YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
I Lista na Minappo ni Jesu-Cristu
1Ide dan i lista na minappo ni Jesu-Cristu, a naggipu ha kaputotan na a ni Hari Dabid, a naggipu paman ha kaputotan na a ni Abraham.
2Idagende i kaputotan a naggipu ha ni Abraham hanggan ha ni Hari Dabid. Atoy ni Abraham a hama ni Isak. Sa ni Isak i hama ni Jakob. Sa ni Jakob i hama ni Juda ken wawaddi na. 3Ni Juda i hama di Pares ken Sara. (Ni Tamar i hena di.) Sa ni Pares i hama ni Esrom, a hama ni Aram. 4Sa ni Aram i hama ni Aminadab, a hama ni Naason, a hama ni Salmon. 5Sa ni Salmon i hama ni Boas (ni Rahab i hena na). Ni Boas i hama ni Obed (ni Rut i hena na). Ket ni Obed i hama ni Jesse, 6a hama ni Dabid a nagbalin a hari.
Niyaen, Ni Dabid i hama ni Solomon. (I hena ni Solomon i kabanga ni Urias idi.) 7-11Ni Solomon i hama ni Roboam. Ket inumunod ni Abiyas a hama ni Asa a hama ni Josapat a hama ni Joram a hama ni Osiyas a hama ni Joatam a hama ni Akas a hama ni Esekiyas a hama ni Manases a hama ni Amon a hama ni Josiyas. Ni Josiyas i hama ni Jekoniyas ken wawaddi na a neenak idi tiyempo a naabak i Judyo a hidi, a nadakap ken nebalud hidi, a neyangay hidi ha bayan a Babiloniya.
12-16Niyaen, idagende i kaputotan idi kobosan na pinakeyangay na Judyo a hidi ha bayan a Babiloniya, hanggan ha pinakeenak ni Jesus. Atoy di Jekoniyas, Salatiyel, Sorobabel, Abiyud, Eliyakim, Asor, Sadok, Akim, Eliyud, Eleyasar, Matan, Jakob, ken Jose a kabanga ni Maria, a hena ni Jesus, a managenan ha Cristu, a pinaangay na Dios penu isalakan na kitam.
17Isu, atoy i esapulo ket uppat a kaputotan, naggipu ha ni Abraham hanggan ha ni Dabid. Ket atoy pala i esapulo ket uppat a kaputotan, a naggipu ha ni Dabid hanggan ha pinakeyangay na Judyo a hidi ha bayan a Babiloniya. Ket atoy manon i esapulo ket uppat a kaputotan, naggipu ha pinakeyangay na Judjudyo ha Babiloniya hanggan ha pinakeenak ni Cristu.
I Pinakeenak ni Jesu-Cristu
18Niyaen, kona ihe i pinakeenak ni Jesu-Cristu. Nesakad dan ni Maria a hena na a makikabanga ha ni Jose. Ngem idi awan pala hidi nagkabanga, nakatandiyan ni Maria a naginaw dan i baggi na gipu ha kaddat na Espiritu na Dios. 19Ket gipu ta mappiya i kinatolay ni Jose, madiyan na a pasanikiyan ni Maria. Isu, awan na pinaliwat, ngem kayat na la a isina a sililimed, a awan mina ha makatandi. 20Ket idi nanakaman na pala ide, nagpaenta ha nikuna i esa a anghel na Dios ha tagenap na. Kinagi na anghel, “Jose a apo ni Dabid, awan ka mina maburibur a mangiboda ha ni Maria. Ta awan ha nagpainaw ha nikuna, nu awan i Espiritu na Dios. 21Ket nokkan, mageenak ni Maria ha esa a lallaki. Ket panagenan mo hikuna ha ‘Jesus’, ta hikuna i mangisalakan ha sakop na a totolay ha liwaliwat di,” kon na anghel.
22Niyaen, nagimet ito ngamin ha ni Maria, penu matungpal i kinagi na Dios gipu ha ni Isayas, a esa a minahagpugto. 23Kinagi na, “Maginaw i esa a madiket, maski awan hikuna pabikanan ha lallaki. Ket mageenak hikuna ha esa a lallaki a mapanagenan ha ‘Emanuel.’” (Kayat na a kagiyan, “Atoy ha nikitam i Apo Dios.”)
24Idi inumikat ni Jose, tinungpal na i inpeta na anghel, a neboda na ni Maria. 25Ngem awan hidi nagduhog hanggan neenak dan i annak na. Ket pinanagenan ni Jose i annak aye ha “Jesus.”

Currently Selected:

Mateo 1: duoNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy