YouVersion Logo
Search Icon

Yh 1

1
Malizu oyaluka munthu, munthu wala ni Yesu Kristu
1Potatika pa vonse, Malizu enzepo kale. Enze kwa Mulungu, nipo enze Mulungu. 2Enze kwa Mulungu mwecinkhalila. 3Mulungu elenga vonse kupitila mwa yeve, nipo paliye ciliconse cilengewa paliye yeve. 4Mwa yeve wala mwenze moyo, nipo moyo wala wenze kuŵala kosanikila ŵanthu. 5Kuŵala kwala kukalusanika mu mfinzi, nipo mfinzi iliyotweshe kucimfya#1:5 Kucimfya Keno kumvwa kuŵala kwala.
6Mulungu etuma munthu muyakine, zina yake Yohane. 7Yeve ewela ngani mboni, kuzocitila umboni kuŵala kwala, kuti ŵanthu wonse acetekele cikomo ca umboni wake wala. 8Niye kutilini Yohane wala enze kuŵala kwala yayi, koma eyingowela kuzocitila umboni kuŵala kwala. 9Kuŵala ngako–ngako, kusanikila ŵanthu wonse, kwiwela pano pansi.
10Malizu ŵala enze mu calo ca pansi, nipo Mulungu elenga calo ca pansi cala kupitila mwa yeve, koma ŵanthu ŵa pano pansi aliyomuziŵe. 11Ewela cendi kwawo, koma ŵanthu ŵake aliyomupokele. 12Koma ayakine emupokela nocetekela mu zina yake, yeve eŵapa shuko yakuti aŵe ŵana ŵa Mulungu. 13Kuŵa ŵana ŵa Mulungu kwamene uko kuliyofumile mu kuvyalika kwawo, keno mu kupangwa kwa awusu wawo yayi. Koma evyalika soti kwa Mulungu.
14Malizu ŵala eyaluka munthu, nakuzonkhala pakati pasu. Enze na cisomo na wocetekeleka ngako. Nipo soti tiwona ulemelelo wake, niye kuti ulemelelo wakupokela kwa Atata pakuŵa Mwana wawo yumo yeka wala.
15Yohane wala emucitila umboni. Enzowuzya ŵanthu mwa mphamvu kuti, “Uyu niye wala wenenzolaŵila kuti akuza pa vuli pangu ni wopula newo; pakuti newo penenzenikaliyovyalika, yeve enzepo.”
16Kufumila ku cisomo cake cokwanila, sewo tonse tipokela shukisho pa mashukisho. 17Pala Mulungu etipa Matetulo ŵake kupitila mwa Mose, koma kupitila mwa Yesu Kristu etiziŵisha cisomo na vyendi. 18Paliye munthu ewona Mulungu. Koma Mulungu yumo yeka, ali pa mtima pa Awisi, niye etiwululila Mulungu.
Umboni wa Yohane Mbatizi
(Mt 3:1-12; Mk 1:7,8; Lk 3:15-17)
19Nsita iyakine Akulu ŵa Ayuda ŵa ku Yelusalemu etuma ŵansembe na Alevi ayakine kuyokonsha Yohane kuti, “Kansi wewo niwe ŵani, nchito yako ni yotyani?” 20Yeve eyasuka mosafisa kanthu ecita umboni kuti, “Newo ninelini Mpulumushi Wolayizyiwa wala, yayi.”
21Emukonsha soti kuti, “Nga niwe ŵani? Niwe Eliya kansi?”
Yeve elaŵila kuti, “Yayi, ninelini Eliya.”
Ŵeve elaŵila kuti, “Kansi niwe Mneneli watulindila wala?”
Koma Yohane eyasuka soti kuti, “Yayi.”
22Tetyo, emuwuzya kuti, “Laŵila vyendi, kuti tiŵakonkhololele luweme ŵatituma. Wewo wemwine ukuti niwe ŵani?”
23 # Ysa 40:3 Yohane eŵayasuka kuti, “Ngani mwecilaŵilila Mneneli Yesaya,
‘Newo nine lizu ya munthu woŵilizya mu cipululu
Olaŵila kuti,
“Yondololani njila yakuzopitilamo Leza.”’”
24Ayakine mwa ŵala etumiwa enze ŵa cipani ca Afalisi. 25Lomba ekonsha Yohane kuti, “Keno niwelini Mpulumushi Wolayizyiwa wala, keno Eliya, keno soti Mneneli watulindila wala, cikomo ni cinji wewo pa ubatiza?”
26Yohane eŵayasuka kuti, “Newo nubatiza na manzi, koma pakati panu apa pali muyakine wamusaziŵa. 27Yeve uyo akuza pa vuli pangu, nine wosawamila cukanga kumangulula myando za nkhwaŵilo zake.”
28Ivi vicitikila ku Betaniya, ku silya kwa mmana wa Yolodani, kwenzobatizila Yohane.
Yesu Mwana wa mbelele wa Mulungu
29Mmawa mwake Yohane ewona Yesu akuza kwa yeve, nipo elaŵila kuti, “Uyu niye cendi Mwana wa mbelele wa Mulungu, wala ofumya macimo ŵa ŵanthu wonse ŵa pa calo ca pansi. 30Uyu niye wenenzolaŵila wala kuti, ‘Pa vuli pangu pakuza munthu wopula newo, cikomo newo penenzenikaliyovyalika, yeve enzepo.’ 31Nane soti nenzomuziŵalini, koma niwela kuzobatiza na manzi kuti Aisilayeli azeamuziŵe.”
32Yohane ecita soti umboni, elaŵila kuti, “Niwona Mzimu Mtuŵa useluka kufumila Kululu ngani nkhunda, nonkhazikika pali yeve. 33Newo nenzomuziŵalini, koma Mulungu enituma kuzobatiza na manzi, niye eniwuzya kuti, ‘Watiuzeuwone Mzimu Mtuŵa useluka nakuzonkhazikika pali yeve, niye wamene obatiza mwa Mzimu Mtuŵa.’ 34Newo niviwona cendi ivi, nipo nucita umboni kuti uyu ni wosaluliwa wa Mulungu.”
Asambili wotatika ŵa Yesu
35Mmawa mwake soti Yohane enze pamene apo pamo na asambili ŵake ayakine aŵili. 36Peciwona Yesu oyenda, yeve elaŵila kuti, “Wonani, Mwana wa mbelele wa Mulungu!” 37Asambili aŵili ŵala pecimvwa malizu awo, ekonkha Yesu.
38Yesu ecewuka nowona kuti omukonkha, lomba eŵakonsha kuti, “Kansi musakila vinji?”
Ŵeve elaŵila kuti, “Tupangwa tiziŵe, kansi mukuŵa kuni, Labi?” (Tanthauzo ya Labi niye kuti Msambizyi.)
39Yesu elaŵila kuti, “Tiyeni mukawoneko.” Ŵeve eciya naye. Pamene apo nsita yenze 4 koloko mcingulo#1:39 4 koloko mcingulo keno16:00 hrs. . Eciyowonako kwenzonkhala yeve, nipo eciŵa naye nsiku iyo.
40Yumo mwa ŵeve enze Andeleya, mkwawo wa Simoni Petulo. 41Yeve eciyowuzya mkwawo wala Simoni kuti, “Tamufwana Mesiya, Mpulumushi Wolayizyiwa wala.” 42Motetyo, Andeleya etola Simoni nakuya naye kwa Yesu. Yesu pecimuwona elaŵila kuti, “Niwe Simoni, mwana wa Yohane. Zina yako izaŵe Kefa.” (Tanthauzo ya Kefa ni Petulo, niye kuti Mwala.)
Yesu oyita Filipo na Nataniyele
43Mmawa mwake Yesu elingilila va kuya ku Galileya. Efwana Filipo, nomuwuzya kuti, “Unikonkhe.” 44Filipo enze wa ku munzi wa Betisaida, kwawo soti kwa Andeleya na Petulo.
45Filipo eciyofwana Nataniyele nomuwuzya kuti, “Tamufwana wala wecilemba Mose va yeve mu buku ya Matetulo, wala wecilemba soti aneneli va yeve: ni Yesu wa ku Nazaleti, mwana wa Yosefe.”
46Koma Nataniyele emukonsha kuti, “Kansi ku Nazaleti kungafume kanthu kaweme?”
Filipo elaŵila kuti, “Tiye ukaziwonele weka.”
47Yesu peciwona Nataniyele akuza potetyo, elaŵila kuti, “Ni cendi uyu ni Muyisilayele ngaye–ngaye aliye wenye.”
48Nataniyele emukonsha kuti, “Mwaniziŵa tyani?”
Yesu elaŵila kuti, “Newo nikuwona pala pewinkhala pa nsinde pa mkuyu wala, Filipo penzeakaliyokuyita.”
49Nataniyele elaŵila kuti, “Labi, nimwe cendi Mwana wa Mulungu, nimwe Mfumu ya Isilayeli.”
50Yesu elaŵila kuti kwa yeve, “Kansi wacetekela cikomo nakuwuzya kuti nikuwona pa nsinde pa mkuyu pala? Uzeuwone vopula pamene apa.” 51Yesu elaŵila kuti kwa ŵeve, “Nulaŵila kuti muwone cendi Kululu ku vulika, na angelo ŵa Mulungu okwela noseluka pa Mwana wa Munthu.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy