លោកុ‌ប្បត្តិ 1:31

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:31 ពគប

រួច​ព្រះ‌ទ្រង់​ទត​គ្រប់​ទាំង​របស់​ដែល​ទ្រង់​បាន​ធ្វើ​នោះ ក៏​ឃើញ​ថា ទាំង​អស់​ជា​ការ​ល្អ​ប្រពៃ នោះ​ក៏​មាន​ល្ងាច មាន​ព្រឹក​ឡើង ជា​ថ្ងៃ​ទី​៦។
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
Share