Luka 1
HMOWSV
1
Tej lus uas sau rau The‑aufila
1Twb muaj coob leej yooj xeeb sau tej xwm txheej uas muaj tshwm los tiav tag rau hauv peb lawm, 2raws li cov neeg uas qhov muag pom txij thaum chiv lub keeb los thiab yog cov uas qhia txoj xov zoo tau muab cob rau peb lawm. 3Kuv twb ua tib zoo tshawb nrhiav txhua yam no txij thaum chiv lub keeb los lawm, kuv thiaj pom zoo muab sau ua ib qeb zuj zus qhia rau koj The‑aufila uas saib hlob, 4kom koj thiaj paub qhov tseeb txog zaj no uas twb txeev muaj neeg qhia rau koj paub lawd.
Qhia txog yuav yug Yauhas
5Thaum Helauj ua vajntxwv kav Yudia, muaj ib tug pov thawj hu ua Xekhaliya, uas nyob hauv Apiya pab. Nws tus pojniam yog Aloo caj ces npe hu ua Elixanpe. 6Vajtswv pom tias ob tug yog neeg ncaj ncees thiab ua lub neej raws nraim tus Tswv#1:6, 9,11,28,38 tus Tswv: yog Vajtswv Yawmsaub tej lus nkaw thiab tej kab ke huvsi, tsis muaj chaw thuam li. 7Tiamsis ob tug tsis muaj menyuam rau qhov Elixanpe ib txwm yeej tsis xeeb menyuam, thiab ob tug laus heev lawm.
8Muaj ib hnub yog txog Xekhaliya lawv pab li caij ua pov thawj tes haujlwm ua koom tu Vajtswv, 9mas lawv rho ntawv raws li cov pov thawj txoj kevcai mas rho tau nws mus hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau hauv tus Tswv lub tuam tsev. 10Lub sijhawm hlawv hmoov tshuaj tsw qab ntawd ib tsoom pejxeem nyob sab nraud thov Vajtswv. 11Tus Tswv ib tug tubtxib saum ntuj txawm los tshwm rau Xekhaliya pom sawv ntsug ntawm lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab sab xis. 12Thaum Xekhaliya pom dheev, nws poob siab thiab ntshai heev. 13Tus tubtxib saum ntuj ntawd hais rau nws tias, “Xekhaliya, tsis txhob ntshai, vim Vajtswv twb mloog koj tej lus thov lawm. Koj tus pojniam Elixanpe yuav yug ib tug tub, mas koj yuav tsum tis tus tub ntawd lub npe hu ua Yauhas. 14Koj yuav muaj kev zoo siab xyiv fab, thiab neeg coob coob yuav xyiv fab qhov uas yug tus tub ntawd los. 15Rau qhov tus Tswv pom tias tus tub ntawd tseem ceeb, thiab nws yuav tsis haus cawv txiv hmab thiab cawv ntxwg kiag li thiab nws yuav muaj Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv puv npo txij thaum nruab thiab los. 16Nws yuav coj Yixayee caj ces coob coob tig los cuag tus Tswv uas yog lawv tus Vajtswv. 17Nws yuav muaj Eliya tus ntsuj plig thiab lub hwjchim mus ua tus Tswv ntej ua rau leej txiv lub siab tig mus xib rau cov menyuam thiab ua kom cov uas tawv ncauj tig los mloog cov uas ncaj ncees lub tswvyim, kom thiaj ua tau ib haiv neeg uas npaj txhij rau tus Tswv.” 18Xekhaliya txawm hais rau tus tubtxib saum ntuj hais tias, “Kuv yuav paub tej no li cas? Rau qhov kuv laus lawm thiab kuv tus pojniam kuj hnub nyoog nchav lawm.” 19Tus tubtxib saum ntuj teb nws tias, “Kuv yog Kali‑ee uas sawv ntawm Vajtswv lub xubntiag. Vajtswv txib kuv los hais rau koj thiab qhia txoj xov zoo no rau koj 20Saib maj, vim koj tsis ntseeg kuv tej lus uas yeej yuav tiav raws li lub sijhawm, koj yuav ruam hais tsis tau lus mus txog hnub uas tej xwm txheej no muaj tshwm los.” 21Cov neeg uas tseem tos Xekhaliya kuj xav tsis thoob ua cas nws nyob ntev heev rau hauv lub tuam tsev. 22Thaum nws tawm los nws hais tsis tau lus rau lawv lawm, mas lawv thiaj paub tias nws twb pom ib zaj yog toog hauv lub tuam tsev. Nws ua ruam piav rau lawv thiab hais tsis tau lus mus li. 23Thaum tag lub sijhawm uas nws ua nws tes haujlwm nws txawm rov mus tsev.
24Dhau ntawd nws tus pojniam Elixanpe txawm xeeb menyuam mas nyob twjywm nraim cev tau tsib lub hlis. Nws hais tias, 25“Tus Tswv ua li no rau kuv, rau hnub no uas nws tsa qhov muag saib kuv thiaj rho tau qhov uas neeg saib tsis taus kuv mus.”
Qhia txog yuav yug Yexus
26Thaum Elixanpe xeeb menyuam tau rau lub hlis, Vajtswv txib tug tubtxib saum ntuj Kali‑ee mus rau hauv ib lub moos uas hu ua Naxale hauv lub xeev Kalilais, 27mus cuag ib tug ntxhais dawb huv uas Yauxej uas yog Davi caj ces twb qhaib lawm. Tus ntxhais dawb huv ntawd npe hu ua Maivliag. 28Tus tubtxib saum ntuj los hais rau Maivliag tias, “Tus uas tau txais kev hlub 'e, koj cia li noj qab nyob zoo. Tus Tswv nrog nraim koj.” 29Maivliag kuj ntxhov siab vim tej lus ntawd, thiab tshuaj saib tej lus ntawd yog li cas. 30Tus tubtxib saum ntuj hais rau nws tias, “Maivliag, tsis txhob ntshai, koj yog tus uas Vajtswv hlub. 31Saib maj, koj yuav xeeb menyuam thiab yuav yug tau ib tug tub, mas koj yuav tis nws lub npe hu ua Yexus. 32Nws yuav ua tus loj thiab yuav hu tias Vajtswv uas loj dua ntais tus tub. Tus Tswv uas yog Vajtswv yuav pub nws yawg koob Davi lub zwm txwv rau nws, 33mas nws yuav ua vajntxwv kav Yakhauj caj ces mus ib txhis li, thiab nws lub tebchaws yuav tsis txawj kawg.” 34Maivliag hais rau tus tubtxib saum ntuj ntawd tias, “Yuav ua li cas muaj tau li ntawd, rau qhov kuv tsis tau nrog txivneej pw kiag li.” 35Tus tubtxib saum ntuj hais rau nws tias, “Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv yuav los rau saum koj, thiab Vajtswv uas loj dua ntais lub hwjchim yuav roos koj. Vim li no tus tub uas yuav yug los ntawd thiaj yuav hu tias dawb huv thiab hu tias Vajtswv tus tub. 36Saib maj, Elixanpe uas txheeb koj twb laus heev los tau xeeb tub lawm. Nimno tus uas luag hais tias mooj los twb xeeb tub tau rau lub hlis lawm. 37Rau qhov tsis muaj ib yam dabtsi uas Vajtswv yuav ua tsis tau.” 38Maivliag thiaj hais tias, “Kuv yog tus Tswv tus nkauj qhev. Cia li muaj rau kuv raws li koj tej lus.” Ces tus tubtxib saum ntuj txawm mus lawm.
Maivliag mus tsham Elixanpe
39Lub sijhawm ntawd Maivliag sawv kev tsees maj nroos mus pem roob yuav mus rau Yuda ib lub moos, 40thiab nkag mus rau hauv Xekhaliya lub tsev thiab mus fim Elixanpe. 41Thaum Elixanpe hnov Maivliag tej lus ntawd tus menyuam hauv Elixanpe lub plab txawm nti, thiab Elixanpe tau Vaj Ntsuj Plig dawb huv puv nkaus, 42nws txawm qw nrov tias, “Hauv ib tsoom pojniam koj tau hmoov zoo thiab tus menyuam hauv koj lub plab kuj tau hmoov zoo. 43Ua cas kuv yuav tau tej no, yog qhov uas kuv tus Tswv leej niam tuaj cuag kuv? 44Saib maj, thaum kuv lub qhov ntsej hnov koj lub suab hu kuv, tus menyuam hauv kuv lub plab txawm nti xyiv fab. 45Tus pojniam uas ntseeg tias tej uas tus Tswv tau hais rau nws yuav tiav mas tau nyob kaj siab lug.”
Maivliag zaj nkauj qhuas
46Maivliag txawm hais tias,
“Kuv lub siab qhuas tus Tswv,
47thiab kuv tus ntsuj plig xyiv fab
rau Vajtswv uas yog kuv tus Cawmseej.
48Rau qhov nws saib rau nws tus nkauj qhev
uas nyob rau lub chaw qes.
Saib maj, txij no mus txhua tiam neeg
yuav hu kuv tias tus uas nyob kaj siab lug,
49vim yog tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
ua tes haujlwm loj kawg rau kuv,
nws lub npe dawb huv.
50Nws txojkev khuvleej muaj rau
cov uas hwm thiab paub ntshai nws,
ib tiam dhau ib tiam.
51Nws txhais npab
ua nws lub hwjchim tshwm los,
nws ua rau cov uas lub siab khav theeb
tawg ua sab ua sua mus.
52Nws txo cov thawj nqes
ntawm lawv lub zwm txwv,
thiab tsa cov uas poob qes
tau nyob lub chaw siab.
53Nws pub yam uas zoo
rau cov uas tshaib tau noj tsau npo,
thiab nws tso cov nplua nuj mus
tes dawb tes do.
54Nws pab nws tus tub qhe Yixayee,
thiab nco txog nws txojkev khuvleej,
55raws li nws tau hais rau peb tej laus
uas yog Aplahas thiab Aplahas caj ces
mus ib txhis.”
56Maivliag nrog Elixanpe nyob kwvlam tau peb lub hlis li rov mus tsev.
Yug Yauhas uas coj ua kevcai raus dej
57Thaum txog caij uas Elixanpe yug menyuam nws yug tau ib tug tub. 58Thaum nws tej txheeb ze thiab kwvtij zej zog hnov tias tus Tswv ua txojkev khuvleej tshwm los rau nws ntau kawg, lawv nrog nws zoo siab xyiv fab. 59Thaum puv yim hnub lawv tuaj muab tus menyuam ntawd ua kevcai txiav thiab yuav muab nws tis npe hu ua Xekhaliya raws li leej txiv. 60Tiamsis leej niam hais tias, “Tsis yog. Yuav tsum tis hu ua Yauhas.” 61Lawv hais rau nws tias, “Koj cov kwvtij tsis muaj ib tug hu li ntawd.” 62Lawv txawm ua ruam piav rau leej txiv nug saib nws yuav hu tus menyuam npe li cas. 63Xekhaliya txawm thov ib daim txiag sau ntawv mas sau hais tias, “Nws lub npe hu ua Yauhas.” Lawv sawvdaws kuj xav tsis thoob li. 64Tamsim ntawd Xekhaliya lub qhov ncauj thiab tus nplaig txawm zoo kiag thiab nws hais lus qhuas Vajtswv. 65Tej kwvtij zej zog sawvdaws kuj ntshai kawg. Luag sib tham txog tej xwm txheej no huvsi thoob plaws pem Yudia tej roob huvsi. 66Sawvdaws uas tau hnov kuj muab cim cia rau hauv nruab siab thiab hais tias, “Tus menyuam no yuav zoo li cas rau tom hauv ntej?” Rau qhov tus Tswv txhais tes nrog nraim nws.
Xekhaliya hais txog tom hauv ntej
67Xekhaliya uas yog leej txiv puv npo Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv thiab hais cev Vajtswv lus hais tias,
68“Qhuas tus Tswv uas yog
cov Yixayee tus Vajtswv,
rau qhov nws los saib
thiab txhiv nws haiv neeg,
69thiab tsa muaj ib tug kub
hauv nws tus qhev Davi caj ces
los pab peb dim,
70raws li nws kom cov xibhwb
dawb huv thaum ub lub qhov ncauj
hais cia lawd,
71yog cawm peb dim hauv
peb cov yeeb ncuab thiab txhua tus
uas ntxub peb txhais tes.
72Nws ua nws txojkev khuvleej
tshwm rau peb tej poj koob yawm txwv,
thiab nco ntsoov
nws tej lus cog tseg uas dawb huv,
73yog tej lus uas nws cog twv tseg
rau peb yawg koob Aplahas tias,
74thaum peb dim hauv
peb cov yeeb ncuab txhais tes lawm,
nws yuav pub kom peb ua koom tau rau nws
tsis ntshai dabtsi kiag li,
75thiab ua neeg dawb huv thiab ncaj ncees
rau ntawm nws lub xubntiag
mus tag peb sim neej.
76Metub 'e, lawv yuav hu koj tias tus xibhwb
uas cev Vajtswv uas loj dua ntais tej lus,
rau qhov koj yuav ua tus Tswv ntej
npaj kev rau nws,
77thiab yuav qhia txojkev cawm dim
rau nws haiv neeg paub,
yog qhov uas zam lawv lub txim.
78Vim peb tus Vajtswv lub siab khuvleej peb,
tus duab kaj saum ntuj thiaj los txog peb,
79thiab yuav ci mus rau cov neeg
uas nyob hauv txojkev tsaus ntuj
thiab nyob hauv txojkev tuag
tus duab ntxoov ntxoo,
kom thiaj coj tau peb txhais kotaw
taug txojkev kaj siab lug.”
80Tus menyuam ntawd kuj hlob zoo thiab nws tus ntsuj plig muaj zog tuaj, thiab nws nyob hauv tebchaws moj sab qhua mus txog hnub uas nws los tshwm rau cov Yixayee pom.

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

Learn More About Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004