Mathai 4
HMOWSV
4
Yexus raug dab Ntxwg Nyoog sim
(Mk. 1:12-13; Lk. 4:1-13)
1Dhau ntawd Vaj Ntsuj Plig txawm coj Yexus mus rau hauv tebchaws moj sab qhua kom Yexus thiaj raug Ntxwg Nyoog sim. 2Mas Yexus yoo mov tau plaub caug hnub plaub caug hmo, dhau ntawd nws tshaib plab heev. 3Tus uas ntxias txawm los hais rau Yexus tias, “Yog koj yog Vajtswv tus tub cia li hais kom tej pob zeb no ntxeev ua ncuav los maj.” 4Yexus teb tias, “Twb muaj lus sau cia tias, ‘Tsis yog tib cov mov xwb thiaj yug tau neeg txojsia, tiamsis yog txhua lo lus uas tawm ntawm Vajtswv qhov ncauj los thiaj yug tau.’ ”#4:4 saib Kc.8:3
5Dhau ntawd Ntxwg Nyoog txawm coj Yexus mus rau hauv lub nroog uas dawb huv, thiab kom Yexus mus sawv saum lub tuam tsev txheej tsev las tshav uas siab tshaj plaws, 6thiab hais rau nws tias, “Yog koj yog Vajtswv tus tub, cia li caws qia lawm hauv, rau qhov twb muaj lus sau cia tias,
“ ‘Vajtswv yuav muab koj cob
rau nws cov tubtxib saum ntuj,’
thiab hais tias, ‘Lawv txhais tes yuav hwj koj,
kom koj kotaw thiaj tsis ntsawm pob zeb.’ ”#4:6 saib Nt.Nk.91:11‑12
7Yexus hais rau nws tias, “Twb muaj dua lus sau cia hais tias, ‘Tsis txhob sim tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv.’ ”#4:7 saib Kc.6:16
8Muaj dua ib zaug Ntxwg Nyoog coj Yexus nce mus rau saum lub roob uas siab kawg mas muab tag nrho tej tebchaws hauv ntiajteb thiab tej tebchaws ntawd kev vam meej ua tshwm rau Yexus saib, 9thiab hais rau Yexus tias, “Yog koj khwb nkaus pe hawm kuv, kuv yuav muab txhua yam no huvsi rau koj.” 10Yexus txawm hais rau nws tias, “Xatas,#4:10 Xatas: yog Ntxwg Nyoog cia li khiav mus, rau qhov twb muaj lus sau cia tias, ‘Koj yuav tsum pe hawm tus Tswv uas yog koj tus Vajtswv thiab ua koom tu nws ib leeg xwb.’ ”#4:10 saib Kc.6:13 11Ces Ntxwg Nyoog txawm tso Yexus tseg mus lawm, mas cov tubtxib saum ntuj los ua koom tu Yexus.
Yexus pib ua nws tes haujlwm
(Mk. 1:14-15; Lk. 4:14-15)
12Thaum Yexus hnov tias Yauhas raug ntes lawm, nws txawm tawm mus rau Kalilais. 13Nws tsiv hauv lub moos Naxale mus nyob hauv lub moos Khapena‑u uas nyob ntawm ntug hiavtxwv#4:13 hiavtxwv: yog Hiavtxwv Kalilais hauv Xenpuloo thiab Nathali tebchaws, 14kom thiaj tiav raws li xibhwb Yaxaya uas cev Vajtswv lus tau hais tseg tias,
15“Xenpuloo tebchaws thiab Nathali tebchaws
uas nyob ntawm txojkev raws ntug hiavtxwv
uas nyob sab dej Yaladee hnub poob,
yog Kalilais tebchaws
uas lwm haiv neeg los nyob.
16Cov neeg uas nyob hauv txojkev tsaus ntuj
tau pom txojkev kaj uas loj kawg lawm.
Cov uas nyob hauv txojkev tuag tus duab tsaus,
txojkev kaj ci rau lawv lawm.”#4:16 saib Yxy.9:1‑2
17Txij thaum ntawd los Yexus pib tshaj tawm hais tias, “Cia li ntxeev dua siab tshiab, rau qhov Ntuj Ceeb Tsheej los ze lawm lauj.”
Yexus hu plaub tug thwjtim
(Mk. 1:16-20; Lk. 5:1-11)
18Thaum Yexus taug kev ntawm ntug Hiavtxwv Kalilais nws pom ob tug kwvtij, yog Ximoos uas hu ua Petus thiab nws tus kwv Anru, tabtom ntaus vas hauv hiavtxwv. Ob tug yog neeg muab ntses. 19Yexus hais rau ob tug tias, “Cia li los, raws kuv qab, mas kuv yuav tsa neb ua cov uas npo neeg ib yam li npo ntses.” 20Tamsim ntawd ob tug txawm tso ob tug tej vas tseg thiab raws Yexus qab mus.
21Yexus mus rau tom ntej kuj pom dua ob kwvtij, yog Xenpedi ob tug tub, yog Yakaunpau thiab nws tus kwv Yauhas, nrog ob tug txiv Xenpedi nyob ua ke hauv lub nkoj tabtom ntxiv vas, ces Yexus txawm hu ob tug. 22Tamsim ntawd ob tug txawm tso lub nkoj thiab leej txiv tseg raws Yexus qab mus.
Yexus qhuab qhia thiab kho mob
23Yexus mus thoob plaws lub xeev Kalilais qhuab qhia hauv lawv tej tsev sablaj thiab tshaj tawm txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws thiab kho tej neeg txhua yam mob nkeeg zoo huvsi. 24Nws lub koob meej thiaj nrov nto moo lug thoob plaws lub xeev Xilia, luag thiaj coj txhua tus uas muaj mob, tsis hais mob dabtsi kuj xij, cov uas mob hnyav, cov uas raug dab, cov uas qaug dab peg, cov uas tuag tes tuag taw sawvdaws tuaj cuag Yexus mas Yexus kho lawv zoo. 25Muaj neeg coob coob hauv lub xeev Kalilais thiab hauv lub xeev Dekapoli#4:25 Dekapoli: yog lub xeev uas muaj kaum lub moos thiab hauv Yeluxalees thiab lub xeev Yudia thiab ntawm ntug dej Yaladee sab tim ub raws Yexus qab mus.

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

Learn More About Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004