Wakat-ẽŋa tɩ ba yõgɛ Ɩsrayɛlɩ dõma tarɩ sẽŋɛ Babilɔnɩ.
12La ban paagɛ Babilɔnɩ na poorʋm,
tɩ Azekoniyasɩ dɔgɛ Asalatɩyɛlɩ,
tɩ Asalatɩyɛlɩ dɔgɛ Azorobabɛlɩ.
13Tɩ Azorobabɛlɩ dɔgɛ Abiyuudɩ,
tɩ Abiyuudɩ dɔgɛ A'eliakim,
tɩ A'eliakim dɔgɛ Azɔɔrɩ.
14Tɩ Azɔɔrɩ dɔgɛ Asadɔkɩ,
tɩ Asadɔkɩ dɔgɛ Akim,
tɩ Akim dɔgɛ A'eliyuudɩ.
15Tɩ A'eliyuudɩ dɔgɛ A'eleazaarɩ,
tɩ A'eleazaarɩ dɔgɛ Amatã,
tɩ Amatã dɔgɛ Azakɔbɩ.
16Tɩ Azakɔbɩ dɔgɛ Azozɛfʋ n de Amaari sɩra la.
Amaari ẽŋa n dɔgɛ Azezi tɩ ba wi'iri Krisi la.
17Lan pĩ'ilum na Abraham wa paagɛ Adavidi, de la zamãana pia la anaasɩ. Lan sẽŋɛ la Adavidi wa paagɛ ban yõgɛ Ɩsrayɛlɩ dõma sẽŋɛ Babilɔnɩ na, de la zamãana pia la anaasɩ. Ban yõgɛ Ɩsrayɛlɩ dõma sẽŋɛ Babilɔnɩ wa paagɛ Krisi la, de la zamãana pia la anaasɩ.
Azezi-krisi dɔka yelle
(Aluki 1:26-38;2:1-7)
18Azezi-krisi dɔka daan ẽŋɛ la wãna: A ma Amaari daan yetɩ a ele la Azozɛfʋ, la ba daan nãn ka gã'arɛ la taaba, dee tɩ a tara pʋʋrɛ, la de la Nawẽnnɛ Sɩa n botɩ a tara pʋʋrɛ la. 19La Azozɛfʋ n daan yetɩ a di ẽ na de la nẽr-sõŋɔ, a ka boorɩ tɩ a ẽŋɛ ẽ yãnnɛ nẽrba nifum, a daan tẽ'esɛ mɛ tɩ a basɛ ẽ sĩm. 20La ẽn daan tẽ'esrɩ bɛla la, tɩ Zuudãana Nawẽnnɛ malɛka wa'am wa puke a mẽŋa pa'alɛ ẽ zãasŋɔ pʋam yele ẽ yetɩ: «Azozɛfʋ, Adavidi yɩɩŋa, da zoe dabeem, di Amaari tɩ a dɛna fʋ pɔga, pʋʋrɛ la tɩ a tarɩ la de la Nawẽnnɛ Sɩa n bɔ ẽ. 21A wʋn dɔgɛ la budibla, tɩ fʋ sɩ a yʋ'ʋrɛ tɩ Azezi, la de ẽŋa n wʋn fãagɛ a nẽrba la ba tõon-be'ero pʋam basɛ.»
22Bõn-bãma wuu ẽŋɛ mɛ tɩ Zuudãana Nawẽnnɛ n yʋʋn botɩ a nõtɔ'ɔsa la yele se'em na n ẽŋɛ. A yʋʋn yetɩ:
23«Bɩsɛ-ya, pugla n nãn ka mi bʋraaga wʋn yõkɛ pʋʋrɛ dɔgɛ budibla,
tɩ ba wi'ira a yʋ'ʋrɛ tɩ A'emanuwɛlɩ.»
A võorɛ de la Nawẽnnɛ boe la tɩ lɛ.
24Tɩ Azozɛfʋ nẽegɛ, ẽŋɛ wʋ Zuudãana malɛka la n yele ẽ se'em na, di a pɔga la. 25La a daan ka gã'arɛ la ẽ, halɩ tɩ a wa dɔgɛ budibla la, tɩ a sɩ bia la yʋ'ʋrɛ tɩ Azezi.

Currently Selected:

Amatie 1: gurDBL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy