YouVersion Logo
Search Icon

Aluki 24

24
Azezi vo'ore
(Amatie 28:1-10, Amarkɩ 16:1-8, Azã 20:1-10)
1Lasrɩ daarɛ bulika yʋ'ʋŋɔ yʋ'ʋŋɔ tɩ pɔgsɩ la isge dɩkɛ kaam na tɩ ba mãasʋm na tarɩ sẽŋɛ yɔɔm na. 2Ban paagɛ la, ba yẽ tɩ kugre la tɩ ba dɩkɛ lige yɔɔgɔ nõorɛ la bilge mɛ gã kẽnkɛrŋa. 3Tɩ ba kẽ yɔɔgɔ la pʋam bɩsɛ ka yẽ Zuudãana Azezi kũm na. 4Tɩ ba zɛ yɛrɩ, bilam mẽŋa tɩ ba yẽ bʋraasɩ bayi n ze lɛm ba, yɛ futo tɩ ba yẽgra. 5Tɩ pɔgsɩ la palẽŋa ẽkɛ, tɩ ba suure ba zuto tẽŋa. Tɩ bʋraasɩ la soke ba yetɩ: «Bẽm tɩ yãma ɛɛra nẽr-sɛka n vɔɩ sɛba n ki zẽ'am? 6A ka boe kalam. A vo'oge mɛ. Tẽegɛ-ya ẽŋa n daan nãn boe Galile dee yele ya se'em na, 7a yetɩ, ba wʋn yõkɛ Nẽrsaala Dayʋa la mɛ tarɩ ka bɔ tõon-be'ero dõma, tɩ ba ka ẽ dɔ-puurŋa zuo, la dabsa atã daarɛ, a wʋn vo'oge mɛ.» 8Tɩ ba yãŋa tẽegɛ a yetɔga la, 9ze'ele yɔɔm na lebe kule ka yele a karẽnbiisi pia la ayɩla la, la nẽrba basɛba la wuu lan ẽŋɛ se'em na wuu.
10Ba daan de la Amaari n ze'ele Magdala, la Azanɩ, la Azakɩ ma Amaari, la pɔgsɩ basɛba, bãma n daan tɔgɛ yel-bãna bɔ Azezi karẽnbiisi pia la ayɩla la. 11La ba daan tẽ'esɛ tɩ pɔgsɩ la n yele ba se'em na ka tarɩ võorɛ, tɩ ba ka sakɛ tɩ la de sɩra. 12La Apɩyɛɛrɩ isge mɛ zoe sẽŋɛ yɔɔm na ka veese bɩsɛ, yẽ tãna la mã'a, lebe kule ka zɛ yɛrɩ bõn-sɛba n ẽŋɛ la ĩyã.
Karẽnbiisi tʋ'ʋsɛ Azezi Emayusi sore zuo
(Amarkɩ 16:12-13)
13Daar-ẽŋa mẽŋa tɩ Azezi karẽnbiisi bayi wɛ'ɛsa tẽŋa ayɩla yʋ'ʋrɛ n de Emayusi. Bilam na Zerizalɛm zãagɛ masɛ wʋ kilomẽtrɩ pia la ayɩla. 14Ba daan tɔgrɩ la taaba bõn-sɛba wuu n ẽŋɛ la yelle. 15La ban daan sõsrɩ la taaba la, tɩ Azezi lɛm ba, tɩ ba lagɩm sẽnna. 16La ba yɛm lige mɛ, tɩ ba ka bãŋɛ ẽ. 17Tɩ a soke ba yetɩ: «Bẽm yelle tɩ yãma sẽnna dee tɔgra la taaba?» Tɩ ba ze'ele zũŋe ba nẽnsɩ. 18Tɩ ba nẽra ayɩla yʋ'ʋrɛ n de Akleopasɩ soke ẽ yetɩ: «Fõn mã'a n boe Zerizalɛm ka bãŋɛ bõn-sɛka n ẽŋɛ dabsa wã pʋam?» 19Tɩ a soke ba yetɩ: «Bẽm ẽŋɛ?» Tɩ ba yele ẽ yetɩ: «Azezi n ze'ele Nazarɛtɩ la, a de la Nawẽnnɛ nõtɔ'ɔsa n tarɩ pãŋa a tõoma la a yetɔga pʋam, Nawẽnnɛ la nẽrba wuu nifum. 20Tɩ tõma kãabgɔ kẽma nẽŋadõma, la tẽŋa la kẽma botɩ ba yõkɛ ẽ, di a sarɩya yetɩ ba kʋ ẽ, tɩ ba ka ẽ dɔ-puurŋa zuo, tɩ a ki. 21La tõma daan tarɩ pʋtẽ'erɛ tɩ la de la ẽŋa n wʋn fãagɛ Ɩsrayɛlɩ dõma la. La zĩna de la dabsa atã n wãna tɩ yel-ẽna wã ẽŋɛ. 22La tõma pɔgsɩ basɛba n botɩ tõma palẽŋa ẽkɛ. Ba isge la bulika yʋ'ʋŋɔ yʋ'ʋŋɔ sẽŋɛ yɔɔm na, 23leme wa yele tõma yetɩ bãma ka yẽ kũm na, bãma yẽ la malɛkadõma, tɩ ba yele bãma yetɩ a vo'oge mɛ. 24Tɩ tõma nẽrba basɛba mẽ sẽŋɛ yɔɔm na, ka yẽ tɩ la sɩrɩ ãn wʋ pɔgsɩ la n yele se'em na. La ba ka yẽ Azezi.»
25Tɩ Azezi yele ba yetɩ: «Yɛm-ka-like dõma, bẽm tɩ ya ka bɔ Nawẽnnɛ nõtɔ'ɔsrɩba n yʋʋn yele se'em na wuu sɩra tɔtɔ? 26La ka masɛ nɩ tɩ Krisi nãmsɛ la bõn-bãna wuu, dee yãŋa di a na'am na?» 27Tɩ a yãŋa pa'alɛ ba bõn-sɛba wuu n gʋlsɛ tɔgra ẽŋa yelle Nawẽnnɛ gõnnɔ la pʋam, a pɔsɛ pa'alɛ la Amoyisi, la Nawẽnnɛ nõtɔ'ɔsrɩba la wuu n gʋlsɛ la võorɛ n de se'em.
28La ban daan sẽŋɛ ka lɛm tẽn-sɛka tɩ ba we la, a ẽŋɛ wʋ a boorɩ tɩ a tole mɛ na. 29Tɩ ba sose ẽ yetɩ: «Doose tõma kẽ gã'arɛ, se'ere n soe la, wẽnnɛ kẽ mɛ, zẽ'a boe mĩ sɔbra mɛ.» Tɩ a sakɛ doose ba kẽ. 30La ba daan zĩ'ire mɛ tɩ ba di, tɩ Azezi dɩkɛ borborɩ pʋ'ʋsɛ Nawẽnnɛ, dee fiise bɔ ba. 31Tɩ ba yɛm yãŋa like, tɩ ba bãŋɛ ẽŋa n de nẽr-sɛka. Tɩ a bɔɩ ba nẽŋam bilam mẽŋa. 32Tɩ ba yɛta taaba yetɩ: «Ẽŋa n tɔgɛ yetɔga la pa'alɛ tõma, dee tɔgra yel-sɛba n boe Nawẽnnɛ gõŋɔ pʋam pa'ala tõma sore zuo la, tõma sũure ka ẽŋɛ yẽlʋm zo'oge sɩra?»
33Tɩ ba isge wakat-ẽŋa lebe Zerizalɛm ka yẽ a karẽnbiisi pia la ayɩla la, la sɛba n boe ba zẽ'am na tɩ ba lagsɛ taaba mɛ. 34Tɩ ba yele ba yetɩ: «Tɩ Zuudãana la sɩrɩ vo'oge mɛ, Asimõ yẽ ẽ mɛ.» 35Tɩ nẽrba bayi la mẽ yele ba bõn-sɛba n ẽŋɛ sore la zuo, la ẽŋa n fiisri borborɩ la, bãma n bãŋɛ ẽ se'em.
Azezi puke a mẽŋa pa'alɛ a karẽnbiisi
(Amatie 28:16-20, Amarkɩ 16:14-18, Azã 20:19-23, Tõoma 1:6-8)
36Ban boe mĩ tɔgra bɛla la, tɩ Azezi darɛ wa'am wa zɛ ba tẽŋasʋka, yele ba yetɩ: «Sũ-mã'asʋm bɔna la ya.» 37Tɩ dabeem yõkɛ ba, tɩ ba palẽŋa ẽkɛ, tɩ ba tẽ'esɛ tɩ bãma yẽ la ki-isgne. 38Tɩ a yele ba yetɩ: «Bẽm tɩ ya palẽŋa ẽkɛ, tɩ ya tẽ'esra pʋtẽ'era bʋyi bʋyi? 39Bɩsɛ-ya mam nu'usi, la mam nãma, la de la mam. Sa'abɛ-ya mam bɩsɛ, ki-isgne ka tarɩ nẽnnɔ, la kõba, wʋ yãma n yẽ mam n tarɩ se'em wã.» 40A tɔgɛ bɛla dee pa'alɛ ba la a nu'usi, la a nãma. 41Ba sũure n ãn yẽlʋm dee tɩ la di'ige ba, tɩ ba ken ka bɔ sɩra, tɩ a soke ba yetɩ: «Yãma tarɩ sɛla wʋn di kalam mɛ bɩɩ?» 42Tɩ ba dɩkɛ zũn-sẽ'enɛ bɔ ẽ. 43Tɩ a to'oge obe ba nifum bilam.
44Bɛla poorʋm, a yele ba yetɩ: «Mam n daan ken bɔna la yãma la, mam n yele ya bõn-sɛba la n wãna. Mam daan yele ya yetɩ: Dẽnɩ tɩ bõn-sɛba wuu n gʋlsɛ mam yelle Amoyisi lɔɔ gõnnɔ pʋam, la Nawẽnnɛ nõtɔ'ɔsrɩba gõnnɔ pʋam, la yõoma gõnnɔ pʋam na ẽŋɛ.» 45Tɩ Azezi like ba yɛm tɩ ba bãŋɛ bõn-sɛba n boe Nawẽnnɛ gõnnɔ pʋam na võorɛ, 46yele ba yetɩ: «La gʋlsɛ yetɩ, Krisi la wʋn nãmsɛ mɛ ki, la dabsa atã daarɛ a wʋn vo'oge mɛ. 47Ẽŋa yʋ'ʋrɛ ĩyã tɩ ba wʋn pɔsɛ Zerizalɛm mõolɛ bɔ buuri wuu yetɩ, ba teege yɛm basɛ tõon-be'ero, tɩ Nawẽnnɛ wʋn basɛ ba tõon-be'ero taalɛ. 48Yãma n de bõn-bãma wuu kaset-dõma wʋn pa'alɛ nẽrba wuu. 49La mam wʋn tõm sɛka tɩ mam Sɔ daan bĩŋe nõorɛ bɔ ya la, tɩ a wa'am wa bɔna la ya. Bɔna-ya Zerizalɛm gu'ura halɩ tɩ a ze'ele saazuum wa'am wa bɔ ya pãŋa.»
Azezi zom Nawẽnnɛ yire
(Amarkɩ 16:19-20, Tõoma 1:9-11)
50Bɛla poorʋm, Azezi tarɩ ba mɛ tẽŋa la pʋam yese sẽŋɛ ka lɛm Betani, zẽkɛ a nu'usi saazuum kã kã'a-sõma bɔ ba. 51Ẽŋa n boe mĩ kã'ara kã'a-sõma bɔ'ɔra ba la, a basɛ ba mɛ dee zom Nawẽnnɛ yire. 52Tɩ karẽnbiisi la ka dũma tẽŋa nã'asɛ ẽ, dee lebe Zerizalɛm la sũ-yẽlga zozo'e. 53Ba daan boe la Wẽnde-kãtʋm na daarɛ woo pẽgra Nawẽnnɛ.

Currently Selected:

Aluki 24: gurDBL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy