YouVersion Logo
Search Icon

Azã 1

1
Nawẽnnɛ Dayʋa Azezi-krisi n de Yetɔga n bɔ'ɔrɩ nẽrsaalba vɔm
1Pĩ'iluŋo wakatɛ, Yetɔga la põn bɔna mɛ. La Yetɔga la yʋʋn boe la Nawẽnnɛ zẽ'am. Ẽŋa la Nawẽnnɛ de la bʋyɩla. 2A põn bɔna la Nawẽnnɛ zẽ'am pĩ'iluŋo wakatɛ. 3Nawẽnnɛ la ẽŋa n yʋʋn nãam sɛla woo. Sɛla sɛla ka boe tɩ Nawẽnnɛ la ẽŋa ka nãam. 4Ẽŋa n de vɔm dãana. La de la ẽŋa n botɩ nẽrsaalba yẽta peelem. 5Peelem na nẽegɛ lika pʋam mɛ, la lika ka yãŋɛ kĩŋe ẽ.
6Nawẽnnɛ daan tõm na nẽra ayɩla, a yʋ'ʋrɛ de la Azã. 7A wa'am tɩ a tɔgɛ la peelem na yelle pa'alɛ nẽrba tɩ ba wuu wʋn tã'agɛ bɔ ẽ sɩra. 8Azã mẽŋa dagɩ peelem na, la a wa'am tɩ a tɔgɛ la sɛka n de peelem na yelle pa'alɛ nẽrba.
9Sɛka n de peelem sɩra sɩra la, ze'ele la Nawẽnnɛ zẽ'am wa'am dũnia zuo. Ẽŋa n nẽegɛ tɩ nẽrsaalba wuu yẽta peelem. 10Sɛka n de peelem na daan wa bɔna la dũnia zuo. Nawẽnnɛ la ẽŋa n yʋʋn nãam dũnia. Baa la bɛla, nẽrsaalba ka boorɩ tɩ ba bãŋɛ ẽ. 11A daan wa'am na a mẽŋa tẽŋa pʋam, la a nẽrba la ka to'oge ẽ. 12La sɛba wuu n to'oge ẽ bɔ ẽ sɩra la, a bɔ ba nõorɛ mɛ tɩ ba lebge Nawẽnnɛ kɔma. 13Ba ka lebge Nawẽnnɛ kɔma wʋ nẽrsaalba n dɔgrɩ se'em na, la ka de ĩyã n boorɩ se'em, bɩɩ nẽrsaala n boorɩ se'em. La de la Nawẽnnɛ mẽŋa n botɩ ba lebge a kɔma.
14Sɛka n de Yetɔga la daan lebge la nẽrsaala, kẽ'era tõma tẽŋasʋka. Tõma yẽ a na'am pãŋa mɛ, na'am pãŋa n de Nawẽnnɛ Bi-yẽŋa n ze'ele a Sɔ zẽ'am na'am pãŋa. La Nawẽnnɛ yel-sõnnɛ, la a sɩra wuu boe la a zẽ'am.
15La de la ẽŋa yelle tɩ Azã daan tɔgɛ ke'enke'em yetɩ: «Ẽna n de sɛka tɩ mam põn tɔgɛ a yelle yetɩ, nẽra ayẽma n boe mam poorʋm sẽna, ẽŋa gãnnɩ mam mɛ, se'ere n soe la, a dẽŋɛ mam mɛ bɔna.»
16Ẽŋa n botɩ tõma wuu yẽta yel-sõnnɛ woo yel-sõnnɛ, ẽn ba tara Nawẽnnɛ yel-sõnnɛ na ĩyã.
17Nawẽnnɛ bɔ a lɔɔ la Amoyisi, tɩ a bɔ tõma. La, la sãn dɛna Nawẽnnɛ yel-sõnnɛ, la a sɩra la, la doose la Azezi-krisi tɩ a bɔ tõma. 18Nẽra nẽra nãn ka yẽ Nawẽnnɛ. La de la Nawẽnnɛ Bi-yẽŋa la n boe la ẽ lɛ n botɩ tõma bãŋɛ ẽ, ẽŋa la Nawẽnnɛ de la bʋyɩla.
Azã bɔ Azezi kaseto
(Amatie 3:1-12, Amarkɩ 1:1-8, Aluki 3:1-17)
19Azã n daan bɔ kaseto se'em n wãna: Zifdõma nẽŋadõma sɛba n kẽ'erɩ Zerizalɛm na daan tõm na ba kãabgɔ kẽma, la Leviti dõma tɩ ba sẽŋɛ Azã zẽ'am, ka soke ẽ yetɩ: «Fõn de la ãne?» 20Tɩ Azã tɔgɛ ba vẽelga yetɩ: «Mam dagɩ Krisi tɩ Nawẽnnɛ tõm na.»
21Tɩ ba le soke ẽ yetɩ: «Fõn de la ãne? Fõn de la A'eli bɩɩ?» Tɩ a lerge ba yetɩ: «Mam dagɩ A'eli.» Tɩ ba le soke ẽ yetɩ: «Fõn de la Nawẽnnɛ nõtɔ'ɔsa la n yetɩ a wa'am na bɩɩ?» Tɩ a yetɩ: «Ayɛɩ.»
22Tɩ ba le soke ẽ yetɩ: «Bɛla fõn de la ãne? Tɩ tɩ tarɩ fõn lerge se'em na, sẽŋɛ ka tɔgɛ pa'alɛ sɛba n tõm tõma la. Fõn mẽŋa yetɩ fõn de la ãne?»
23Ban soke ẽ bɛla la, tɩ Azã lerge ba yetɩ: «Mam de la sɛka n mõolɛ weem tɔgra ke'enke'em yetɩ:
‹Malgɛ-ya sore tɩ a dɛna tẽntẽa bɔ Zuudãana la› »,
wʋ Nawẽnnɛ nõtɔ'ɔsa A'ezayi n yʋʋn põn yele se'em na.
24Nẽr-sɛba n daan sẽŋɛ Azã zẽ'am na, Farisi dõma n daan tõm ba. 25Tɩ ba daan soke ẽ yetɩ: «Fõn sãn dagna Krisi la, bɩɩ A'eli, bɩɩ Nawẽnnɛ nõtɔ'ɔsa la, bẽm tɩ fõn misra nẽrba ko'om pʋam?» 26Tɩ Azã lerge ba yetɩ: «La sãn dɛna mam, mam misri ya la ko'om pʋam, la nẽra ayɩla n boe ya tẽŋasʋka tɩ ya ka mina ẽ. 27Ẽŋa wa bɔna la mam poorʋm, la mam ka masɛ tɩ m pirge a tagra.»
28Bõn-bãna wuu daan ẽŋɛ la Betani, Zʋrdẽ kʋlaa la doone, zẽ'e-sɛka tɩ Azã daan misri nẽrba ko'om pʋam na.
Azã pa'alɛ tɩ Azezi n de Nawẽnnɛ Pebila
29Tɩ beere wiige, tɩ Azã yẽ Azezi n sẽm a zẽ'am. Tɩ a yetɩ: «Bɩsɛ-ya, ẽna n de Nawẽnnɛ Pebila n yesrɩ nẽrsaalba tõon-be'ero basra. 30La de la ẽŋa yelle tɩ mam daan yele yetɩ: ‹Nẽra n wa bɔna mam poorʋm dɛna nẽr-keko gãnna mam na, se'ere n soe la, a dẽŋɛ mam mɛ bɔna.› 31Mam daan ka mi ẽn de sɛka, la mam wa'am wa misra la nẽrba ko'om pʋam, tɩ m botɩ Ɩsrayɛlɩ dõma bãŋɛ ẽ.»
32Azã le tɔgɛ yetɩ: «Mam yẽ tɩ Nawẽnnɛ Sɩa n ze'ele Nawẽnnɛ yire sigra ãna wʋ na'adawenne, wa zoole a zuo. 33La mam daan ka mi ẽ, la Nawẽnnɛ n tõm mam tɩ m mise nẽrba ko'om pʋam na, yele mam tɩ: ‹Fʋ sãn wa yẽ Nawẽnnɛ Sɩa n sige zoole sɛka zuo la, la de la ẽŋa n misri nẽrba Nawẽnnɛ Sɩa la pʋam.› 34La mam yẽ ẽ mɛ, bɔ kaseto yetɩ, ẽŋa n de Nawẽnnɛ Dayʋa la.»
Azezi pɔspɔsɩ karẽnbiisi
35Tɩ beere wiige, tɩ Azã daan le zɛ bilam la a karẽnbiisi bayi, 36yẽ Azezi n sẽnnɩ, tɩ a yetɩ: «Nawẽnnɛ Pebila la n wãna.» 37Tɩ a karẽnbiisi bayi la wõm ẽn yele se'em na, isge dɔla Azezi. 38Tɩ Azezi gelge yẽ ban dolɩ ẽ, soke ba yetɩ: «Yãma eerɩ la bẽm?» Tɩ ba soke ẽ yetɩ: «Rabi, fõn kẽ'erɩ la bɛ?» (Rabi võorɛ de la karẽnsãama.) 39Tɩ Azezi lerge ba yetɩ: «Wa'am-ya tɩ ya wʋn yẽ.» Tɩ ba doose sẽŋɛ ka yẽ ẽn kẽ'erɩ zẽ'a na, daan weege bɔna a zẽ'am daar-ẽŋa, la daan de wʋ wẽngɛlŋa karf-anaasɩ.
40Nẽrba bayi la n wõm Azã n tɔgɛ Azezi yelle se'em doose ẽ na, ayɩla yʋ'ʋrɛ de la A'ãndre, a de la Asimõ-pɩyɛɛrɩ yɩbga. 41Tɩ A'ãndre dẽŋɛ sẽŋɛ ka yẽ a kẽema Asimõ-pɩyɛɛrɩ, yele ẽ yetɩ: «Tõma yẽ Mesi la. La boorɩ tɩ la yetɩ Krisi.» (A võorɛ de la sɛka tɩ Nawẽnnɛ looge.) 42Tɩ a daan tarɩ Asimõ sẽŋɛ Azezi zẽ'am, tɩ Azezi bɩsɛ ẽ, dee yetɩ: «Fõn de la Azã bia Asimõ. Ba wʋn wi'ira fʋ tɩ Asefasɩ, bɩɩ Apɩyɛɛrɩ.» (A võorɛ de la tãmpĩa.)
Azezi wi Afilipi, la Anatanayɛlɩ
43Tɩ beere wiige, tɩ Azezi bɔɔra tɩ a sẽŋɛ Galile, yẽ Afilipi yele ẽ yetɩ: «Dɔla mam.» 44Afilipi ze'ele la Betisayida tẽŋa, A'ãndre la Apɩyɛɛrɩ mẽ ze'ele la bilam. 45Tɩ Afilipi sẽŋɛ ka yẽ Anatanayɛlɩ, yele ẽ yetɩ: «Tõma yẽ sɛka tɩ Amoyisi yʋʋn gʋlsɛ a yelle lɔɔ gõnnɔ pʋam, tɩ a yelle ken gʋlsɛ Nawẽnnɛ nõtɔ'ɔsrɩba gõnnɔ pʋam na. A de la Azezi n ze'ele Nazarɛtɩ tẽŋa, Azozɛfʋ dayʋa.» 46Tɩ Anatanayɛlɩ yele ẽ yetɩ: «Bõn-sõŋɔ tã wʋn ze'ele Nazarɛtɩ?» Tɩ Afilipi lerge ẽ yetɩ: «Yi wa'am wa bɩsɛ.»
47Tɩ Azezi yẽ Anatanayɛlɩ n sẽm a zẽ'am, tɩ a tɔgɛ a yelle yetɩ: «Ẽna de la Ɩsrayɛlɩ nẽra sɩra sɩra n ka tarɩ yelle.» 48Tɩ Anatanayɛlɩ yele ẽ yetɩ: «Fõn ẽŋɛ la wãne mina mam?» Tɩ Azezi lerge ẽ yetɩ: «Fõn boe kẽnkãŋa la tẽŋa, lan dẽŋɛ Afilipi n wʋn wi fʋ la, mam yẽ fʋ mɛ.» 49Tɩ Anatanayɛlɩ lerge ẽ yetɩ: «Karẽnsãama, fõn de la Nawẽnnɛ Dayʋa, la Ɩsrayɛlɩ dõma naba.» 50Tɩ Azezi yele ẽ yetɩ: «Mam n yele fõn tɩ mam yẽ fõn boe kẽnkãŋa tẽŋa la ĩyã, tɩ fʋ bɔ mam sɩra? Fʋ wʋn yẽ bõn-kãra n gãnnɩ bõn-bãna.» 51Dee yele ẽ yetɩ: «Mam yetɩ ya la sɩra, tɩ ya wʋn yẽ Nawẽnnɛ yire n yo'oge, tɩ Nawẽnnɛ malɛkadõma zɔnna dee sigra Nẽrsaala Dayʋa la zuo.»

Currently Selected:

Azã 1: gurDBL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy